HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Funkcie

background image

Funkcie

HP EWS môžete používať na zobrazenie stavu produktu a siete a na správu tlačových funkcií z počítača
namiesto toho, aby ste k nim pristupovali z ovládacieho panela produktu. Pomocou HP EWS môžete
vykonávať tieto úlohy:

Nahranie aktualizácií firmvéru,

Zobrazenie hlásení ovládacieho panela a informácií o stave produktu,

Určenie zostávajúcej životnosti pre všetok spotrebný materiál a nastavenie špecifických údajov pre
objednávanie spotrebného materiálu,

Získavanie prístupu k stránke technickej podpory produktu,

Získavanie prístupu k špecifickej podpore pre nedávne udalosti produktu,

Pridanie ďalších prepojení alebo prispôsobenie prepojení na iné webové stránky,

Zobrazenie a zmena konfigurácie produktu, ako napr. konfigurácií zásobníkov,

Zobrazenie a zmena konfigurácie siete,

Zobrazenie a tlač informačných stránok, ako napr. Konfiguračnej stránky,

Prijímanie výstrah o udalostiach produktu, ako napr. v čase, keď je v produkte nedostatok
spotrebného materiálu, prostredníctvom e-mailu, Nastavenie štyroch rozličných zoznamov cieľov
pre každého používateľa (správcovia a servis) s maximálne 20 príjemcami na každom z týchto
štyroch zoznamov,

Zvolenie jazyka, v ktorom budú zobrazované obrazovky HP EWS,

Tlač prostredníctvom produktu spoločnosti HP alebo súboru pripraveného na tlač bez
nevyhnutnosti inštalovať tlačový ovládač produktu,

2

Kapitola 1 Prehľad

SKWW

background image

Šetrenie energie naplánovaním oneskorenia spánku zariadenia, aby produkt prešiel do režimu
spánku po stanovenom období bez používania,

Naplánovanie časov zobúdzania pre každý deň, aby sa zaistilo, že produkt ukončí inicializáciu a
kalibrovanie pred časom, kedy sa má začať používať,

Periodické odosielanie konfigurácie produktu a informácií o používaní spotrebného materiálu
vášmu poskytovateľovi služieb.