HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Tlačiť

background image

Tlačiť

POZNÁMKA:

Obrazovka Tlačiť (a ponuka Tlačiť naľavo) je dostupná iba vtedy, ak bolo nastavené

jej zobrazovanie na obrazovke Zabezp. pod kartou Nastavenia. Obrazovku Zabezp. použite na
deaktivovanie obrazovky Tlačiť, ak z bezpečnostných dôvodov nechcete, aby bola zobrazená. Ďalšie
informácie nájdete v časti

Zabezp. na strane 37

.

Obrazovku Tlačiť používajte pre súbory pripravené na tlač alebo na aktualizáciu firmvéru zariadenia
na diaľku.

Obrazovka Tlačiť umožňuje po jednom tlačiť súbory z produktu, ktorý podporuje HP EWS. Táto funkcia
je výnimočne užitočná pre mobilného používateľa, pretože nie je nevyhnutné inštalovať tlačový ovládač
produktu, aby bolo možné tlačiť; môžete tlačiť odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

Môžete tlačiť všetky súbory pripravené na tlač, ako sú dokumenty vygenerované pomocou možnosti
ovládača „tlač do súboru“. Súbory pripravené na tlač zvyčajne mávajú príponu súboru ako napr. PS
(postscript), PDF (formát prenosných dokumentov spoločnosti Adobe (Adobe Portable Document
Format) a PRN (súbor pripravený na tlač zo systému Windows (Windows print-ready File)).

Obrazovku Tlačiť môžete použiť na aktualizáciu firmvéru zariadenia. Táto funkcia je výnimočne
užitočná, pretože nemusíte inštalovať žiaden ďalší softvér, aby ste mohli aktualizovať firmvér zariadenia.
Keď sú pre váš produkt k dispozícii aktualizované súbory s firmvérom, prevezmite si ich z webovej
stránky podpory pre váš produkt:

www.hp.com/go/ljp3010_firmware

Nasledujúci obrázok a tabuľka opisujú, ako používať túto obrazovku.

Obrázok 2-10

Obrazovka Tlačiť

1

2

3

Tabuľka 2-6

Tlačiť stránku

Popis obrázka Oblasť na

obrazovke

Informácia alebo vlastnosť, ktorú oblasť poskytuje

1

Karty a ponuky
HP EWS

Ďalšie informácie nájdete v časti

Navigácia v prostredí vstavaného webového servera

HP na strane 7

.

2

Stav zariadenia

Zobrazuje stav zariadenia (rovnaké informácie, ako sa zobrazujú na obrazovke Stav
zariadenia
a ovládacom paneli zariadenia).

POZNÁMKA:

Tlačiareň musí byť v stave

Pripravená

, aby mohla prijať aktualizácie

firmvéru a súbory pripravené na tlač.

3

Zvoliť súbor

Umožňuje vám zvoliť si súbor pre tlač, ktorý sa nachádza vo vašom laptope, počítači
alebo sieťovom súborovom serveri.

20

Kapitola 2 Zobrazenie stavu produktu na obrazovkách Informácie HP EWS

SKWW