HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Indeks

background image

Indeks

A

adresa, štampač

Macintosh, rešavanje

problema 197

adresa, TCP/IPv6 33
alternativni režim za

memorandum 105

AppleTalk

onemogućavanje 71

AppleTalk postavke 34
ažuriranje firmvera 139
Ažuriranje firmvera,

Macintosh 58

ažuriranje firmvera na daljinu

(RFU) 139

B

baterije uključene uz

proizvod 223

bele linije ili tačke, rešavanje

problema 188

beleške 2
Bezbedno brisanje diska 118
bezbednosne funkcije 7, 118
bezbednost

brisanje diska 118
mreža 68
otvor za integraciju

hardvera 119

postavke 31
šifrovani čvrsti disk 119

Bonjour postavke 59
borba protiv falsifikata 122
brisanje čvrstog diska 118
brojevi dela

EIO kartice 204
kablovi 204
kertridži za štampanje 203
ležišta 203
memorija 203

broj stranica po listu

Windows 102

brzina procesora 6

C

čišćenje

spoljašnjost 138

čuvanje

kasete s tonerom 122

čuvanje, zadatak

Macintosh postavke 59, 62

čuvanje resursa 131
čuvanje resursa, memorija 131
čuvanje zadataka

Macintosh postavke 62

čvrsti disk

brisanje 118

D

datum, podešavanje 93
defekti, ponavljanje 190
defekti koji se ponavljaju, rešavanje

problema 186, 189, 190

defekti na slikama, rešavanje

problem 184

deinstalacija Macintosh

softvera 56

deinstalacija softvera za

Windows 50

deklaracija o usklađenosti 225
detekcija uređaja 67
DHCP podešavanja 33
dijagnostika

mreže 35

dimenzije, štampač 216
DIMM memorija

bezbednost 120

DIMM moduli

brojevi dela 203
dostupni tipovi 127

instaliranje 127
pristup 8
provera instalacije 131

direktorijum sa datotekama,

štampanje 18

disk

instaliranje 135
uklanjanje 137

DLC/LLC

onemogućavanje 71

DLC/LLC postavke 34
DNS podešavanja

IPV4 33
IPV6 34

dodatna oprema

brojevi delova 203
na raspolaganju 6
naručivanje 202

dopisnice

izlazna korpa, biranje 89

dpi, postavke 58
dugmad, kontrolna tabla 12
Dugme Pomoć, kontrolna

tabla 13

dugme za napajanje, položaj 8
dugme za uključivanje/isključivanje,

položaj 8

dvostrano štampanje

Macintosh 62
Macintosh postavke 58
meni Pokaži mi kako 15
Windows 102

E

EIO kartice

brojevi dela 204
instaliranje 135
postavke 30
uklanjanje 137

električne specifikacije 217

SRWW

Indeks 229

background image

EPS datoteke, rešavanje

problema 198

Ethernet kartice, brojevi dela 204
Evropska unija, odlaganje

otpada 223

Explorer, podržane verzije

ugrađeni Web server 113

F

falsifikovani potrošni

materijal 122

FastRes 6
Finska izjava o bezbednosti

lasera 226

fioke

položaj 8

firmver, ažuriranje 139
fizičke specifikacije 216
folije

izlazna korpa 89

fontovi

EPS datoteke, rešavanje

problema 198

obuhvaćeni 6
Otpremanje, Macintosh 58
trajni resursi 131

formator

bezbednost 120

Funkcija brisanja diska 118
funkcije 3, 6
funkcije pristupačnosti 7

G

garancija

kertridži za štampanje 207
licenciranje 208
popravka od strane

korisnika 210

proizvod 206

General Protection FaultException

OE 196

gornja izlazna korpa

položaj 8
štampanje u 89

greške

softver 195

gustina

postavke 58
rešavanje problema 185

H

HP Customer Care 211
HP Easy Printer Care

opcije 110
opis 51
otvaranje 110
podržani operativni sistemi 51
podržani Web pregledači 51
preuzimanje 51

HP Jetdirect server za štampanje

ažuriranje firmvera 142
brojevi dela 204
instaliranje 135
uklanjanje 137

HP Printer Utility 58
HP Universal Print Driver 46
HP-UX softver 53
HP Web Jetadmin

ažuriranje firmvera 141

hrapav papir

izlazna korpa, biranje 89

I

Illegal Operation greške 196
instaliranje

EIO kartice 135
memorija (DIMM moduli) 127
USB uređaji 133

Internet Explorer, podržane verzije

ugrađeni Web server 113

IP adresa

IPv4 32
Macintosh, rešavanje

problema 197

IP adresa, mreža 68
IP bezbednost 118
IPsec 118
IPv4 adresa 69
IPV4 postavke 32
IPv6 adresa 70
IPV6 postavke 33
IPX/SPX

onemogućavanje 71

IPX/SPX postavke 34
iskošene stranice 187
iskrivljene stranice 187
isprekidano štampanje, rešavanje

problema 185

ispušteni toner, rešavanje

problema 186

izjava o bezbednosti lasera 226
izjave o bezbednosti 226
izjave o bezbednosti lasera 226
izlazne korpe

položaj 8

izlazni kvalitet. Pogledajte kvalitet

štampe

izobličeni znakovi, rešavanje

problema 187

J

Japanska VCCI izjava 226
jedinica za dvostrano štampanje

Macintosh postavke 58
meni Pokaži mi kako 15

Jetadmin

ažuriranje firmvera 141

Jetadmin, HP Web 51, 117
Jetdirect server za štampanje

ažuriranje firmvera 142
brojevi dela 204
instaliranje 135
uklanjanje 137

K

kablovi

USB, rešavanje problema 191

Kanadski DOC propisi 226
kapacitet ležišta i polica 79
karakteristike

kertridži za štampanje 6

karakteristike koje se tiču životne

sredine 5

kartica Information (Informacije),

ugrađeni Web server 114

kartica Networking (Umrežavanje),

ugrađeni Web server 116

kartica Services (Usluge)

Macintosh 63

kartica Settings (Postavke),

ugrađeni Web server 115

kasete

drugi proizvođač 122
zamena 123

kasete s tonerom

čuvanje 122
drugi proizvođač 122
zamena 123

kasete s tonerom za štampanje

čuvanje 122

230 Indeks

SRWW

background image

kertridž

recikliranje 221

kertridži

brojevi delova 203
garancija 207
intervali za zamenu 122
poruke o stanju 12

kertridži za štampanje

brojevi delova 203
garancija 207
intervali za zamenu 122
poruke o stanju 12
recikliranje 221

ketridž za štampanje

upravljanje 122

kontrolna tabla

bezbednost 119
displej 12
dugmad 12
lampice 12
položaj 8
poruke, tipovi 147
postavke 48, 56
stranica za čišćenje,

štampanje 138

vrste papira 78

konvencije, dokument 2
konvencije dokumenta 2
kopije, broj

Windows 105

Korejska izjava o

elektromagnetskoj
kompatibilnosti 226

korisnička podrška

HP Printer Utility stranice 58
na mreži 211
ponovno pakovanje

proizvoda 212

korpe, izlaz

izbor 89

koverte

izlazna korpa, biranje 89
naborane, rešavanje

problema 188

položaj pri umetanju 81
zaglavljeni papir 182

kvalitet. Pogledajte kvalitet štampe
kvalitet štampe

bele linije 188
bele tačke 188

defekti koji se ponavljaju 186
defekti na slikama 184
isprekidano štampanje 185
ispušteni toner 186
izobličeni znakovi 187
linije 185
mrlje 185
mutan 189
okruženje 184
papir 184
ponavljanje slika 189
raspršene linije 189
razmazivanje tonera 186
rešavanje problema 184
siva pozadina 186
svetao otisak 185
tragovi 188
zaglavljivanje, nakon 184

L

lampice, kontrolna tabla 12
ležišta

brojevi dela 203
dvostrano štampanje,

Macintosh 62

kapacitet 79
Macintosh postavke 59
meni Pokaži mi kako 15
podešavanje 87
položaj papira 81

ležišta, status

HP Easy Printer Care 110

ležišta, ulazna

konfiguracija 19

ležište 1

umetanje 81

Ležište 1

dvostrano štampanje,

Macintosh 62

orijentacija papira 81
podešavanje 87

Ležište 2

podešavanje 87
umetanje 83

Ležište 3

fizičke specifikacije 216

ležište kapaciteta 500 listova

podešavanje 87
umetanje 83

licenciranje, softver 208

lični zadaci 95
linije, rešavanje problema 185,

188, 189

Linux softver 53
Lista bezbednosnih podataka o

materijalima (Material Safety Data
Sheet - MSDS) 224

lista fontova, štampanje

PCL 18
PS 18

lista PCL fontova, štampanje 18
lista PS fontova, štampanje 18

M

Macintosh

AppleTalk 71
HP Printer Utility 58
podrška 211
podržani operativni sistemi 56
postavke upravljačkog

programa 57, 60

problemi, rešavanje

problema 197

promena veličine

dokumenta 60

softver 58
ugrađeni Web server 59
uklanjanje softvera 56
upravljački programi, rešavanje

problema 197

USB kartica, rešavanje

problema 199

mali papir

izlazna korpa, izbor 89

mapa menija, štampanje 18
medij

automatski izbor ležišta 88
kapacitet ležišta i polica 79
meni Pokaži mi kako 15
podržane vrste 78
umetanje u ležište 1 81
umetanje u ležište 2 83
umetanje u ležište kapaciteta

500 listova 83

mediji

podržane veličine 75

medijum

prilagođena veličine, postavke

za Macintosh 60

SRWW

Indeks 231

background image

prva stranica 60
stranica na listu 61

memorija

brojevi dela 203
instaliranje DIMM modula 127
nadogradnja 127
provera instalacije 131
trajni resursi 131
uključena 58

meni EIO <X> Jetdirect 31
meniji, kontrolna tabla

dijagnostika 40
informacije 18
kvalitet štampe 23
meni EIO <X> Jetdirect 31
početne vrednosti 38
podešavanje sistema 26
podešavanje uređaja 21
podmeni PCL 22
Pokaži mi kako 15
pristupanje 12, 14
pronalaženje zadatka 16
rad sa papirom 19
štampanje 21
U/I (ulaz/izlaz) 30
ugrađeni Jetdirect 31
upravljanje potrošnim

materijalom 20

meniji kontrolne table

dijagnostika 40
informacije 18
kvalitet štampe 23
meni EIO <X> Jetdirect 31
početne vrednosti 38
podešavanje sistema 26
podešavanje uređaja 21
podmeni PCL 22
Pokaži mi kako 15
pristupanje 12, 14
pronalaženje zadatka 16
rad sa papirom 19
štampanje 21
U/I (ulaz/izlaz) 30
ugrađeni Jetdirect 31
upravljanje potrošnim

materijalom 20

meni Kvalitet štampe 23
meni Pokaži mi kako 15
meni U/I (ulaz/izlaz) 30
meni ugrađeni Jetdirect 31

meni za dijagnostiku 40
meni za informacije 18
meni za početne vrednosti 38
meni za podešavanje sistema 26
meni za podešavanje

uređaja 21

meni za pronalaženje zadatka 16
meni za rad sa papirom 19
meni za štampanje 21
meni za upravljanje potrošnim

materijalom 20

mere opreza 2
modeli, poređenje

karakteristika 3

mreža

dijagnostika 35
lozinka, menjanje 69
lozinka, postavljanje 69
podmrežna maska 69
postavke, menjanje 69
postavke, pregled 69

mreže

AppleTalk 71
bezbednost 31, 68
detekcija uređaja 67
HP Web Jetadmin 117
IP adresa 68
IPv4 adresa 69
IPv6 adresa 70
Macintosh postavke 59
onemogućavanje protokola 71
podešavanje 67
podrazumevani mrežni

prolaz 69

podržani protokoli 67
poruke i upravljanje 67
postavke 31
postavke brzine veze 38
protokoli 31

mrežni prolaz, podešavanje

podrazumevanog 69

mrlje, rešavanje problema 185,

188

Mutan otisak, rešavanje

problema 189

N

naboran papir, rešavanje

problema 188

nadogradnja memorije 127

nalepnice

izlazna korpa, biranje 89

napajanje

rešavanje problema 144

napredne opcija za štampanje

Windows 105

naručivanje

brojevi delova za 203
potrošni materijal i dodatna

oprema 202

naslovne stranice 60, 101
Netscape Navigator, podržane

verzije

ugrađeni Web server 113

n-uspravno štampanje 61

O

obaveštenja, e-pošta 59
obaveštenja preko e-pošte 59
obe strane, štampanje

Macintosh postavke 58

obe strane, štampanje na

računaru Macintosh 62

obostrano štampanje

Macintosh postavke 58
meni Pokaži mi kako 15

odlaganje u otpad, kraj radnog

veka 223

odlaganje u otpad na kraju radnog

veka 223

ograničenja materijala 223
okruženje štampača

specifikacije 218

okruženje uređaja

rešavanje problema 184

onemogućavanje

AppleTalk 71
DLC/LLC 71
IPX/SPX 71
mrežni protokoli 71

orijentacija

postavka, Windows 102

otkazivanje

štampanje 100

otkazivanje zahteva za

štampanje 100

Otpremanje datoteke,

Macintosh 58

otvor za integraciju hardvera 119

232 Indeks

SRWW

background image

P

pakovanje proizvoda 212
papir

automatski izbor ležišta 88
format, izbor 101
gužvanje 188
iskošen 187
kapacitet ležišta i polica 79
korisnički definisan format,

izbor 101

meni Pokaži mi kako 15
naslovna stranica, korišćenje

drugačijeg papira 101

podržane veličine 75
podržane vrste 78
prilagođena veličina 77
prilagođena veličine, postavke

za Macintosh 60

prva i poslednja stranica,

korišćenje drugačijeg
papira 101

prva stranica 60
rešavanje problema 184
stranica na listu 61
tip, izbor 101
umetanje, ležište 1 81
umetanje u ležište 2 83
umetanje u ležište kapaciteta

500 listova 83

uvijen 187

papir, naručivanje 202
papir za memorandum,

umetanje 105

patrone

poručivanje pomoću ugrađenog

Web servera 116

patrone, štampanje

Macintosh status 63

patrone za štampanje

Macintosh status 63
poručivanje pomoću ugrađenog

Web servera 116

PCL upravljački programi

podržani, Windows 45
univerzalni 46

PDF datoteke, štampanje 127
ploča s desne strane, položaj 8
podešavanja štampača

konfiguracija 21

podmeni PCL 22

podmrežna maska 69
podrazumevani mrežni prolaz,

podešavanje 69

podrška

HP Printer Utility stranice 58
nalog za servisiranje 213
na mreži 211
online 105
ponovno pakovanje

proizvoda 212

veze ugrađenog Web

servera 116

podrška klijentima

nalog za servisiranje 213

podrška na mreži 211
podrška za korisnike

veze ugrađenog Web

servera 116

podržani mediji 75
podržani operativni sistemi

Windows 44

pogužvan papir, rešavanje

problema 188

police, izlazne

kapacitet 79

položena orijentacija

postavka, Windows 102

pomoć, meni Pokaži mi kako 15
ponavljanje slike, rešavanje

problema 189

ponovno pakovanje

proizvoda 212

poređenje uređaja 3
portovi

podržani 6

portovi, interfejs

položaj 9

portovi interfejsa, položaj 9
poručivanje

pravljenje zaliha pomoću

ugrađenog Web servera 116

poruke

lampice, kontrolna tabla 12
obaveštenja preko e-pošte 59
tipovi 147

poruke, mreža 67
poruke o grešci

lampice, kontrolna tabla 12
obaveštenja preko e-pošte 59
tipovi 147

poruke o potrošnom materijalu

konfiguracija 20

Postavka EconoMode 92
postavke

prioritet 56
prioriteti 48
unapred podešene postavke

upravljačkog programa
(Macintosh) 60

upravljački program 57
upravljački programi 49

postavke brzine veze 38, 71
postavke dupleksa, menjanje 71
postavke prilagođene veličine

papira

Macintosh 60

postavke proxy servera 34
postavke upravljačkog programa za

Macintosh

čuvanje zadataka 62
kartica Services (Usluge) 63
prilagođena veličina papira 60
vodeni žigovi 61

postavke za uštedu 92
PostScript Printer Description (Opis

PostScript štampača - PPD)
datotke

uključene 58

potrošni materijal

brojevi dela 203
drugi proizvođač 122
falsifikovani 122
intervali za zamenu 122
naručivanje 202
recikliranje 221
stanje, pristup pomoću

programa HP Printer
Utility 58

upravljanje 20
zamenjivanje kertridža za

štampanje 123

potrošni materijal, status

HP Easy Printer Care 110

potrošni materijal drugog

proizvođača 122

potrošni materijal stanje

poruke na kontrolnoj tabli 12

potrošnja

energije 217

SRWW

Indeks 233

background image

povezivanje

USB 66

PPD

uključen 58

pravilnik, defekti koji se

ponavljaju 190

pravolinijska putanja papira 89
prazne stranice

rešavanje problema 191

prečice 101
priključci

rešavanje problema

Macintosh 199

prilagođena veličina papira 77
prioritet, postavke 56
prioriteti, postavke 48
privatni zadaci

Windows 104

privremeno zaustavljanje zahteva

za štampanje 100

probna stranica, štampanje 18
program upravljanja prirodnim

resursima 221

proizvod bez žive 223
promena razmere dokumenta

Macintosh 60

promena veličine dokumenata

Windows 102

promena veličine dokumenta

Macintosh 60

ProRes 6
protokoli, mreže 31, 67
proveri i zadrži

Windows 104

prva stranica

korišćenje različitog papira 60

R

radno okruženje

specifikacije 218

razmazivanje tonera, rešavanje

problema 186

realno vreme, podešavanje

sata 93

reciklaža

HP program za vraćanje

potrošnog materijala i zaštitu
životne sredine 222

recikliranje 5, 221
redosled stranica, menjanje 105

rešavanje

problema sa direktnim

povezivanjem 192

problemi sa mrežom 192
problemi sa USB usputnim

štampanjem 193

rešavanje problem

defekti na slikama 184

rešavanje problema

bele tačke 188
defekti koji se ponavljaju 186,

190

dvostrano štampanje 182
EPS datoteke 198
folije 181
iskošene stranice 187
isprekidano štampanje 185
izlazni kvalitet 184
kontrolna lista 144
kvalitet teksta 187, 189
linije 185, 188
meni Pokaži mi kako 15
mreže 35
mrlje 185
mutan otisak 189
naboran papir 188
obaveštenja preko e-pošte 59
okruženje 184
papir 184
ponavljanje slika 189
poruke, tipovi 147
prazne stranice 191
problemi kod Macintosh

računara 197

problemi sa direktnim

povezivanjem 192

problemi sa mrežom 192
problemi sa USB usputnim

štampanjem 193

problemi u radu sa

papirom 179

raspršene linije 189
razmazivanje tonera 186
siva pozadina 186
stranice se ne štampaju 191
stranice se sporo

štampaju 191

svetao otisak 185
talasast papir 187
tragovi 188

USB kablovi 191
Windows 196

Resolution Enhancement

technology (REt) 58

REt (Resolution Enhancement

technology) 58

režim spavanja 92
rezolucija

funkcije 6
postavke 58
rešavanje problema sa

kvalitetom 184

S

sačuvani zadaci

bezbednost 119

sa obe strane, štampanje na

meni Pokaži mi kako 15

sat, realno vreme

podešavanje 93

sat realnog vremena 93
saveti 2
servis

ponovno pakovanje

proizvoda 212

servisiranje

nalog 213

SIMM, nekompatibilnost 127
sistemski zahtevi

ugrađeni Web server 113

siva pozadina, rešavanje

problema 186

skladište, zadatak

pristup 95

skladištenje, zadatak

funkcije 95

skladištenje zadataka

funkcije 95
pristup 95
Windows 104

softver

deinstalacija za Windows 50
deinstaliranje sa OS

Macintosh 56

HP Easy Printer Care 51,

110

HP Printer Utility 58
HP Web Jetadmin 51
Macintosh 58
podržani operativni sistemi 56

234 Indeks

SRWW

background image

podržani operativni sistemi,

Windows 44

postavke 48, 56
problemi 195
ugovor o licenciranju

softvera 208

ugrađeni Web server 51
ugrađeni Web server,

Macintosh 59

Solaris softver 53
specifikacije

električne i akustične 217
fizičke 216
funkcije 6
radno okruženje 218

specifikacije temperature 218
specifikacije za zvukove 217
specijalne vrste medija

smernice 80

specijalne vrste papira

smernice 80

Spool32 greške 196
stanje, potrošni materijal

poruke na kontrolnoj tabli 12

status

HP Easy Printer Care 110
HP Printer Utility,

Macintosh 58

kartica Services (Usluge) za

Macintosh 63

poruke, tipovi 147
ugrađeni Web server 114

status potrošnog materijala, kartica

Services

Windows 105

status uređaja

HP Easy Printer Care 110
kartica Services (Usluge) za

Macintosh 63

status zaliha, kartica Services

(Usluge)

Macintosh 63

stranica na listu papira 61
stranica o korišćenju,

štampanje 18

stranica sa konfiguracijom

Macintosh 58

stranica sa konfiguracijom,

štampanje 18

stranica sa stanjem potrošnog

materijala, štampanje 18

stranice

ne štampaju se 191
prazne 191
sporo štampanje 191

stranice sa informacijama

štampanje 108

stranice sa uputstvima

štampanje 108

svetao otisak

rešavanje problema 185

Š

štampanje

rešavanje problema 191
sa USB memorije 98

štampanje sa obe strane

Macintosh 62
Windows 102

štampanje više stranica na jednom

listu

Windows 102

T

tačke, rešavanje problema 185,

188

tačkice, rešavanje problema 185,

188

talasast papir, rešavanje

problema 187

TCP/IP

ručno podešavanje IPv4

parametara 69

ručno podešavanje IPv6

parametara 70

TCP/IP postavke

31

tehnička podrška

nalog za servisiranje 213
na mreži 211
ponovno pakovanje

proizvoda 212

tekst, rešavanje problema

izobličeni znakovi 187
mutan 189

tekst u boji

štampaj kao crn 105

Telefon za prijavljivanje lažnih HP

proizvoda 122

telefon za prijavljivanje lažnih

proizvoda 122

testovi

mreže 35

težak papir

izlazna korpa, biranje 89

težina, štampač 216
toner

izlazni kvalitet, rešavanje

problema 186

podešavanje gustine 58

tragovi, rešavanje problema 188
trajni resursi 131
transport proizvoda 212
tvrdi papir

izlazna korpa, biranje 89

U

ugrađeni Web server

dodeljivanje lozinke 118
funkcije 113
Macintosh 59

uklanjanje Macintosh softvera 56
ulazno ležište

konfiguracija 19

umetanje

ležište kapaciteta 500

listova 83

meni Pokaži mi kako 15

umetanje papira

ležište 1 81

Umetanje papira

ležište 2 83

unapred podešene postavke

(Macintosh) 60

univerzalni upravljački program za

štampač 46

UNIX softver 53
upozorenja 2
upravljački program

postavke 48, 56, 57
u kompletu 6
unapred podešene postavke

(Macintosh) 60

upravljački programi

Macintosh, rešavanje

problema 197

Macintosh postavke 60
podržani, Windows 45
postavke 49

SRWW

Indeks 235

background image

prečice (Windows) 101
univerzalni 46
vrste papira 78
Windows, otvaranje 101

upravljački programi za PS

emulaciju

podržani, Windows 45

upravljanje, mreža 67
upravljanje mrežom 69
upravljanje zadacima za

štampanje 88

USB kabl, broj dela 204
USB konfiguracija 66
USB memorija

štampanje sa 98

USB port

podržan 6

USB priključak

rešavanje problema 191
rešavanje problema

Macintosh 199

USB uređaji

instaliranje 133

USB usputno štampanje 98
uskladišteni zadaci

brisanje 96
kreiranje 95
štampanje 96

uspravna orijentacija

postavka, Windows 102

uvijanje papira, rešavanje

problema 187

V

više stranica na listu papira 61
više stranica po listu papira

Windows 102

vlažnost

rešavanje problema 184
specifikacije 218

vodeni žigovi

Windows 102

vreme buđenja

postavka 93
promena 93

vreme do mirovanja

omogućavanje 93
onemogućavanje 93
promena postavki 92
vreme 92

vrsti diskovi

šifrovani 119

W

Web Jetadmin

ažuriranje firmvera 141

Web lokacije

HP Web Jetadmin,

preuzimanje 117

korisnička podrška 211
Lista bezbednosnih podataka o

materijalima (Material Safety
Data Sheet - MSDS) 224

Macintosh korisnička

podrška 211

prijave lažnih proizvoda 122
univerzalni upravljački program

za štampač 46

Windows

podržani operativni sistemi 44
podržani upravljački

programi 45

postavke upravljačkog

programa 49

rešavanje problema 196
univerzalni upravljački program

za štampač 46

Z

zadaci

brzo kopiranje 95
lični 95
Macintosh postavke 59
provera i čuvanje 95
uskladišteni 95

zadaci štampanja 99
Zadaci za brzo kopiranje 95
zadaci za proveru i čuvanje 95
zadnja izlazna korpa

položaj 8
štampanje u 89

zadržavanje, zadaci

funkcije 95

zadržavanje, zadatak

pristup 95

zaglavljeni papir

ispravljanje problema 178
koverte 182
meni Pokaži mi kako 15

zaglavljivanje

kvalitet štampe nakon 184

zaglavljivanje papira

najčešći uzroci 164

zahtevi u vezi sa pregledačem

ugrađeni Web server 113

zahtevi u vezi sa Web pregledačem

ugrađeni Web server 113

Zaključavanje resursa,

Macintosh 58

zalihe

poručivanje pomoću ugrađenog

Web servera 116

status, prikazivanje pomoću

ugrađenog Web servera 114

zamenjivanje kertridža za

štampanje 123

zaustavljanje zahteva za

štampanje 100

znakovi, izobličeni 187

236 Indeks

SRWW

background image
background image

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CE524-90936*

*CE524-90936*

CE524-90936