HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - FCC propisi

background image

FCC propisi

Ovaj uređaj je testiran i uklapa se u okvire klase B digitalnih uređaja, u skladu sa Odeljkom 15 FCC
pravilnika. Ovi okviri su namenjeni da bi pružili razumnu zaštitu od štetnih smetnji ako je uređaj instaliran
za kućnu upotrebu. Oprema generiše, koristi i može da emituje energiju radio frekvencije. Ako se oprema
ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može izazvati štetne smetnje na radio vezama. Međutim,
nema garancije da se smetnje neće javiti kod određenih instalacija. Ako oprema izaziva štetne smetnje
radio ili televizijskom prijemu, što se utvrđuje uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku se
preporučuje da pokuša da ukloni smetnje uz pomoć jedne ili više navedenih mera:

Da drugačije usmeri ili premesti antenu za prijem.

Da opremu i prijemnik postavi na veću razdaljinu.

Da opremu uključi u utičnicu ili na strujno kolo na kom nije povezan prijemnik.

Da se posavetuje sa serviserom ili iskusnim radio/TV električarom.

NAPOMENA:

Svaka izmena ili prepravka štampača koju HP nije izričito dozvolio može da poništi

pravo korisnika na rad sa ovom opremom.

Korišćenje izolovanog kabla obavezno je u cilju uklapanja u okvire klase B Odeljka 15 FCC pravilnika.

220 Dodatak D Informacije o propisima

SRWW