HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - meni Dijagnostika

background image

meni Dijagnostika

Pomoću menija DIAGNOSTICS (DIJAGNOSTIKA) možete obavljati testove pomoću kojih možete
otkriti i otkloniti probleme koje imate sa uređajem.

Za prikaz: Pritisnite dugme

Menu (Meni)

, a zatim izaberite meni DIAGNOSTICS

(DIJAGNOSTIKA).

NAPOMENA:

Vrednosti pored kojih se nalazi zvezdica (*) predstavljaju fabričke vrednosti. Neke

stavke menija nemaju fabrički postavljene vrednosti.

Deo

Podstavka

Vrednosti

Opis

PRINT EVENT LOG
(ŠTAMPAJ DNEVNIK
DOGAĐAJA)

Štampa izveštaj koji obuhvata
poslednjih 50 stavki evidencije
događaja uređaja, počevši od
najnovije.

SHOW EVENT LOG
(PRIKAŽI DNEVNIK
DOGAĐAJA)

Prikazuje poslednjih 50 događaja,
počevši od najnovijeg.

PAPER PATH SENSORS
(SENZORI PUTANJE
PAPIRA)

Testira i proverava rad svakog
senzora uređaja i prikazuje status
svakog senzora.

PAPER PATH TEST
(TESTIRANJE PUTANJE
PAPIRA)

Testira mogućnosti rada uređaja sa
papirom, poput podešavanja
ležišta.

PRINT TEST PAGE (ŠTAMPAJ
TEST STRANICU)

Generiše stranicu za testiranje
mogućnosti rada sa papirom.
Morate definisati putanju za test da
biste testirali određene putanje
papira.

SOURCE (IZVOR)

ALL TRAYS (SVA LEŽIŠTA)

TRAY 1 (LEŽIŠTE 1)

TRAY 2 (LEŽIŠTE 2)*

TRAY 3 (LEŽIŠTE 3)

LEŽIŠTE 4

Određuje da li će se probna
stranica štampati iz svih ležišta ili
samo iz određenog ležišta.

DUPLEX (DVOSTRANO)

OFF (ISKLJUČENO)

ON (UKLJUČENO)

Određuje da li je testom
obuhvaćena i jedinica za dvostrano
štampanje.

NAPOMENA:

Ova opcija je

dostupna samo na HP LaserJet
P3011n i HP LaserJet P3011dn
štampaču.

COPIES (KOPIJE)

1*

10

50

100

500

Određuje koliko bi stranica trebalo
poslati iz navedenog izvora kao
deo testa.

40

Poglavlje 2 Kontrolna tabla

SRWW

background image

Deo

Podstavka

Vrednosti

Opis

MANUAL SENSOR TEST
(RUČNO TESTIRANJE
SENZORA)

Obavlja testove kako bi se utvrdilo
da li senzori putanje papira
ispravno funkcionišu.

RUČNO TESTIRANJE
SENZORA 2

Obavlja dodatne testove kako bi se
utvrdilo da li senzori putanje papira
ispravno funkcionišu.

COMPONENT TEST
(TESTIRANJE
KOMPONENTI)

Pojaviće se spisak dostupnih
komponenata.

Aktivira posebno pojedinačne
delove kako bi se otkrili problemi sa
bukom, curenjem ili hardverom.

PRINT/STOP TEST
(TESTIRANJE
ŠTAMPANJA/
ZAUSTAVLJANJA)

Opseg je od 0 - 60 000 milisekundi.
Podrazumevana postavka je 0.

Preciznije otkriva greške u kvalitetu
štampanja ako se prekine rad
uređaj za vreme štampanja, jer se
na taj način vidi gde počinje da
opada kvalitet slike. Ako postupite
na ovaj način, pojaviće se poruka o
zaglavljenom papiru koji će možda
morati ručno da se ukloni.
Ovlašćeni serviser bi trebalo da
obavi ovaj test.

ŠTAMPAJ TEST
STRANICU GREJAČA

Odštampajte ovu stranicu kako
biste ustanovili trenutni status
grejača.

PROVERA POTPISA

OTKAŽITE AKO JE LOŠE*

PITAJ AKO JE LOŠE

Konfigurisanje načina na koji
uređaj reaguje ukoliko prilikom
nadogradnje firmvera kôd firmvera
ne odgovara potpisu uređaja.

SRWW

meni Dijagnostika

41