HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - meni Kvalitet štampe

background image

meni Kvalitet štampe

Za prikaz: Pritisnite dugme

Menu (Meni)

, izaberite meni CONFIGURE DEVICE (PODEŠAVANJE

UREĐAJA), a zatim izaberite meni PRINT QUALITY (KVALITET ŠTAMPE).

NAPOMENA:

Vrednosti pored kojih se nalazi zvezdica (*) predstavljaju fabričke vrednosti. Neke

stavke menija nemaju fabrički postavljene vrednosti.

Deo

Podstavka

Podstavka

Vrednosti

Opis

SET
REGISTRATION
(PODEŠAVANJE
MARGINA)

U svakom ležištu ako postavite margine,
premešta se poravnavanje margina kako
bi slika bila smeštena na sredinu stranice
u odnosu na gornju, donju, levu i desnu
ivicu. Možete poravnati sliku na licu sa
slikom koja se štampa na poleđini.

SRWW

meni Podešavanje uređaja

23

background image

Deo

Podstavka

Podstavka

Vrednosti

Opis

ADJUST TRAY <X>
(PODESI LEŽIŠTE)

PRINT TEST PAGE
(ŠTAMPAJ TEST
STRANICU)

X1 SHIFT (X1
POMAK)

Y1 SHIFT (Y1
POMAK)

X2 SHIFT (X2
POMAK)

Y2 SHIFT (Y2
POMAK)

Pomak od -20 do
20 duž X ili Y ose.
0 je
podrazumevana
vrednost.

Štampanje probne stranice i
poravnavanje za svako ležište.

Prilikom kreiranja slike, štampač skenira
stranicu od ivice do ivice dok list papira
ulazi gornjom ivicom u štampač.

Pravac skeniranja naziva se X. X1 je
pravac skeniranja za jednostrano
štampanje ili za prvu stranu kod
dvostranog štampanja. X2 je pravac
skeniranja za drugu stranu kod
dvostranog štampanja.

Pravac umetanja papira naziva se Y. Y1
je pravac umetanja za jednostrano
štampanje ili za prvu stranu kod
dvostranog štampanja. Y2 je pravac
umetanja za drugu stranu kod dvostranog
štampanja.

REŽIMI GREJAČA

Pojaviće se lista vrsta
papira.

NORMAL
(NORMALAN)

VISOKO2

VISOKO1

LOW (NIZAK)

NISKO1

Za svaki tip papira postoji podrazumevani
režim grejača. Promenite režim grejača
samo ukoliko imate probleme pri
korišćenju određenih vrsta papira. Nakon
što odredite vrstu papira, možete da
izaberete režim grejača koji joj odgovara.

RESTORE MODES
(VRAĆANJE REŽIMA)

Vraćanje svih podešavanja režima
grejača na podrazumevane postavke.

OPTIMIZE
(OPTIMIZUJ)

Optimizacija različitih režima štampanja
za rešavanje problema sa kvalitetom
štampanja.

RESTORE OPTIMIZE
(VRAĆANJE
OPTIMIZACIJE)

Vraćanje svih podešavanja u meniju
OPTIMIZE (OPTIMIZUJ) na
podrazumevane postavke.

RESOLUTION
(REZOLUCIJA)

300

600

FASTRES 1200*

PRORES 1200

Postavlja rezoluciju na kojoj uređaj
štampa.

300: Obezbeđuje kvalitet štampe za
radne verzije.

600: Obezbeđuje visoki kvalitet štampe
za tekst.

FASTRES 1200: Daje kvalitet štampe od
1200 dpi čime se postiže brzo i kvalitetno
štampanje poslovnih tekstova i grafike.

PRORES 1200: Daje kvalitet štampe od
1200 dpi čime se postiže brzo i kvalitetno
štampanje crteža i grafike.

24

Poglavlje 2 Kontrolna tabla

SRWW

background image

Deo

Podstavka

Podstavka

Vrednosti

Opis

RET

OFF
(ISKLJUČENO)

LIGHT (LIGHT)

SREDNJE*

DARK (TAMAN)

Pomoću postavke za korišćenje REt
tehnologije (Resolution Enhancement
technology) ostvarićete štampanje s
glatkim uglovima, oblinama i ivicama.

REt ne utiče na kvalitet štampe ukoliko je
rezolucija podešena na FASTRES 1200
ili PRORES 1200. Kod svih drugih
rezolucija štampe, kvalitet štampe se
poboljšava primenom REt tehnologije.

EKONOREŽIM

OFF
(ISKLJUČENO)
*

ON
(UKLJUČENO)

EkonoRežim je funkcija koja omogućava
da uređaj koristi manje tonera po stranici.
Ako izaberete ovu opciju, možete
produžiti trajanje kertridža za štampanje i
smanjiti cenu štampanja po stranici.
Međutim, time smanjujete i kvalitet
štampe. Kvalitet odštampane stranice
odgovara štampanju radnih verzija.

Kompanija HP ne preporučuje stalnu
upotrebu funkcije EkonoRežim. Ako se
EkonoRežim koristi stalno, može se
dogoditi da će toner trajati duže od
mehaničkih delova kertridža za
štampanje. Ukoliko kvalitet štampe počne
da opada pod ovim okolnostima,
moraćete da zamenite kertridž za
štampanje čak i kada u njemu ima još
tonera.

GUSTINA TONERA

od 1 do 5

Posvetljivanje ili potamnjivanje otiska na
stranici. Podešavanje za najsvetliju
nijansu je 1, a za najtamniju 5. Obično se
najbolji rezultati postižu korišćenjem
podrazumevane postavke 3.

AUTO CLEANING
(AUTOMATSKO
ČIŠĆENJE)

OFF
(ISKLJUČENO)
*

ON
(UKLJUČENO)

Kada je automatsko čišćenje aktivirano,
uređaj štampa stranicu za čišćenje kada
broj stranica dostigne vrednost postavke
CLEANING INTERVAL (INTERVAL
AUTOMATSKOG ČIŠĆENJA)
.

CLEANING
INTERVAL
(INTERVAL
AUTOMATSKOG
ČIŠĆENJA)

500*

1000

2000

5000

10000

20000

Kada je opcija AUTO CLEANING
(AUTOMATSKO ČIŠĆENJE)
uključena,
prikazan je broj stranica koje će se
odštampati pre nego što se automatski
odštampa stranica za čišćenje.

AUTO CLEANING
SIZE (VELIČINA
STRANICE ZA
AUTOMATSKO
ČIŠĆENJE)

LETTER (LETTER
FORMAT)
*

A4 (A4)

Kada je opcija AUTO CLEANING
(AUTOMATSKO ČIŠĆENJE)
uključena,
prikazana je veličina papira koja će se
koristiti pri štampanju stranice za
čišćenje.

SRWW

meni Podešavanje uređaja

25

background image

Deo

Podstavka

Podstavka

Vrednosti

Opis

CREATE
CLEANING PAGE
(KREIRANJE
STRANICE ZA
AUTOMATSKO
ČIŠĆENJE)

Štampa stranicu sa uputstvima za
čišćenje viška tonera sa valjka u grejaču.

NAPOMENA:

Ova opcija je dostupna

samo za štampače HP LaserJet P3011,
HP LaserJet P3015 i HP LaserJet
P3015n.

PROCESS
CLEANING PAGE
(OBRADI
STRANICU ZA
AUTOMATSKO
ČIŠĆENJE)

Kreiranje i obrađivanje stranice za
čišćenje valjka u grejaču. Kada započne
proces čišćenja, štampa se stranica za
čišćenje. Ovu stranicu možete baciti.