HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - meniji Ugrađeni Jetdirect i EIO <X> Jetdirect

background image

meniji Ugrađeni Jetdirect i EIO <X> Jetdirect

Deo

Podstavka

Podstavka

Vrednosti

Opis

INFORMATION
(INFORMACIJE)

PRINT SEC PAGE
(ŠTAMPAJ
STRANICU SA
BEZB.
POSTAVKAMA)

YES (DA)*

NO (NE)

YES (DA): Štampa stranicu koja sadrži
aktuelne bezbednosne postavke
HP Jetdirect servera za štampanje.

NO (NE): Stranica sa bezbednosnim
postavkama neće biti odštampana.

TCP/IP (TCP/IP)

ENABLE
(OMOGUĆI)

ON (UKLJUČENO)*

OFF (ISKLJUČENO)

ON (UKLJUČENO): Omogućuje protokol
TCP/IP.

OFF (ISKLJUČENO): Onemogućuje
protokol TCP/IP.

HOST NAME (IME
GLAVNOG
RAČUNARA)

Alfanumerički niz dužine do 32 znaka koji se

koristi za identifikaciju uređaja. Ovo ime
nalazi se u listi na HP Jetdirect stranici za
konfiguraciju. Podrazumevano ime domaćina
je NPIxxxxxx, pri čemu xxxxxx predstavlja
šest poslednjih cifara adrese LAN hardvera
(MAC).

SRWW

meni Podešavanje uređaja

31

background image

Deo

Podstavka

Podstavka

Vrednosti

Opis

IPV4 SETTINGS
(IPV4 POSTAVKE)

CONFIG METHOD
(NAČIN
PODEŠAVANJA)

BOOTP (BOOTP)

DHCP (DHCP)*

AUTO IP
(AUTOMATSKI IP)

MANUAL (RUČNO)

Određivanje metoda na koji će biti
konfigurisani TCP/IPv4 parametri na
HP Jetdirect serveru za štampanje.

BOOTP (BOOTP): Automatsko
konfigurisanje sa BootP (Bootstrap Protocol)
servera.

DHCP (DHCP): Automatsko konfigurisanje
sa DHCPv4 (Dynamic Host Configuration
Protocol) servera. Ako je ova opcija izabrana
i ako postoji DHCP informacija sa servera,
meniji DHCP RELEASE (DHCP
OTPUŠTANJE)
i DHCP RENEW (DHCP
OBNAVLJANJE)
će biti dostupni za
podešavanje opcija za DHCP izdavanje.

AUTO IP (AUTOMATSKI IP): Automatsko
link–lokalno IPv4 adresiranje. Automatski se
dodeljuje adresa oblika 169.254.x.x.

MANUAL (RUČNO): Pomoću menija
MANUAL SETTINGS (RUČNE
POSTAVKE)
možete da konfigurišete TCP/
IPv4 parametre.

MANUAL
SETTINGS (RUČNE
POSTAVKE)

IP ADDRESS (IP
ADRESA)

SUBNET MASK
(PODMREŽNA
MASKA)

DEFAULT
GATEWAY
(PODRAZUMEVANI
MREŽNI PROLAZ)

(Dostupno samo ukoliko je meni CONFIG
METHOD (NAČIN PODEŠAVANJA)
podešen na opciju MANUAL (RUČNO))
Direktno podesite parametre iz kontrolne
table štampača:

IP ADDRESS (IP ADRESA): Jedinstvena IP
adresa (n.n.n.n) uređaja, gde n predstavlja
vrednost od 0 do 255.

SUBNET MASK (PODMREŽNA MASKA):
Podmrežna maska (n.n.n.n) za uređaj, gde n
predstavlja vrednost od 0 do 255.

DEFAULT GATEWAY (PODRAZUMEVANI
MREŽNI PROLAZ)
: IP adresa mrežnog
prolaza ili usmerivača koji se koristi za
komunikaciju sa drugim mrežama.

DEFAULT IP
(PODRAZUMEVANI
IP)

AUTO IP
(AUTOMATSKI IP)
*

LEGACY
(NASLEĐENO)

Odredite podrazumevanu IP adresu koja će
se koristiti u slučaju da server za štampanje
ne bude u mogućnosti da pribavi IP adresu
sa mreže tokom forsirane TCP/IP
rekonfiguracije (na primer, kada je ručno
određeno korišćenje BootP ili DHCP
protokola).

NAPOMENA:

Ova funkcija dodeljuje

statičnu IP adresu koja može ometati mrežu
kojom se upravlja.

AUTO IP (AUTOMATSKI IP): Podešena je
link-lokalna IP adresa 169.254.x.x.

LEGACY (NASLEĐENO): Podešena je
adresa 192.0.0.192 u skladu sa starijim
uređajima iz serije HP Jetdirect.

32

Poglavlje 2 Kontrolna tabla

SRWW

background image

Deo

Podstavka

Podstavka

Vrednosti

Opis

DHCP RELEASE
(DHCP
OTPUŠTANJE)

YES (DA)

NO (NE)*

Definišite da li će postojeći DHCP najam i
iznajmljena IP adresa biti otpuštene.

NAPOMENA:

Ovaj meni će biti prikazan

ukoliko je opcija CONFIG METHOD (NAČIN
PODEŠAVANJA)
podešena na DHCP
(DHCP)
i ako postoji DHCP najam za server
za štampanje.

DHCP RENEW
(DHCP
OBNAVLJANJE)

YES (DA)

NO (NE)*

Definišite da li će server za štampanje tražiti
obnavljanje DHCP najma.

NAPOMENA:

Ovaj meni će biti prikazan

ukoliko je meni CONFIG METHOD (NAČIN
PODEŠAVANJA)
podešen na opciju DHCP
(DHCP)
i ako postoji DHCP najam za server
za štampanje.

PRIMARY DNS
(PRIMARNI DNS)

Određuje IP adresu (n.n.n.n) primarnog DNS
servera.

SECONDARY DNS
(SEKUNDARNI
DNS)

Određuje IP adresu (n.n.n.n) sekundarnog
DNS (Domain Name System) servera.

IPV6 SETTINGS
(IPV6 POSTAVKE)

ENABLE
(OMOGUĆI)

ON (UKLJUČENO)*

OFF (ISKLJUČENO)

Omogućavanje i onemogućavanje rada sa
IPv6 protokolom na serveru za štampanje.

ADDRESS
(ADRESA)

MANUAL
SETTINGS (RUČNE
POSTAVKE)

ENABLE
(OMOGUĆI)

ADDRESS
(ADRESA)

Omogućavanje i ručno podešavanje TCP/
IPv6 adrese.

ENABLE (OMOGUĆI): Izaberite opciju ON
(UKLJUČENO)
da biste omogućili ručno
podešavanje, odnosno, izaberite opciju OFF
(ISKLJUČENO)
da biste onemogućili ručno
podešavanje. Podrazumevana postavka je
OFF (ISKLJUČENO).

ADDRESS (ADRESA): Upišite
heksadecimalnu adresu IPv6 čvora od 32
cifre za koju se koristi heksadecimalna
sintaksa sa znakom dve tačke.

DHCPV6 POLICY
(DHCPV6
PONAŠANJE)

ROUTER
SPECIFIED
(ODREĐEN
RUTEROM)
*

ROUTER
UNAVAILABLE
(USMERIVAČ
NEDOSTUPAN)

ALWAYS (UVEK)

ROUTER SPECIFIED (ODREĐEN
RUTEROM)
: Usmerivač određuje metod
automatske konfiguracije sa stanjima koji će
koristiti server za štampanje. Usmerivač
precizira da li će server za štampanje od
DHCPv6 servera pribaviti svoju adresu,
podatke za konfiguraciju ili i jedno i drugo.

ROUTER UNAVAILABLE (USMERIVAČ
NEDOSTUPAN)
: Ukoliko usmerivač nije
dostupan, server za štampanje treba da
pokuša da od DHCPv6 servera pribavi
konfiguraciju sa stanjima.

ALWAYS (UVEK): Bez obzira na to da li je
usmerivač dostupan ili ne, server za
štampanje uvek pokušava da svoju
konfiguraciju sa stanjima pribavi od DHCPv6
servera.

SRWW

meni Podešavanje uređaja

33

background image

Deo

Podstavka

Podstavka

Vrednosti

Opis

PRIMARY DNS
(PRIMARNI DNS)

Precizirajte IPv6 adresu primarnog DNS
servera koji će server za štampanje koristiti.

SECONDARY DNS
(SEKUNDARNI
DNS)

Precizirajte IPv6 adresu sekundarnog DNS
servera koji će server za štampanje koristiti.

PROXY SERVER
(PROXY SERVER)

Određuje proxy server koji će koristiti
aplikacije ugrađene u uređaj. Proxy server za
pristup Internetu tipično koriste mrežni
klijenti. On kešira Web stranice i tim klijentima
osigurava određeni stepen bezbednosti na
Internetu.

Da biste precizirali proxy server, upišite
njegovu IPv4 adresu ili važeće ime domena.
Ime može biti dužine do 255 bajtova.

Za neke mreže, možda ćete morati da
kontaktirate svog pružaoca Internet usluga
kako biste dobili adresu proxy servera.

PROXY PORT
(PORT PROXY
SERVERA)

Upišite broj porta koji proxy server koristi za
podršku klijentima. Broj porta određuje port
koji je rezervisan za proxy aktivnosti na vašoj
mreži i njegova vrednost pripada opsegu od
0 do 65535.

IDLE TIMEOUT
(TRAJANJE
PASIVNOG
ČEKANJA)

Konfigurisanje vremenskog perioda u
sekundama nakon kojeg će biti prekinuta
neaktivna TCP veza za prenos podataka za
štampanje (podrazumevana vrednost je 270
sekundi, a vrednost 0 onemogućava
prekidanje veze).

IPX/SPX (IPX/SPX)

ENABLE
(OMOGUĆI)

ON (UKLJUČENO)*

OFF (ISKLJUČENO)

Omogućavanje i onemogućavanje protokola
IPX/SPX.

FRAME TYPE
(VRSTA OKVIRA)

AUTO
(AUTOMATSKO)
*

EN_8023 (EN_8023)

EN_II (EN_II)

EN_8022 (EN_8022)

EN_SNAP
(EN_SNAP)

Biranje postavke okvira-vrste za vašu mrežu.

AUTO (AUTOMATSKO): Automatski
podešava i ograničava vrstu okvira na prvu
detektovanu.

EN_8023 (EN_8023), EN_II (EN_II),
EN_8022 (EN_8022) i EN_SNAP
(EN_SNAP)
predstavljaju izbore okvira i
vrste za Ethernet mreže

APPLETALK
(APPLETALK)

ENABLE
(OMOGUĆI)

ON (UKLJUČENO)*

OFF (ISKLJUČENO)

Podešava AppleTalk mrežu.

DLC/LLC (DLC/
LLC)

ENABLE
(OMOGUĆI)

ON (UKLJUČENO)*

OFF (ISKLJUČENO)

Omogućavanje i onemogućavanje protokola
DLC/LLC.

34

Poglavlje 2 Kontrolna tabla

SRWW

background image

Deo

Podstavka

Podstavka

Vrednosti

Opis

SECURITY
(BEZBEDNOST)

SECURE WEB
(BEZBEDNI WEB)

HTTPS REQUIRED
(POTREBNI HTTPS
PROTOKOL)
*

HTTPS OPTIONAL
(OPCIONALNI
HTTPS
PROTOKOL)

Za upravljanje konfiguracijom, odredite da li
će ugrađeni Web server prihvatati
komunikaciju isključivo putem protokola
HTTPS (Secure HTTP), ili i preko HTTP i
preko HTTPS protokola.

IPSEC (IPSEC)

KEEP (ZADRŽI)

DISABLE
(ONEMOGUĆI)
*

Odredite IPsec status na serveru za
štampanje.

KEEP (ZADRŽI): IPsec status ostaje
nepromenjen u odnosu na aktuelno stanje.

DISABLE (ONEMOGUĆI): IPsec operacija
na serveru za štampanje je onemogućena.

802.1X (802.1X)

VRATI POČETNE
VREDNOSTI

KEEP (ZADRŽI)*

Definisanje da li će postavke 802.1X na
serveru za štampanje biti sačuvane ili
vraćene na fabričke vrednosti.

RESET SECURITY
(POČETNE
BEZBEDNOSNE
VREDNOSTI)

YES (DA)

NO (NE)*

Odredite da li će aktuelne bezbednosne
postavke na serveru za štampanje biti
sačuvane ili će biti vraćene na fabričke
podrazumevane vrednosti.

DIAGNOSTICS
(DIJAGNOSTIKA)

EMBEDDED TESTS
(UGRAĐENI
TESTOVI)

Ovaj meni sadrži testove koji pomažu pri
dijagnostici problema sa mrežnim hardverom
ili povezivanjem na TCP/IP mrežu.

Ugrađeni testovi pomažu pri utvrđivanju da li
je greška u funkcionisanju mreže interna ili
eksterna u odnosu na uređaj. Pomoću
ugrađenog testa možete da proverite hardver
i putanje za komunikaciju servera za
štampanje. Nakon što izaberete i omogućite
test, te podesite vreme izvršavanja, morate
izabrati opciju EXECUTE (IZVRŠI) da biste
ga pokrenuli.

U zavisnosti od vremena izvršavanja,
izabrani test će se neprekidno izvršavati sve
do isključivanja uređaja ili dok ne dođe do
greške i štampanja dijagnostičke stranice.

LAN HW TEST (LAN
HW TESTIRANJE)

YES (DA)

NO (NE)*

OPREZ:

Pokretanje ovog ugrađenog testa

izbrisaće vašu TCP/IP konfiguraciju.

Obavite test unutrašnje provere petlje, koji će
slati i primati pakete samo na hardveru koji
pripada unutrašnjoj mreži. To znači da na
vašoj mreži neće biti eksternih transmisija.

HTTP TEST (HTTP
TESTIRANJE)

YES (DA)

NO (NE)*

Proveravanje funkcionisanja HTTP protokola
preuzimanjem unapred određenih stranica
sa uređaja i testiranje ugrađenog Web
servera.

SNMP TEST (SNMP
TESTIRANJE)

YES (DA)

NO (NE)*

Proveravanje funkcionisanja SNMP
komunikacija pristupanjem unapred
određenim SNMP objektima u uređaju.

SRWW

meni Podešavanje uređaja

35

background image

Deo

Podstavka

Podstavka

Vrednosti

Opis

DATA PATH TEST
(TESTIRANJE
PUTANJE
PODATAKA)

YES (DA)

NO (NE)*

Identifikacija putanje podataka i problema na
uređaju sa HP postscript emulacijom nivoa 3.
Ovaj test šalje uređaju unapred definisanu
PS datoteku. Međutim, za ovaj test se ne
koristi papir, pa datoteka neće biti
odštampana.

SELECT ALL
TESTS (IZABERI
SVE TESTOVE)

YES (DA)

NO (NE)*

Biranje svih dostupnih ugrađenih testova.

EXECUTION TIME
[M] (VREME
IZVRŠAVANJA [M])

Definisanje vremenskog perioda (u
minutima) tokom kojeg će se izvršavati
ugrađeni test. Možete izabrati vrednosti od 0
do 24 časa. Ukoliko izaberete nulu (0),
trajanje testa će biti neodređeno i on će se
okončati tek nakon što dođe do greške ili
isključenja uređaja.

Podaci prikupljeni pomoću HTTP, SNMP i
testova putanje podataka biće odštampani
nakon okončanja testova.

EXECUTE (IZVRŠI)

YES (DA)

NO (NE)*

Definisanje da li će izabrani testovi biti
pokrenuti.

TESTIRANJE
PINGA

Provera mrežnih komunikacija. Ovaj test
šalje pakete na nivou linka udaljenom
glavnom računaru, a zatim čeka na
odgovarajući odgovor. Da biste testirali ping,
podesite sledeće stavke:

DEST TYPE
(VRSTA
ODREDIŠTA)

IPV4 (IPV4)

IPv6 (IPv6)

Odredite da li ciljni uređaj predstavlja IPv4 ili
IPv6 čvor.

DEST IPV4
(ODREDIŠTE IPV4)

Upišite IPv4 adresu.

DEST IPV6
(ODREDIŠTE IPV6)

Upišite IPv6 adresu.

PACKET SIZE
(VELIČINA
PAKETA)

Odredite veličinu svih paketa (u bajtovima)
koji će biti poslati udaljenom glavnom
računaru. Minimalna vrednost je 64
(podrazumevana vrednost), a maksimalna je
2048.

TIMEOUT
(KONTROLNO
VREME)

Odredite vremenski period (u sekundama)
tokom kojeg će se čekati odgovor udaljenog
glavnog računara. Podrazumevana vrednost
je 1, a maksimalna 100.

COUNT (BROJ)

Odredite broj paketa za testiranje pinga koji
će biti poslati tokom ovog testa. Izaberite
vrednost između 0 i 100. Podrazumevana
vrednost je 4. Da biste podesili da se test
izvršava neprekidno, izaberite vrednost 0.

PRINT RESULTS
(ŠTAMPAJ
REZULTATE)

YES (DA)

NO (NE)*

Ukoliko testiranje pinga nije podešeno da se
izvršava neprekidno, možete da izaberete
štampanje rezultata testa.

36

Poglavlje 2 Kontrolna tabla

SRWW

background image

Deo

Podstavka

Podstavka

Vrednosti

Opis

EXECUTE (IZVRŠI)

YES (DA)

NO (NE)*

Odredite želite li da pokrenete testiranje
pinga.

PING RESULTS
(REZULTATI
PINGA)

Prikazivanje stanja testiranja pinga i rezultata
testa na displeju kontrolne table . Možete
izabrati sledeće stavke:

PACKETS SENT
(PAKETA
POSLATO)

Pokazuje broj paketa (0–65535) koji su
poslati udaljenom glavnom računaru nakon
pokretanja ili dovršenja poslednjeg
pokrenutog testa. Podrazumevana vrednost
je 0.

PACKETS
RECEIVED
(PAKETA
PRIMLJENO)

Pokazuje broj paketa (0–65535) koji su
primljeni od udaljenog glavnog računara
nakon pokretanja ili dovršenja poslednjeg
pokrenutog testa. Podrazumevana postavka
je 0.

PERCENT LOST
(PROCENATA
IZGUBLJENO)

Pokazuje procenat (od 0 do 100) paketa za
testiranje pinga koji su poslati bez odgovora
sa udaljenog glavnog računara od
započinjanja ili završetka poslednjeg
pokrenutog testa. Podrazumevana postavka
je 0.

RTT MIN
(MINIMALAN RTT)

Pokazuje minimalno detektovano RTT vreme
(roundtrip-time) potrebno za slanje paketa i
dobijanje odgovora; to vreme može iznositi
između 0 i 4096 milisekundi. Podrazumevana
vrednost je 0.

RTT MAX
(MAKSIMALAN
RTT)

Pokazuje maksimalno detektovano RTT
vreme (roundtrip-time) potrebno za slanje
paketa i dobijanje odgovora; to vreme može
iznositi između 0 i 4096 milisekundi.
Podrazumevana vrednost je 0.

RTT AVERAGE
(PROSEČAN RTT)

Pokazuje prosečno RTT vreme (roundtrip-
time) potrebno za slanje paketa i dobijanje
odgovora koje može iznositi između 0 i 4096
milisekundi. Podrazumevana postavka je 0.

PING IN
PROGRESS (PING
U TOKU)

YES (DA)

NO (NE)*

Definisanje da li će na kontrolnoj tabli biti
prikazan indikator da je testiranje pinga u
toku.

SRWW

meni Podešavanje uređaja

37

background image

Deo

Podstavka

Podstavka

Vrednosti

Opis

REFRESH (OSVEŽI) YES (DA)

NO (NE)*

Pri pregledanju rezultata testiranja pinga, ova
stavka omogućuje ažuriranje podataka o
testiranju aktuelnim rezultatima. Do
osvežavanja dolazi automatski nakon isteka
kontrolnog vremena menija ili nakon što se
ručno vratite u glavni meni.

LINK SPEED
(BRZINA VEZE)

AUTO
(AUTOMATSKO)
*

10T HALF
(POLOVINA OD
10T)

10T FULL (CEO
10T)

100TX HALF
(POLOVINA OD
100TX)

100TX FULL (CEO
100TX)

100TX AUTO
(AUTOMATSKI
100TX)

1000TX FULL (CEO
1000TX)

Brzina veze i režim komunikacije servera za
štampanje moraju odgovarati mreži.
Dostupne postavke zavise od uređaja i
instaliranog servera za štampanje.

OPREZ:

Ukoliko promenite postavku veze,

može se dogoditi da se prekinu mrežne
komunikacije sa serverom za štampanje i
mrežnim uređajem.

AUTO (AUTOMATSKO): Server za
štampanje koristi automatsko pregovaranje
kako bi se prilagodio najvišoj dozvoljenoj
brzini veze i najboljem režimu komunikacije.
Ukoliko automatsko pregovaranje ne uspe,
biće podešen režim 100TX HALF
(POLOVINA OD 100TX)
ili režim 10T HALF
(POLOVINA OD 10T)
u zavisnosti od
detektovane brzine veze porta čvorišta/
prekidača. (Nije podržan izbor poludupleksne
opcije 1000T.)

10T HALF (POLOVINA OD 10T): 10 Mbps,
rad u poludupleksu.

10T FULL (CEO 10T): 10 Mbps, rad u punom
dupleksu.

100TX HALF (POLOVINA OD 100TX): 100
Mbps, rad u poludupleksu.

100TX FULL (CEO 100TX): 100 Mbps, rad u
punom dupleksu.

100TX AUTO (AUTOMATSKI 100TX):
Ograničava automatsko pregovaranje na
maksimalnu brzinu veze od 100 Mbps.

1000TX FULL (CEO 1000TX): 1000 Mbps,
rad u punom dupleksu.