HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - meni Pronalaženje zadatka

background image

meni Pronalaženje zadatka

Pomoću menija RETRIEVE JOB (PRONAĐI ZADATAK) možete pregledati liste svih sačuvanih
zadataka.

Za prikaz: Pritisnite dugme

Menu (Meni)

, a zatim izaberite meni RETRIEVE JOB (PRONAĐI

ZADATAK).

Deo

Podstavka

Opcije

Opis

<USER NAME>
(<KORISNIČKO IME>)

Ime svakog korisnika koji ima sačuvane
zadatke je navedeno u listi. Izaberite ime
odgovarajućeg korisnika da biste
pregledali listu sačuvanih zadataka.

ALL JOBS (WITH PIN) /
SVI POSLOVI (SA
PINOM)/

PRINT (ODŠTAMPAJ)

PRINT AND DELETE (ODŠTAMPAJ I
IZBRIŠI)

DELETE (IZBRIŠI)

Ova poruka će biti prikazana ako korisnik
ima dva ili više sačuvanih zadataka za
koje je potreban PIN kôd.

Pojaviće se opcija PRINT
(ODŠTAMPAJ)
ili opcija PRINT AND
DELETE (ODŠTAMPAJ I IZBRIŠI)
u
zavisnosti od tipa navedenih zadataka.

Pomoću opcije COPIES (KOPIJE)
navedite broj kopija zadatka koji će biti
odštampan.

ALL JOBS (NO PIN) /
SVI POSLOVI (SA
PINOM)/

PRINT (ODŠTAMPAJ)

PRINT AND DELETE (ODŠTAMPAJ I
IZBRIŠI)

DELETE (IZBRIŠI)

Ova poruka će biti prikazana ako korisnik
ima dva ili više sačuvanih zadataka za
koje nije potreban PIN kôd.

Pojaviće se opcija PRINT
(ODŠTAMPAJ)
ili opcija PRINT AND
DELETE (ODŠTAMPAJ I IZBRIŠI)
u
zavisnosti od tipa navedenih zadataka.

Pomoću opcije COPIES (KOPIJE)
navedite broj kopija zadatka koji će biti
odštampan.

<IME ZADATKA X>

PRINT (ODŠTAMPAJ)

PRINT AND DELETE (ODŠTAMPAJ I
IZBRIŠI)

DELETE (IZBRIŠI)

Svaki zadatak je naveden po imenu.

Pojaviće se opcija PRINT
(ODŠTAMPAJ)
ili opcija PRINT AND
DELETE (ODŠTAMPAJ I IZBRIŠI)
u
zavisnosti od tipa navedenih zadataka.

Pomoću opcije COPIES (KOPIJE)
navedite broj kopija zadatka koji će biti
odštampan.

16

Poglavlje 2 Kontrolna tabla

SRWW

background image

Deo

Podstavka

Opcije

Opis

COPIES (KOPIJE)

Navodi broj kopija zadatka koji će biti
odštampan. Podrazumevana postavka je
1.

Za menije ALL JOBS (NO PIN) /SVI
POSLOVI (SA PINOM)/
i ALL JOBS
(WITH PIN) /SVI POSLOVI (SA
PINOM)/
su dostupne dve opcije:

Ako izaberete opciju JOB
(ZADATAK)
, biće odštampan broj
kopija koji je naveden u
upravljačkom programu.

Ako izaberete meni
PRILAGOĐENA VREDNOST,
druga postavka prikazuje gde
možete navesti broj kopija zadatka
za štampanje. Broj kopija koji ste
naveli u upravljačkom programu
pomnožiće se sa brojem kopija koji
ste naveli na kontrolnoj tabli. Na
primer, ako navedete dve kopije u
upravljačkom programu i dve kopije
na kontrolnoj tabli, biće odštampano
ukupno četiri kopije zadatka.

USB MEMORIJA

<NAZIV FASCIKLE>

<NAZIV ZADATKA>

COPIES (KOPIJE)

Ovaj meni će biti prikazan ukoliko ste na
prednji deo uređaja priključili USB
memoriju. Izaberite fasciklu i naziv
datoteke, a zatim i broj kopija koje će biti
odštampane.

SRWW

meni Pronalaženje zadatka

17