HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - meni Rad sa papirom

background image

meni Rad sa papirom

Pomoću ovog menija možete konfigurisati ležišta prema tipu i veličini. Veoma je važno da pre prvog
štampanja pomoću ovog menija ispravno konfigurišete ležišta.

Za prikaz: Pritisnite dugme

Menu (Meni)

, a zatim izaberite meni PAPER HANDLING (RAD SA

PAPIROM).

NAPOMENA:

Ukoliko ste koristili druge HP LaserJet uređaje, možda ste navikli da ležište 1 podesite

u režim Prvo ili režim Kaseta. Na HP LaserJet P3010 Series štampačima, postavljanje ležišta 1 u ANY
SIZE (BILO KOJA VELIČINA)
i ANY TYPE (BILO KOJA VRSTA) je jednako postavljanju ležišta u
režim Prvo. Svaki drugi režim u koji postavite ležište 1 osim režima ANY SIZE (BILO KOJA
VELIČINA)
ili ANY TYPE (BILO KOJA VRSTA) jednak je režimu Kaseta.

Stavka menija

Vrednost

Opis

TRAY 1 SIZE (LEŽIŠTE 1 - VELIČINA)

Iz liste izaberite veličinu papira.

Konfigurišite veličinu papira za ležište 1.
Podrazumevana postavka je ANY SIZE
(BILO KOJA VELIČINA)
. Kompletnu listu
dostupnih veličina potražite u

Podržane

veličine papira i medija za štampanje
na stranici 75

.

TRAY 1 TYPE (LEŽIŠTE 1 - VRSTA)

Iz liste izaberite tip papira.

Konfigurišite tip papira za ležište 1.
Podrazumevana postavka je ANY TYPE
(BILO KOJA VRSTA)
. Kompletnu listu
dostupnih vrsta potražite u

Podržane vrste

papira i medija za štampanje
na stranici 78

.

TRAY <X> SIZE (VELIČINA LEŽIŠTA
<X>)

X = 2 ili opciono 3 ili 4

Iz liste izaberite veličinu papira.

Konfigurišite veličinu papira za označeno
ležište. Podrazumevana veličina je
LETTER (LETTER FORMAT) ili A4 (A4), u
zavisnosti od države/regiona. Kompletnu
listu dostupnih veličina potražite u

Podržane veličine papira i medija za
štampanje na stranici 75

.

TRAY <X> TYPE (VRSTA LEŽIŠTA <X>)

X = 2 ili opciono 3 ili 4

Iz liste izaberite tip papira.

Konfigurišite tip papira za označeno ležište.
Podrazumevana postavka je PLAIN
(OBIČAN)
. Kompletnu listu dostupnih vrsta
potražite u

Podržane vrste papira i medija

za štampanje na stranici 78

.

SRWW

meni Rad sa papirom

19