HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Raspored na kontrolnoj tabli

background image

Raspored na kontrolnoj tabli

Pomoću kontrolne table možete da dobijete informacije o štampaču i stanju zadatka, kao i da
konfigurišete uređaj.

1

2

3

4

5
6
7
8

11

9

10

14

13

12

Broj

Dugme ili lampica

Funkcija

1

Displej kontrolne table

Prikazuje informacije o stanju, menijima, pomoćne informacije i poruke o grešci

2

Strelica nagore

Kreće se do prethodne stavke u listi ili uvećava vrednost numeričkih stavki

3

Menu (Meni)

Otvara i zatvara menije

4

Dugme

OK

Čuva izabranu vrednost stavke

Izvršava radnju u vezi sa stavkom koja je na displeju kontrolne table
posvetljena

Uklanja stanje greške kada je to moguće

Otvara menije kada je uređaj u stanju Ready (Spreman)

5

Lampica

Ready (Spreman)

Uključeno: Uređaj je na mreži i spreman da prihvati podatke za štampanje.

Isključeno: Uređaj ne može da prihvati podatke jer nije na mreži
(zaustavljen je) ili je došlo do greške.

Treperenje: Uređaj prekida vezu sa mrežom. Uređaj prestaje da obrađuje
trenutni zadatak i briše sve aktivne stranice sa putanje papira.

6

Strelica nadole

Kreće se do sledeće stavke u listi ili umanjuje vrednost numeričkih stavki

7

Lampica

Data (Podaci)

Uključeno: Uređaj ima podatke koje može da štampa, ali čeka da primi
sve podatke.

Isključeno: Uređaj nema podatke za štampanje.

Treperenje: Uređaj obrađuje ili štampa podatke.

12

Poglavlje 2 Kontrolna tabla

SRWW

background image

Broj

Dugme ili lampica

Funkcija

8

Lampica

Attention (Pažnja)

Uključeno: Postoji problem u funkcionisanju uređaja. Pogledajte displej
komandne table.

Isključeno: Uređaj funkcioniše bez greške.

Treperenje: Neophodna je neka radnja. Pogledajte displej komandne
table.

9

Numerička tastatura

NAPOMENA:

Štampači

HP LaserJet P3011 i
HP LaserJet P3015 nemaju
ovu stavku.

Unesite numeričke vrednosti

10

C

Dugme za brisanje

NAPOMENA:

Štampači

HP LaserJet P3011 i
HP LaserJet P3015 nemaju
ovu stavku.

Vraća podrazumevane vrednosti i izlazi iz ekrana pomoći

11

Dugme s fasciklom

NAPOMENA:

Štampači

HP LaserJet P3011 i
HP LaserJet P3015 nemaju
ovu stavku.

Pruža brzi pristup meniju RETRIEVE JOB (PRONAĐI ZADATAK)

12

Strelica nazad

Vraća se jedan nivo naviše na stablu menija ili vraća prethodni numerički unos

13

Dugme Zaustavi

Otkazuje aktuelni zadatak za štampanje i uklanja stranice iz memorije uređaja

14

Dugme Pomoć

Pruža informacije o poruci na displeju kontrolne table

Izlazi iz ekrana Help

SRWW

Raspored na kontrolnoj tabli

13