HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Štampanje na obe strane papira (dupleks štampanje)

background image

Štampanje na obe strane papira (dupleks štampanje)

Korišćenje automatskog dvostranog štampanja

1.

Umetnite dovoljno papira u jedno od ležišta za papir da biste snabdeli zadatak za štampanje. Ako
umećete poseban tip papira kao što je memorandum, umetnite ga na sledeći način:

Za ležište 1, umetnite papir sa memorandumom okrenut nagore tako da gornja ivica najpre
uđe u uređaj.

Za sva ostala ležišta, papir sa memorandumom umetnite tako da bude okrenut nadole, a
gornja ivica sa prednje strane ležišta.

2.

U meniju File (Datoteka), kliknite na stavku Print (Štampanje).

3.

Otvorite meni Layout (Raspored).

4.

Pored stavke Two-Sided (Dvostrano), izaberite ili Long-Edge Binding (Povezivanje duže ivice)
ili Short-Edge Binding (Povezivanje kraće ivice).

5.

Kliknite na dugme Print (Štampanje).

Štampanje sa obe strane, ručno

1.

Umetnite dovoljno papira u jedno od ležišta za papir da biste snabdeli zadatak za štampanje. Ako
umećete poseban tip papira kao što je memorandum, umetnite ga na sledeći način:

Za ležište 1, umetnite papir sa memorandumom okrenut nagore tako da gornja ivica najpre
uđe u uređaj.

Za sva ostala ležišta, papir sa memorandumom umetnite tako da bude okrenut nadole, a
gornja ivica sa prednje strane ležišta.

2.

U meniju File (Datoteka), kliknite na stavku Print (Štampanje).

3.

U meniju Finishing (Fina obrada), izaberite opciju Manually Print on 2nd Side (Ručno štampanje
na drugoj strani).

4.

Kliknite Print (Štampaj). Sledite uputstvo koje će se pojaviti u iskačućem prozoru na ekranu
računara pre nego što odštampane papire sa izlaza premestite u ležište 1 kako bi bila odštampana
druga polovina stranica.

5.

Dođite do uređaja i uklonite sve prazne papire iz ležišta 1.

6.

Umetnite odštampane papire u ležište 1 tako da budu okrenuti nagore i da im gornja ivica najpre
uđe u uređaj. Drugu stranu morate da štampate iz ležišta 1.

7.

Ako se od vas to zatraži, za nastavak štampanja pritisnite odgovarajuće dugme na kontrolnoj tabli.