HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Prioritet postavki za štampanje u operativnom sistemu Macintosh

background image

Prioritet postavki za štampanje u operativnom sistemu Macintosh

Koja će promena postavke za štampanje imati prioritet zavisi od toga na kojoj se lokaciji data promena
vrši:

56

Poglavlje 4 Korišćenje štampača na Macintosh računarima

SRWW

background image

NAPOMENA:

Nazivi komandi i dijaloga možda će se razlikovati u zavisnosti od softvera.

Dijalog Page Setup (Podešavanje stranice): Kliknite na stavku Page Setup (Podešavanje
stranice) ili na sličnu komandu u meniju File (Datoteka) programa u kom radite da biste otvorili ovaj
dijalog. Postavke koje ovde izmenite možda će zameniti postavke promenjene na nekoj drugoj
lokaciji.

Dijalog Print (Štampanje): Kliknite na stavku Print (Štampanje), Print Setup (Podešavanje
štampača) ili na sličnu komandu u meniju File (Datoteka) programa u kom radite da biste otvorili
ovaj dijalog. Postavke koje izmenite u dijalogu Print (Štampanje) nižeg su prioriteta i ne zamenjuju
promene u dijalogu Page Setup (Podešavanje stranice).

Default printer driver settings (Podrazumevane postavke upravljačkog programa štampača):
Podrazumevane postavke upravljačkog programa štampača određuju postavke koje se koriste za
sve zadatke za štampanje, osim postavki izmenjenih u dijalogu Page Setup (Podešavanje
stranice), Print (Štampanje) ili Printer Properties (Svojstva štampača).

Printer control panel settings (Postavke kontrolne table štampača): Postavke izmenjene u
kontrolnoj tabli štampača nižeg su prioriteta od izmena sa bilo koje druge lokacije.