HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Funkcije programa HP Printer Utility

background image

Funkcije programa HP Printer Utility

Program HP Printer Utility sastoji se od stranica koje možete otvoriti tako što ćete kliknuti na listu
Configuration Settings (Postavke konfiguracije). U sledećoj tabeli, opisani su zadaci koje možete
obavljati pomoću tih stranica.

Stavka

Opis

Configuration Page (Stranica sa
konfiguracijom)

Štampanje stranice sa konfiguracijom.

Supplies Status (Stanje
potrošnog materijala)

Prikazuje stanje potrošnog materijala u uređaju i sadrži veze za naručivanje potrošnog
materijala na mreži.

HP Support (HP služba za
podršku)

Omogućava pristup tehničkoj podršci, naručivanju potrošnog materijala na mreži,
registraciji na mreži i informacijama o vraćanju i reciklaži.

File Upload (Otpremanje
datoteke)

Služi za prenos datoteka sa računara na uređaj.

Upload Fonts (Otpremanje
fontova)

Služi za prenos fontova sa računara na uređaj.

Firmware Update (Ažuriranje
firmvera)

Služi za prenos ažuriranih datoteka firmvera sa računara na uređaj.

Duplex Mode (Režim za
dvostrano štampanje)

Uključivanje režima za automatsko dvostrano štampanje.

Economode & Toner Density
(Ekonorežim i gustina tonera)

Uključivanje postavke Economode radi štednje tonera ili podešavanje gustine tonera.

Resolution (Rezolucija)

Menjanje postavki rezolucije, uključujući i REt postavku.

Lock Resources (Zaključavanje
resursa)

Zaključavanje ili otključavanje uređaja za skladištenje, kao što je čvrsti disk.

58

Poglavlje 4 Korišćenje štampača na Macintosh računarima

SRWW

background image

Stavka

Opis

Stored Jobs (Uskladišteni
zadaci)

Upravljanje zadacima za štampanje koji su sačuvani na čvrstom disku uređaja.

Trays Configuration
(Konfiguracija ležišta)

Menjanje podrazumevanih postavki za ležišta.

IP Settings (IP postavke)

Menjanje postavki uređaja koje su vezane za mrežu i pristupanje ugrađenom Web serveru.

Bonjour Settings (Bonjour
postavke)

Omogućava uključivanje ili isključivanje Bonjour podrške ili menjanje imena usluge uređaja
koje je navedeno na mreži.

Additional Settings (Dodatne
postavke)

Omogućava pristup ugrađenom Web serveru.

E-mail Alerts (Obaveštenja
preko e-pošte)

Podešavanje uređaja tako da šalje obaveštenja preko e-pošte za određene događaje.