HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Štampanje uskladištenog zadatka

background image

Štampanje uskladištenog zadatka

1.

Ako uređaj ima numeričku tastaturu, pritisnite dugme s fasciklom

da biste otvorili meni

RETRIEVE JOB (PRONAĐI ZADATAK).

ili

Pritisnite dugme

Menu (Meni)

. Pritisnite strelicu nadole da biste označili meni RETRIEVE

JOB (PRONAĐI ZADATAK), a zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

.

2.

Pritisnite strelicu nadole kako biste označili svoje korisničko ime, a zatim pritisnite dugme

OK (U

redu)

.

3.

Pritisnite strelicu nadole kako biste označili ime zadatka, a zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

.

Biće označena opcija PRINT (ODŠTAMPAJ) ili PRINT AND DELETE (ODŠTAMPAJ I IZBRIŠI).

4.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste izabrali opciju PRINT (ODŠTAMPAJ) ili PRINT AND

DELETE (ODŠTAMPAJ I IZBRIŠI).

5.

Ukoliko je za zadatak neophodno upisati PIN, pomoću numeričke tastature ili strelica nagore i
nadole upišite PIN, a zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

.

NAPOMENA:

Ukoliko PIN upisujete pomoću strelice nagore ili strelice nadole , nakon svake

cifre pritisnite dugme

OK (U redu)

.

6.

Da biste odštampali broj kopija koji je naveden u upravljačkom programu kada je zadatak
uskladišten, pritisnite dugme

OK (U redu)

.

ili

Da biste odštampali različit broj kopija od onog koji ste naveli u upravljačkom programu kada je
zadatak uskladišten, upotrebite numeričku tastaturu ili pritisnite strelicu nagore ili nadole da
biste izabrali broj kopija, a zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

.