HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - EconoMode

background image

EconoMode

Ovaj uređaj je opremljen postavkom EconoMode koja služi za štampanje radnih verzija dokumenata.
Pri korišćenju funkcije EconoMode, troši se manje tonera i smanjuje cena štampanja po stranici.
Međutim, EconoMode može smanjiti i kvalitet štampe.

Kompanija HP ne preporučuje stalnu upotrebu funkcije EconoMode. Ako se EconoMode koristi stalno,
moguće je da će toner trajati duže od mehaničkih delova kertridža za štampanje. Ukoliko kvalitet štampe
počne da opada pod ovim okolnostima, moraćete da zamenite kertridž za štampanje čak i ako u njemu
i dalje ima tonera.

EconoMode možete omogućiti ili onemogućiti na sledeće načine:

Na kontrolnoj tabli uređaja izaberite meni CONFIGURE DEVICE (PODEŠAVANJE UREĐAJA),
zatim izaberite podmeni PRINT QUALITY (KVALITET ŠTAMPE). EconoMode je podrazumevano
isključen.

U ugrađenom Web serveru otvorite karticu Settings (Postavke) i izaberite opciju Configure
Device
(Konfigurisanje uređaja). Idite do podmenija Print Quality (Kvalitet štampe).

U aplikaciji HP Printer Utility za Macintosh, kliknite na stavku Configuration Settings (Postavke
konfiguracije), zatim kliknite na stavku Economode & Toner Density (Economode i gustina
tonera).

U Windows PCL upravljačkom programu za štampač, otvorite karticu Papir/Kvalitet, zatim
izaberite opciju EconoMode.