HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Podešavanje sata realnog vremena

background image

Podešavanje sata realnog vremena

Koristite funkciju realnog sata za podešavanje postavki datuma i vremena. Informacije o datumu i
vremenu čuvaju se sa sačuvanim zadacima za štampanje, tako da možete pronaći najnovije zadatke.

Pristupite meniju DATE/TIME
(DATUM/VREME)

1.

Pritisnite dugme

Menu (Meni)

.

2.

Otvorite sve sledeće menije. Pritisnite strelicu nadole da biste označili stavku, a
zatim dugme

OK (U redu)

da biste je izabrali.

a.

CONFIGURE DEVICE (PODEŠAVANJE UREĐAJA)

b.

SYSTEM SETUP (PODEŠAVANJE SISTEMA)

c.

DATE/TIME (DATUM/VREME)

Podešavanje datuma

1.

U meniju DATE/TIME (DATUM/VREME) označite i izaberite meni DATE (DATUM).

2.

Pomoću numeričke tastature ili strelice naviše ili naniže / izaberite godinu, mesec
i dan. Pritisnite dugme

OK (U redu)

nakon svake izabrane stavke.

Podešavanje format datuma

1.

U meniju DATE/TIME (DATUM/VREME) označite i izaberite meni DATE FORMAT
(FORMAT PODATAKA)
.

2.

Pritisnite strelicu nagore ili nadole / da biste izabrali format datuma, a zatim
pritisnite dugme

OK (U redu)

.

SRWW

Postavke za uštedu

93

background image

Podešavanje vremena

1.

U meniju DATE/TIME (DATUM/VREME) označite i izaberite meni TIME (VREME).

2.

Pomoću numeričke tastature ili strelice naviše ili naniže / izaberite sat, minut i
postavke AM/PM. Pritisnite dugme

OK (U redu)

nakon svake izabrane stavke.

Podešavanje formata vremena

1.

U meniju DATE/TIME (DATUM/VREME) označite i izaberite meni TIME FORMAT
(FORMAT VREMENA)
.

2.

Pritisnite strelicu nagore ili nadole / da biste izabrali format vremena, a zatim
pritisnite dugme

OK (U redu)

.