HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Podešavanje vremena buđenja

background image

Podešavanje vremena buđenja

1.

Pritisnite dugme

Menu (Meni)

.

2.

Otvorite sve sledeće menije. Pritisnite strelicu nadole da biste označili stavku, a zatim dugme

OK (U redu)

da biste je izabrali.

a.

CONFIGURE DEVICE (PODEŠAVANJE UREĐAJA)

b.

SYSTEM SETUP (PODEŠAVANJE SISTEMA)

c.

WAKE TIME (VREME BUĐENJA)

3.

Pritisnite strelicu nagore ili nadole / da biste izabrali dan u sedmici, a zatim pritisnite dugme

OK

(U redu)

.

4.

Pritisnite strelicu nadole da biste izabrali postavku CUSTOM (PRILAGOĐENA), a zatim pritisnite
dugme

OK (U redu)

.

5.

Pomoću numeričke tastature ili strelice naviše ili naniže / izaberite sat, minut i postavku AM ili
PM. Pritisnite dugme

OK (U redu)

nakon svake izabrane stavke.

6.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste otvorili meni APPLY TO ALL DAYS (Primeni na sve dane).

7.

Pritisnite strelicu nagore ili nadole / da biste izabrali postavku YES (DA) ili NO (NE), a zatim
pritisnite dugme

OK (U redu)

.

8.

Ako izaberete postavku NO (NE), pomoću strelice nagore ili nadole / podesite postavku WAKE
TIME (VREME BUĐENJA)
za ostale dane u sedmici, a zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste

potvrdili izbor.

9.

Pritisnite dugme

Menu (Meni)

.

94

Poglavlje 7 Korišćenje funkcija štampača

SRWW