HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Podešavanje vremena do mirovanja

background image

Podešavanje vremena do mirovanja

1.

Pritisnite dugme

Menu (Meni)

.

2.

Otvorite sve sledeće menije. Pritisnite strelicu nadole da biste označili stavku, a zatim dugme

OK (U redu)

da biste je izabrali.

a.

CONFIGURE DEVICE (PODEŠAVANJE UREĐAJA)

b.

SYSTEM SETUP (PODEŠAVANJE SISTEMA)

c.

SLEEP DELAY (VREME DO MIROVANJA)

3.

Pritisnite strelicu nagore ili nadole / da biste izabrali odgovarajući vremenski period, a zatim
pritisnite dugme

OK (U redu)

.

4.

Pritisnite dugme

Menu (Meni)

.

92

Poglavlje 7 Korišćenje funkcija štampača

SRWW