HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Podešavanje ležišta

background image

Podešavanje ležišta

NAPOMENA:

Ukoliko ste koristili druge modele HP LaserJet štampača, možda ste navikli da ležište 1

podesite u režim First (Prvo) ili režim Cassette (Kaseta). Za ovaj uređaj podešavanje TRAY 1 SIZE
(LEŽIŠTE 1 - VELIČINA)
na postavku ANY SIZE (BILO KOJA VELIČINA) i podešavanje TRAY 1 TYPE
(LEŽIŠTE 1 - VRSTA)
na ANY TYPE (BILO KOJA VRSTA) ekvivalentno je aktiviranju režima First
(Prvo). Podešavanje TRAY 1 SIZE (LEŽIŠTE 1 - VELIČINA) i TRAY 1 TYPE (LEŽIŠTE 1 - VRSTA) na
bilo koju drugu postavku ekvivalentno je aktiviranju režima Cassette (Kaseta).

Uređaj će od vas automatski zatražiti da podesite ležište prema vrsti i veličini papira u sledećim
situacijama:

Kada umetnete papir u ležište

Kada u upravljačkom programu štampača ili u softveru odredite neko ležište ili vrstu papira za
zadatak za štampanje, a ležište nije podešeno tako da odgovara postavkama zadatka za
štampanje

Na kontrolnoj tabli će se pojaviti sledeća poruka: TRAY <X> [TYPE] [SIZE] (LEŽIŠTE <X> [VRSTA]
[VELIČINA])
To change size or type press (Za menjanje veličine ili vrste pritisnite). To accept
settings press (Da biste prihvatili postavke, pritisnite)
.

NAPOMENA:

Poruka se neće pojaviti ako štampate iz ležišta 1 i ako je ležište konfigurisano za

postavke ANY SIZE (BILO KOJA VELIČINA) i ANY TYPE (BILO KOJA VRSTA).