HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Vrsta i veličina

background image

Vrsta i veličina

Štampanje u skladu s vrstom ili veličinom znači da želite da uređaj uzima papir iz ležišta u koje je umetnut
papir odgovarajuće vrste i veličine. Izbor papira u skladu s vrstom, umesto u skladu sa izvorom slično
je zaključavanju ležište i omogućava da se spreči slučajna upotreba posebne vrste papira. Na primer,
ako je ležište podešeno za memorandume, a vi izaberete običan papir, uređaj neće uzeti memorandum
iz tog ležišta. Umesto toga, on će uzeti papir iz ležišta u kome se nalazi običan papir, koje je na kontrolnoj
tabli uređaja podešeno za rad sa običnim papirom.

Izbor papira u skladu s vrstom i veličinom značajno doprinosi boljem kvalitetu štampe za većinu tipova
papira. Upotreba pogrešnih postavki može dovesti do nezadovoljavajućeg kvaliteta štampe. Uvek
štampajte u skladu s vrstom na posebnim medijima za štampanje, poput nalepnica i folija. Štampajte u
skladu s veličinom za koverte ukoliko je to moguće.

Da biste štampali u skladu sa vrstom ili veličinom, izaberite vrstu ili veličinu u dijalogu Page
Setup
(Podešavanje stranice), u dijalogu Print (Štampanje), ili u dijalogu Print Properties
(Postavke za štampanje), u zavisnosti od programa koji koristite.

Ukoliko često štampate na papiru određene vrste ili veličine, podesite ležište u skladu s tom vrstom,
odnosno veličinom. Zatim, kada izaberete tu vrstu ili veličinu pri štampanju nekog zadatka, uređaj
će automatski povući papir iz ležišta podešenog za tu vrstu, odnosno veličinu.

88

Poglavlje 6 Papir i mediji za štampanje

SRWW