HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Položaj papira prilikom umetanja u ležišta

background image

Položaj papira prilikom umetanja u ležišta

Ako koristite papir koji je potrebno postaviti u poseban položaj, umetnite ga u skladu sa podacima iz
sledeće tabele.

Ležište

Jednostrano štampanje

Automatsko dupleks
štampanje

Koverti

Ležište 1

Okrenut nagore

Gornja ivica okrenuta prema
uređaju

Okrenut nadole

Donja ivica okrenuta prema
uređaju

Okrenut nagore

Kraća ivica s markicom
okrenutom prema uređaju

Sva drugaležišta

Okrenut nadole

Gornja ivica sa prednje strane
ležišta

Okrenut nagore

Donja ivica sa prednje strane
ležišta

Koverte štampajte isključivo u
ležištu 1.