HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Ručno podesite IPv4 TCP/IP parametre iz kontrolne table

background image

Ručno podesite IPv4 TCP/IP parametre iz kontrolne table

Pomoću menija kontrolne table ručno podesite IPv4 adresu, podmrežnu masku i podrazumevani mrežni
prolaz.

1.

Pritisnite dugme

Menu (Meni)

.

2.

Otvorite sve sledeće menije. Pritisnite strelicu nadole da biste označili stavku, a zatim dugme

OK (U redu)

da biste je izabrali.

a.

CONFIGURE DEVICE (PODEŠAVANJE UREĐAJA)

b.

I/O (U/I)

c.

EMBEDDED JETDIRECT MENU (UGRAĐENI MENI JETDIRECT)

d.

TCP/IP (TCP/IP)

e.

IPV4 SETTINGS (IPV4 POSTAVKE)

f.

CONFIG METHOD (NAČIN PODEŠAVANJA)

SRWW

Mrežna podešavanja

69

background image

g.

MANUAL (RUČNO)

h.

MANUAL SETTINGS (RUČNE POSTAVKE)

i.

IP ADDRESS (IP ADRESA), SUBNET MASK (PODMREŽNA MASKA) ili DEFAULT
GATEWAY (PODRAZUMEVANI MREŽNI PROLAZ)

3.

Pomoću numeričke tastature ili pritiskajući strelicu nagore ili strelicu nadole povećajte ili
smanjite broj koji predstavlja prvi bajt IP adrese, podmrežne maske ili podrazumevanog mrežnog
prolaza.

4.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste prešli na sledeći skup brojeva ili dugme sa strelicom unazad

da biste se vratili na prethodni skup brojeva.

5.

Ponavljajte korake 3 i 4 sve dok ne dovršite upis IP adrese, podmrežne maske ili podrazumevanog
mrežnog prolaza, a zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

kako biste sačuvali tu postavku.

6.

Pritisnite dugme

Menu (Meni)

da biste se vratili na status Ready (Spreman).