HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Ručno podesite IPv6 TCP/IP parametre iz kontrolne table

background image

Ručno podesite IPv6 TCP/IP parametre iz kontrolne table

Pomoću menija kontrolne table ručno podesite IPv6 adresu.

1.

Pritisnite dugme

Menu (Meni)

.

2.

Otvorite sve sledeće menije. Pritisnite strelicu nadole da biste označili stavku, a zatim dugme

OK (U redu)

da biste je izabrali.

a.

CONFIGURE DEVICE (PODEŠAVANJE UREĐAJA)

b.

I/O (U/I)

c.

EMBEDDED JETDIRECT MENU (UGRAĐENI MENI JETDIRECT)

d.

TCP/IP (TCP/IP)

e.

IPV6 SETTINGS (IPV6 POSTAVKE)

f.

ADDRESS (ADRESA)

g.

MANUAL SETTINGS (RUČNE POSTAVKE)

h.

ENABLE (OMOGUĆI)

i.

ON (UKLJUČENO)

j.

ADDRESS (ADRESA)

3.

Pomoću numeričke tastature ili pritiskajući strelicu nagore ili strelicu nadole upišite adresu.
Pritisnite dugme

OK (U redu)

.

NAPOMENA:

Ako za unos adrese koristite dugmad sa strelicama, nakon upisa svakog znaka

morate da pritisnete dugme

OK (U redu)

.

4.

Pritisnite strelicu nagore ili strelicu nadole da biste izabrali znak za prekid . Pritisnite dugme

OK (U redu)

.

5.

Pritisnite dugme

Menu (Meni)

da biste se vratili na status Ready (Spreman).

70

Poglavlje 5 Povezivanje

SRWW