HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Ležište 2, 3 ili 4 ne uzima papir

background image

Ležište 2, 3 ili 4 ne uzima papir

Ležište 2 ili 3 ne uzima papir

Uzrok

Rešenje

Nije postavljena odgovarajuća veličina papira.

Postavite odgovarajući papir.

Ulazno ležište je prazno.

Umetnite papir u ulazno ležište.

Odgovarajuća veličina papira za ulazno ležište se ne bira na
kontrolnoj tabli uređaja.

Iz kontrolne table uređaja izaberite odgovarajući tip papira za
ulazno ležište.

180 Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW

background image

Ležište 2 ili 3 ne uzima papir

Uzrok

Rešenje

Prethodno zaglavljeni papir nije u potpunosti uklonjen.

Otvorite uređaj i uklonite preostali papir sa putanje papira.
Pažljivo proverite da li se u predelu grejača zaglavio papir.

Nijedno od opcionih ležišta nije ulazno ležište.

Opciona ležišta se prikazuju kao dostupna tek kada se
instaliraju. Proverite da li su opciona ležišta ispravno
instalirana. Proverite da li je upravljački program štampača
konfigurisan da prepozna opciona ležišta.

Opciono ležište je neispravno instalirano.

Odštampajte stranicu sa konfiguracijom da biste proverili da li
je opciono ležište instalirano. U slučaju da nije, proverite da li
je opciono ležište ispravno povezano sa uređajem.

Veličina papira se ne podešava na ispravan način za ulazno
ležište.

Odštampajte stranicu sa konfiguracijom ili pomoću kontrolne
table odredite veličinu papira za koju je konfigurisano ležište.

Vođice u ležištu ne stoje uz papir.

Proverite da li vođice dodiruju papir.