HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Uređaj ne štampa dvostrano ili štampa dvostrano na neispravan način

background image

Uređaj ne štampa dvostrano ili štampa dvostrano na neispravan način

Uređaj ne štampa dvostrano (štampanje obe strane zadatka) ili štampa dvostrano na neispravan način

Uzrok

Rešenje

Pokušavate da dvostrano odštampate nepodržani papir.

Proverite da li je papir podržan za dvostrano štampanje.

182 Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW

background image

Uređaj ne štampa dvostrano (štampanje obe strane zadatka) ili štampa dvostrano na neispravan način

Uzrok

Rešenje

Upravljački program nije podešen za dvostrano štampanje.

Podesite upravljački program štampača kako biste omogućili
dvostrano štampanje.

Prva strana se štampa na poleđini odštampanog obrazaca ili
memoranduma.

Postavite odštampane obrasce i memorandum u ležište 1 tako
da memorandum ili odštampana strana bude okrenuta nadole
i da najpre gornja ivica ulazi u štampač. Postavite papir u
ležišta 2, 3 ili 4 tako da odštampana strana bude okrenuta
nagore i da vrh stranice bude okrenut prema uređaju

Model uređaja ne podržava automatsko dvostrano štampanje. Modeli HP LaserJet P3011, HP LaserJet P3015 i HP LaserJet

P3015n ne podržavaju automatsko dvostrano štampanje.

Konfiguracija uređaja nije podešena za dvostrano štampanje. U operativnom sistemu Windows zadajte funkciju automatske

konfiguracije:

1.

Kliknite na dugme Start, postavite pokazivač miša na
stavku Settings (Postavke) a zatim izaberite Printers
(Štampači) (za Windows 2000) ili Printers and Faxes
(Štampači i faksevi) (za Windows XP).

2.

Desnim tasterom miša kliknite na ikonu HP uređaja, a
zatim izaberite Properties (Svojstva) ili Printing
Preferences
(Izbori pri štampanju).

3.

Kliknite na karticu Device Settings (Postavke uređaja).

4.

U dijalogu Installable Options, (Opcije za instalaciju)
izaberite stavku Update Now (Ažuriraj odmah) sa liste
Automatic Configuration (Automatsko podešavanje).

Dvostrano štampanje je isključeno.

1.

Otvorite sve sledeće menije. Pritisnite strelicu nadole
da biste označili stavku, a zatim dugme

OK (U redu)

da

biste je izabrali.

a.

CONFIGURE DEVICE (PODEŠAVANJE
UREĐAJA)

b.

ŠTAMPANJE

c.

DUPLEX (DVOSTRANO)

2.

Izaberite opciju ON (UKLJUČENO).

SRWW

Problemi u radu sa papirom 183