HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Rešavanje najčešćih problema u operativnom sistemu Windows

background image

Rešavanje najčešćih problema u operativnom sistemu

Windows

Poruka o grešci:

"General Protection FaultException OE"

"Spool32"

"Illegal Operation"

Uzrok

Rešenje

Zatvorite sve programe, ponovo pokrenite Windows i
pokušajte ponovo.

Izaberite drugi upravljački program za štampanje. Ako je
izabran PCL 6 upravljački program, pređite na PCL 5 ili HP
upravljački program Postscript emulacije nivoa 3 pomoću
odgovarajućeg programa.

Izbrišite sve privremene datoteke iz poddirektorijuma Temp.
Saznajte ime direktorijuma tako što ćete otvoriti datoteku
AUTOEXEC.BAT i pronaći izjavu "Set Temp =". Ime navedeno
nakon ove izjave jeste Temp direktorijum. Podrazumevani
direktorijum je C:\TEMP, ali se to može izmeniti.

Za više informacija o porukama o grešci za OS Windows,
pogledajte dokumentaciju operativnog sistema Microsoft
Windows koju ste dobili uz računar.

196 Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW

background image

Rešavanje uobičajenih problema u operativnom sistemu

Macintosh

Tabela 10-3

Problemi sa operativnim sistemom Mac OS X

Upravljački program štampača nije prikazan u aplikaciji Centar za štampanje ili Pomoćni program za podešavanje štampača.

Uzrok

Rešenje

Softver za štampač možda nije instaliran ili je instaliran nepravilno.

Proverite da li se .GZ datoteka štampača nalazi u sledećoj fascikli na
čvrstom disku:

Mac OS X V10.3 i V10.4: Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources/<lang>.lproj, pri čemu je <lang>
dvoslovna oznaka za jezik koji koristite.

Mac OS X V10.5: Library/Printers/PPDs/Contents/
Resources

Ako je potrebno, ponovo instalirajte softver. Za uputstva pogledajte
Priručnik za početak rada.

Datoteka PostScript Printer Description (PPD) je oštećena.

Izbrišite .GZ datoteku iz sledeće fascikle na čvrstom disku:

:Mac OS X V10.3 i V10.4: Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources/<lang>.lproj, pri čemu je <lang>
dvoslovna oznaka za jezik koji koristite.

Mac OS X V10.5: Library/Printers/PPDs/Contents/
Resources

Ponovo instalirajte softver. Za uputstva pogledajte Priručnik za
početak rada.

Ime štampača, IP adresa ili ime glavnog računara Rendezvous/Bonjour ne pojavljuje se na listi štampača u aplikaciji Centar za
štampanje ili Pomoćni program za podešavanje štampača.

Uzrok

Rešenje

Štampač možda nije spreman.

Proverite da li su kablovi pravilno povezani, da li je štampač uključen
i da li svetli lampica

Ready (Spreman)

. Ako štampač povezujete

putem USB-a ili Eternet čvorišta, pokušajte da se direktno povežete
na računar ili da koristite neki drugi priključak.

Možda je izabran pogrešan tip veze.

Proverite da li je izabrana opcija USB, IP štampanje ili Rendezvous/
Bonjour, u zavisnosti od vrste veze koja je uspostavljena između
štampača i računara.

Koristi se pogrešno ime štampača, IP adresa ili ime glavnog računara
Rendezvous/Bonjour.

Odštampajte stranicu sa konfiguracijom da biste proverili ime
uređaja, IP adresu ili ime glavnog računara Rendezvous. Proverite
da li se ime, IP adresa ili ime glavnog računara Rendezvous na
stranici sa konfiguracijom slaže sa imenom štampača, IP adresom ili
imenom glavnog računara Centar za štampanje ili Pomoćni program
za podešavanje štampača.

Kabl interfejsa je možda oštećen ili je lošeg kvaliteta.

Zamenite kabl interfejsa kvalitetnim kablom.

SRWW