HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Rešite probleme sa USB usputnim štampanjem

background image

Rešite probleme sa USB usputnim štampanjem

Problem

Uzrok

Rešenje

Meni USB MEMORIJA se ne otvara
kada priključite USB memoriju.

Uređaj ne podržava ovaj tip USB
memorije ili sistema datoteka.

Sačuvajte datoteke na standardnoj USB
memoriji koja koristi FAT (File Allocation
Table) sisteme datoteka. Ovaj uređaj
podržava FAT12, FAT16 i FAT32 USB
memorije.

Administrator je možda onemogućio
USB štampanje za ovaj uređaj.

Odštampajte zadatak sa računara
povezanog s uređajem.

Na uređaj je priključen preveliki broj
USB memorija.

Uklanjajte USB memorije jednu po jednu
dok ova poruka ne nestane, a zatim
uklonite i ponovo priključite USB
memoriju sa koje želite da štampate.

Ovaj uređaj podržava najviše četiri USB
memorije.

Drugi meni je već otvoren.

Zatvorite otvoreni meni, a zatim ponovo
priključite USB memoriju.

Prošlo je više od 1 minuta otkako ste
priključili USB memoriju.

Meni ostaje otvoren 1 minut. Ponovo
priključite USB memoriju.

USB memorija ima veći broj particija
(neki proizvođači USB memorija na njih
instaliraju softver koji kreira particije,
poput onih na CD-u).

Ponovo formatirajte USB memoriju da
biste uklonili particije ili upotrebite drugu
USB memoriju.

USB memorija troši previše energije za
svoj rad.

1.

Uklonite USB memoriju.

2.

Isključite štampač, a zatim ga
uključite.

3.

Koristite USB memoriju sa
sopstvenim izvorom napajanja ili
memoriju koja troši manje energije.

USB memorija ne funkcioniše ispravno.

1.

Uklonite USB memoriju.

2.

Isključite štampač, a zatim ga
uključite.

3.

Pokušajte da obavite štampanje sa
druge USB memorije.

Datoteku nije moguće odštampati.

Štampate .PDF datoteku, a funkcija
RAM DISK (RAM DISK) je isključena.

Otvorite meni SYSTEM SETUP
(PODEŠAVANJE SISTEMA)
i podesite
funkciju RAM DISK (RAM DISK) na
postavku AUTO (AUTOMATSKO).

Možda je u toku obrada drugog zadatka
ili štampate veliku datoteku.

Proverite svetlo

Data (Podaci)

na

kontrolnoj tabli. Ako trepće, uređaj
obrađuje zadatak.

Ležišta su možda prazna.

Proverite da li se papir nalazi bar u
jednom ležištu.

Moguće je da je papir zaglavljen u
uređaju.

Proverite postoje li poruke o grešci na
ekranu kontrolne ploče. Izvadite
zaglavljeni medij. Pogledajte odeljak

Uklanjanje zaglavljenog papira
na stranici 165

.

SRWW

Rešite probleme sa USB usputnim štampanjem 193

background image

Problem

Uzrok

Rešenje

Na USB memoriji se nalaze neočekivane
datoteke.

Svaki put kada ga uključite, uređaj
automatski kreira tri datoteke na
priključenim USB memorijama.

Uklonite USB memoriju pre nego što
uključite uređaj.

Neke USB memorije imaju mogućnost
zaključavanja koja sprečava upis novih
datoteka na njih. Ako vaša USB
memorija ima tu mogućnost, zaključajte
je.

Datoteka se ne nalazi na listi u meniju
USB MEMORIJA.

Funkcija USB štampanja ne podržava tip
datoteke koju želite da odštampate.

Možete da štampate sledeće tipove
datoteka:

.PDF

.PCL

.PS

Previše datoteka se nalazi u jednoj
fascikli na USB memoriji.

Smanjite broj datoteka u fascikli tako što
ćete ih prebaciti u potfascikle.

Ovaj uređaj ne podržava jezik datoteka i
zamenio je naziv datoteka znakovima
koji pripadaju drugom skupu.

Preimenujte datoteke koristeći neki
podržani jezik.

Otvorio se meni USB MEMORIJA, ali se
USB memorija ne nalazi na listi u njemu.

Na uređaj je priključen preveliki broj
USB memorija.

Uklanjajte USB memorije jednu po jednu
dok ova poruka ne nestane, a zatim
uklonite i ponovo priključite USB
memoriju sa koje želite da štampate.

Ovaj uređaj podržava najviše četiri USB
memorije.

Nazivi datoteka su mutni ili nečitki tokom
kretanja kroz listu na kontrolnoj ploči.

Neophodno je podesiti osvetljenje
ekrana kontrolne ploče.

Otvorite meni SYSTEM SETUP
(PODEŠAVANJE SISTEMA)
i podesite
postavku DISPLAY BRIGHTNESS
(PRIKAZIVANJE SVETLINE)
tako da
tekst postane čitak.

194 Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW