HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Vrste poruka na kontrolnoj tabli

background image

Vrste poruka na kontrolnoj tabli

Četiri vrste poruka na kontrolnoj tabli mogu ukazivati na status ili probleme sa uređajem.

Vrsta poruke

Opis

Poruke o statusu

Poruke o statusu pokazuju trenutno stanje uređaja. One vas obaveštavaju o normalnom radu uređaja,
a za njihovo brisanje nije potrebno ništa preduzeti. Menjaju se zajedno sa stanjem uređaja. Kad god
je proizvod spreman, nije zauzet i nema nijednu poruku upozorenja, prikazuje se statusna poruka
Ready (Spreman).

Poruke upozorenja

Poruke upozorenja vas obaveštavaju o greškama u vezi sa podacima i štampanjem. Ove poruke se
najčešće smenjuju sa porukom Ready (Spreman) ili porukom o statusu i prikazuju se sve dok ne
pritisnete dugme

OK (U redu)

. Neke poruke upozorenja mogu da se uklone. Ako opciju CLEARABLE

WARNINGS (UKLONJIVA UPOZORENJA) postavite na JOB (ZADATAK) u meniju CONFIGURE
DEVICE (PODEŠAVANJE UREĐAJA)
, te poruke će biti obrisane pri štampanju sledećeg zadatka.

Poruke o grešci

Poruke o grešci znače da je potrebno preduzeti nešto, na primer, dodati papir ili ukloniti zaglavljeni
papir.

Neke poruke o grešci omogućavaju automatski nastavak rada. Ako je opcija AUTO CONTINUE
(AUTOMATSKO NASTAVLJANJE)
izabrana u meniju CONFIGURE DEVICE (PODEŠAVANJE
UREĐAJA)
, uređaj će nastaviti sa normalnim radom nakon 10 sekundi prikazivanja poruke o grešci
koja podržava automatsko nastavljanje.

NAPOMENA:

Ako pritisnete bilo koje dugme u toku 10 sekundi prikazivanja poruke o grešci koja

podržava automatsko nastavljanje, funkcija automatskog nastavljanja biće poništena i dugme ima
prednost. Na primer, ako pritisnete dugme za zaustavljanje

, štampanje će se privremeno zaustaviti

i pojaviće se opcija za otkazivanje zadatka za štampanje.

Poruke o kritičnim
greškama

Poruke o kritičnim greškama vas obaveštavaju o grešci uređaja. Neke od ovih poruka možete da
uklonite ako isključite, a zatim uključite uređaj. Na ove poruke ne utiče postavka AUTO CONTINUE
(AUTOMATSKO NASTAVLJANJE)
. Ako se kritična greška i dalje javlja, potrebno je servisiranje.