HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Najčešći uzroci zaglavljivanja papira

background image

Najčešći uzroci zaglavljivanja papira

Do zaglavljivanja često dolazi usled upotrebe papira koji ne odgovara specifikacijama kompanije HP.
Detaljne specifikacije papira za sve HP LaserJet uređaje možete naći u dokumentu HP LaserJet Printer
Family Print Media Guide
. Ovaj vodič možete naći na adresi

www.hp.com/support/ljpaperguide

.

Papir se zaglavio u uređaju.

1

Uzrok

Rešenje

Papir koji koristite ne ispunjava specifikacije.

Koristite isključivo papir koji ispunjava specifikacije kompanije
HP. Pogledajte

Papir i mediji za štampanje na stranici 73

.

Neka komponenta je pogrešno instalirana.

Proverite da li su sve komponente ispravno instalirane.

Upotrebili ste papir koji je već prošao kroz štampač ili fotokopir
aparat.

Nemojte koristiti papir koji je već korišćen za štampanje ili
kopiranje.

Jedno od ležišta je pogrešno postavljeno.

Uklonite višak papira iz ležišta. Proverite da naslagani papiri
ne prekoračuju oznaku za maksimalnu visinu naslaganog
papira u ležištu. Pogledajte

Umetanje papira u ležišta

na stranici 81

.

Papir je iskošen.

Vođice za papir u ležištu nisu dobro podešene. Podesite ih
tako da čvrsto drže naslagani papir, ali da ga ne savijaju.

Listovi papira su se slepili.

Izvadite papir, blago ga savijte u različitim pravcima, zarotirajte
ga za 180° ili ga okrenite na drugu stranu. Ponovo umetnite
papir u ležište.

NAPOMENA:

Nemojte razlistavati papir. Razlistavanje

papira može dovesti do stvaranja statičkog elektriciteta, pa će
se papir slepiti.

Papir je uklonjen pre nego što se zaustavio u izlaznoj polici.

Resetujte uređaj. Sačekajte da se list papira potpuno zaustavi
u izlaznoj polici, pa ga tek onda izvadite.

U toku dvostranog štampanja uklonili ste papir pre nego što se
odštampala druga strana dokumenta.

Resetujte uređaj i ponovo odštampajte dokument. Sačekajte
da se list papira potpuno zaustavi u izlaznoj polici, pa ga tek
onda izvadite.

Papir je lošeg kvaliteta.

Zamenite papir.

Unutrašnji valjci ležišta ne uvlače papir.

Uklonite gornji list papira. Ako je papir suviše težak, štampač
ga možda neće uvući iz ležišta.

Ivice papira su neravne ili reckaste.

Zamenite papir.

Papir je perforiran ili ima reljefnu površinu.

Perforiran i reljefni papir se teško razdvaja. Umećite list po list
u Ležište 1.

Potrošni materijal uređaja je istrošen.

Pogledajte da li se na kontrolnoj tabli štampača nalazi poruka
sa obaveštenjem o statusu potrošnog materijala ili
odštampajte stranicu sa stanjem potrošnog materijala kako
biste proverili preostali životni vek potrošnog materijala.
Pogledajte odeljak

Štampanje stranica sa informacijama i

uputstvima na stranici 108

.

Papir nije pravilno skladišten.

Zamenite papir u ležištima. Papir bi trebalo čuvati u
originalnom pakovanju u kontrolisanom okruženju.

1

Ako se papir i dalje zaglavljuje u uređaju, obratite se HP službi za podršku ili ovlašćenom HP servisu.

164 Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW