HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Izjava o ograničenoj garanciji kompanije Hewlett-Packard

background image

Izjava o ograničenoj garanciji kompanije Hewlett-Packard

HP PROIZVOD

TRAJANJE OGRANIČENE GARANCIJE

HP LaserJet P3015, P3015d, P3015n, CP3015dn, CP3015x

Jednogodišnja ograničena garancija

HP garantuje vama, krajnjem korisniku, da na hardveru i dodacima proizvedenim od strane HP-a neće
biti kvarova u materijalu i izradi tokom navedenog perioda nakon datuma kupovine. Ako HP dobije
obaveštenje o takvom kvaru tokom garantnog perioda, HP će, po sopstvenoj proceni, ili zameniti ili
popraviti proizvode za koje se ispostavi da imaju grešku. Proizvodi koji služe kao zamena mogu biti ili
novi ili po performansama jednaki novim.

HP vam garantuje da, ako se pravilno instalira i koristi, HP softver neće podbaciti u izvršavanju
programskih uputstava u navedenom periodu nakon datuma kupovine, usled grešaka u materijalu i
izradi. Ako HP dobije obaveštenje o takvim greškama tokom perioda garancije, HP će zameniti softver
koji ne izvršava svoje programske zadatke zbog takvih kvarova.

HP ne garantuje da će HP proizvodi funkcionisati bez prekida i grešaka. Ako HP nije u stanju da u
razumnom periodu popravi ili zameni bilo koji proizvod pod navedenim uslovima, imate pravo na
povraćaj sredstava u iznosu kupovne cene nakon hitnog vraćanja proizvoda.

HP proizvodi mogu da sadrže prerađene delove koji su po performansama jednaki novim ili su bili
korišćeni kao pomoćni delovi.

Garancija se ne primenjuje na kvarove koji su posledica (a) pogrešnog ili neadekvatnog održavanja ili
kalibracije, (b) softvera, interfejsa, delova ili potrošnog materijala koje nije obezbedio HP, (c)
nedozvoljenih prepravki ili zloupotrebe, (d) rada van okvira objavljenih ekoloških specifikacija za
proizvod ili (e) nepravilne pripreme i održavanja radnog prostora.

U DOZVOLJENIM OKVIRIMA LOKALNOG ZAKONA, NAVEDENE GARANCIJE SU EKSKLUZIVNE I
NI JEDNA DRUGA GARANCIJA ILI USLOV, PISAN ILI USMEN, NIJE ISKAZAN ILI IMPLICIRAN I HP
ODLUČNO ODRIČE BILO KAKVE GARANCIJE ILI USLOVE KOJI SE TIČU POGODNOSTI ZA
PRODAJU, ZADOVOLJAVAJUĆEG KVALITETA I POGODNOSTI ZA ODREĐENU UPOTREBU. Neke
zemlje/regioni, države ili provincije ne dopuštaju ograničenja trajanja implicirane garancije, tako da gore
navedeno ograničenje ili isključenje ne mora da se odnosi na vas. Ova garancija vam daje određena
zakonska prava, a možete imati još prava koja se razlikuju od zemlje/regiona do zemlje/regiona, države
do države, odnosno provincije do provincije.

HP ograničena garancija važi u svim zemljama/regionima ili lokalitetima gde postoji HP-ova podrška za
ovaj proizvod i gde je HP prodao proizvod. Nivo garancije može da se razlikuje u zavisnosti od lokalnih
standarda. HP neće menjati oblik, strukturu ili funkciju proizvoda da bi on radio u zemlji/regionu za koji
nikada nije bio namenjen zbog pravnih ili zakonskih razloga.

U OKVIRIMA LOKALNOG ZAKONA, PRAVNI LEKOVI U OVOJ IZJAVI O GARANCIJI SU VAŠI LIČNI
I EKSKLUZIVNI PRAVNI LEKOVI. OSIM U GORE NAVEDENIM SLUČAJEVIMA, HP ILI DOBAVLJAČI
KOMPANIJE HP NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA GUBITAK PODATAKA ILI ZA
DIREKTNU, POSEBNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU (UKLJUČUJUĆI GUBITAK PROFITA ILI
PODATAKA) ILI DRUGU ŠTETU, BILO DA JE ZASNOVANA NA UGOVORU, GRAĐANSKOM PRAVU
ILI NA DRUGI NAČIN. Neke zemlje/regioni, države ili provincije ne dozvoljavaju isključivanje ili
ograničenje slučajne ili posledične štete, tako da gore navedeno ograničenje ili isključenje ne mora da
se odnosi na vas.

USLOVI GARANCIJE NAVEDENI U OVOJ IZJAVI, OSIM U MERI U KOJOJ TO DOZVOLJAVAJU
VAŽEĆI ZAKONI, NE ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU NITI MENJAJU ZAKONSKA PRAVA VEZANA
ZA PRODAJU OVOG PROIZVODA, VEĆ PREDSTAVLJAJU NJIHOV DODATAK.

206 Dodatak B Servisiranje i podrška

SRWW

background image

HP Premium Protection garancija: Izjava o ograničenoj

garanciji za LaserJet kertridž za štampanje

Garantuje se da na ovom HP-ovom proizvodu neće doći do kvarova u materijalu i izradi.

Ova garancija se ne primenjuje na proizvode koji su (a) dopunjeni, obnovljeni, prerađeni ili na bilo kakav
način izmenjeni, (b) na kojima se javljaju problemi zbog nepravilne upotrebe, čuvanja ili korišćenja izvan
objavljenih ekoloških specifikacija za štampač ili (c) koji su dotrajali usled normalnog korišćenja.

Da biste iskoristili uslugu iz garancije, molimo vratite proizvod na mesto kupovine (sa opisom problema
u pisanoj formi i uzorkom odštampanog materijala) ili kontaktirajte HP službu za podršku klijentima. Po
svojoj proceni, HP će ili zameniti proizvode koji imaju kvar ili će vam vratiti novac.

U SKLADU SA LOKALNIM ZAKONIMA, NAVEDENA GARANCIJA JE EKSKLUZIVNA I NIJEDNA
DRUGA GARANCIJA ILI USLOV, PISAN ILI USMEN, NIJE ISKAZAN ILI IMPLICIRAN I HP ODLUČNO
ODRIČE BILO KAKVE GARANCIJE ILI USLOVE KOJI SE TIČU POGODNOSTI ZA PRODAJU,
ZADOVOLJAVAJUĆEG KVALITETA I POGODNOSTI ZA ODREĐENU UPOTREBU.

OSIM U GORE NAVEDENIM SLUČAJEVIMA, HP ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NI U KOJEM SLUČAJU
NEĆE BITI ODGOVORNI ZA DIREKTNU, POSEBNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU (UKLJUČUJUĆI
GUBITAK PROFITA ILI PODATAKA) ILI DRUGU ŠTETU, BILO DA JE ZASNOVANA NA UGOVORU,
GRAĐANSKOM PRAVU ILI NA DRUGI NAČIN.

USLOVI GARANCIJE NAVEDENI U OVOJ IZJAVI, OSIM U ZAKONSKI DOZVOLJENOM OKVIRU, NE
ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU NITI MENJAJU ZAKONSKA PRAVA U PRODAVANJU OVOG
PROIZVODA VAMA, VEĆ SU NJIHOV DODATAK.

SRWW