HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Prioriteti postavki za štampanje

background image

Prioriteti postavki za štampanje

Koja će promena postavke za štampanje imati prioritet zavisi od toga na kojoj se lokaciji data promena
vrši:

NAPOMENA:

Nazivi komandi i dijaloga možda će se razlikovati u zavisnosti od softvera.

Dijalog Page Setup (Podešavanje stranice): Kliknite na stavku Page Setup (Podešavanje
stranice) ili na sličnu komandu u meniju File (Datoteka) programa u kome radite da biste otvorili
ovaj dijalog. Postavke koje ovde izmenite zamenjuju postavke promenjene na nekoj drugoj lokaciji.

Dijalog Print (Štampanje): Kliknite na stavku Print (Štampanje), Print Setup (Podešavanje
štampača)
ili na sličnu komandu u meniju File (Datoteka) programa u kome radite da biste otvorili
ovaj dijalog. Postavke koje izmenite u dijalogu Print (Štampanje) nižeg su prioriteta i najčešće ne
zamenjuju promene u dijalogu Page Setup (Podešavanje stranice).

Dijalog Printer Properties (Svojstva štampača) (upravljački program štampača): Kliknite na
stavku Properties (Svojstva) u dijalogu Print (Štampanje) da biste otvorili upravljački program.
Postavke koje izmenite u dijalogu Printer Properties (Svojstva štampača) najčešće ne
zamenjuju postavke sa bilo koje druge lokacije u softveru štampača. Većinu postavki štampanja
možete izmeniti ovde.

Default printer driver settings (Podrazumevane postavke upravljačkog programa štampača):
Podrazumevane postavke upravljačkog programa štampača određuju postavke koje se koriste za
sve zadatke za štampanje, osim postavki izmenjenih u dijalogu Page Setup (Podešavanje
stranice), Print (Štampanje) ili Printer Properties (Svojstva štampača).

Postavke sa kontrolne table štampača: Postavke koje menjate na kontrolnoj tabli štampača
imaju niži prioritet od ostalih promena.

48

Poglavlje 3 Softver za Windows

SRWW

background image

Promena postavki upravljačkog programa štampača za

operativni sistem Windows

Menjanje postavki svih zadataka za
štampanje do zatvaranja programa

Menjanje podrazumevanih postavki
svih zadataka za štampanje

Menjanje postavki konfiguracije
uređaja

1.

U meniju File (Datoteka) programa,
kliknite na stavku Print
(Štampanje).

2.

Izaberite upravljački program, a
zatim kliknite na stavku
Properties (Svojstva) ili
Preferences (Izbori).

Koraci mogu da se razlikuju; ova
procedura je najuobičajenija.

1.

Windows XP, Windows Server
2003 i Windows Server 2008
(pomoću podrazumevanog
prikaza menija Start)
: Kliknite na
dugme Start, a zatim na stavku
Printers and Faxes (Štampači i
faksovi).

ili

Windows 2000, Windows XP,
Windows Server 2003 i Windows
Server 2008 (pomoću klasičnog
prikaza menija Start)
: Kliknite na
dugme Start, kliknite na stavku
Settings (Postavke), a zatim na
stavku Printers (Štampači).

ili

Windows Vista: Kliknite na dugme
Start, kliknite na stavku Control
Panel
(Kontrolna tabla), zatim u
kategoriji Hardware and Sound
(Hardver i zvuk) kliknite na stavku
Printer (Štampač).

2.

Kliknite desnim tasterom miša na
ikonu upravljačkog programa, a
zatim izaberite stavku Printing
Preferences
(Izbori pri štampanju).

1.

Windows XP, Windows Server
2003 i Windows Server 2008
(pomoću podrazumevanog
prikaza menija Start)
: Kliknite na
dugme Start, a zatim na stavku
Printers and Faxes (Štampači i
faksovi).

ili

Windows 2000, Windows XP,
Windows Server 2003 i Windows
Server 2008 (pomoću klasičnog
prikaza menija Start)
: Kliknite na
dugme Start, kliknite na stavku
Settings (Postavke), a zatim na
stavku Printers (Štampači).

ili

Windows Vista: Kliknite na dugme
Start, kliknite na stavku Control
Panel
(Kontrolna tabla), zatim u
kategoriji Hardware and Sound
(Hardver i zvuk) kliknite na stavku
Printer (Štampač).

2.

Kliknite desnim tasterom miša na
ikonu upravljačkog programa, a
zatim izaberite stavku Properties
(Svojstva).

3.

Kliknite na karticu Device
Settings
(Postavke uređaja).

SRWW