HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Očistite putanju papira

background image

Očistite putanju papira

Kreiranje i korišćenje stranice za čišćenje

1.

Pritisnite dugme

Menu (Meni)

.

2.

Pomoću strelice nagore ili nadole / označite meni CONFIGURE DEVICE (PODEŠAVANJE
UREĐAJA)
, a zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

.

3.

Pomoću strelice nagore ili nadole / označite meni PRINT QUALITY (KVALITET ŠTAMPE), a
zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

.

4.

Ako uređaj nema opciju automatskog dvostranog štampanja, pomoću strelice nagore ili strelice
nadole / označite opciju CREATE CLEANING PAGE (KREIRANJE STRANICE ZA
AUTOMATSKO ČIŠĆENJE)
, a zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

. Ako uređaj ima opciju

automatskog dvostranog štampanja, pređite na korak 5.

5.

Pomoću strelice nagore ili nadole / označite opciju PROCESS CLEANING PAGE (OBRADI
STRANICU ZA AUTOMATSKO ČIŠĆENJE)
, a zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

. Proces

čišćenja traje nekoliko minuta.

6.

Bacite odštampanu stranicu. Zadatak je dovršen.

138 Poglavlje 9 Upravljanje štampačem i održavanje

SRWW