HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Štampanje stranica sa informacijama i uputstvima

background image

Štampanje stranica sa informacijama i uputstvima

Pomoću kontrolne table štampača možete da odštampate stranice sa informacijama na kojima se
nalaze detalji o uređaju i njegovoj trenutnoj konfiguraciji. Možete da odštampate i nekoliko stranica sa
uputstvima koje ilustruju uobičajene procedure u vezi sa upotrebom uređaja.

Tip stranice

Ime stranice

Opis

Stranice sa informacijama

PRINT MENU MAP (ŠTAMPAJ MAPU
MENIJA)

Štampanje mape menija kontrolne table
na kojoj se vidi raspored i trenutne
postavke stavki iz menija kontrolne table.

PRINT CONFIGURATION
(KONFIGURACIJA ŠTAMPANJA)

Štampanje trenutne konfiguracije
uređaja. Ako je instaliran HP Jetdirect
server za štampanje, štampa se i
HP Jetdirect stranica sa konfiguracijom.

PRINT SUPPLIES STATUS PAGE
(ŠTAMPAJ STANJE POTROŠNOG
MATERIJALA)

Štampa približni vek trajanja potrošnog
materijala: daje statistiku o ukupnom
broju strana i obrađenih zadataka,
serijskom broju, brojaču strana i pruža
informacije o održavanju.

HP daje informacije o stanju potrošnog
materijala kako bi korisnicima bio
olakšan rad sa uređajem. Stvarna
količina preostalog potrošnog materijala
se može razlikovati od informacija o
okvirnom stanju koje ste dobili.

PRINT USAGE PAGE (ŠTAMPAJ
STRANICU O KORIŠĆENJU)

Štampanje stranice koja pokazuje broj
svih veličina papira koje su prošle kroz
uređaj, navodi da li se na njima štampalo
jednostrano ili dvostrano, kao i broj
stranica.

ŠTAMPAJ PROBNU STRANICU

Štampa probnu stranicu.

PRINT FILE DIRECTORY (ŠTAMPAJ
DIREKTORIJUM SA DATOTEKAMA)

Štampanje direktorijuma koji prikazuje
informacije o svim instaliranim uređajima
za skladištenje podataka. Ova stavka će
se pojaviti samo ako je na štampaču
instaliran uređaj za skladištenje
podataka sa podržanim sistemom
datoteka.

PRINT PCL FONT LIST (ŠTAMPAJ
LISTU PCL FONTOVA)

Štampanje liste PCL fontova na kojoj se
nalaze svi PCL fontovi koji su trenutno
dostupni na uređaju.

PRINT PS FONT LIST (ŠTAMPAJ
LISTU PS FONTOVA)

Štampanje liste PS fontova na kojoj se
nalaze svi PS fontovi koji su trenutno
dostupni na uređaju.

108 Poglavlje 9 Upravljanje štampačem i održavanje

SRWW

background image

Tip stranice

Ime stranice

Opis

Stranice sa uputstvima

CLEAR JAMS (UKLANJANJE
ZAGLAVLJENOG PAPIRA)

Štampanje stranice sa uputstvom za
uklanjanje zaglavljenog papira.

LOAD TRAYS (UMETANJE PAPIRA U
FIOKE)

Štampanje stranice sa uputstvom za
umetanje papira u ulazna ležišta.

LOAD SPECIAL MEDIA (UMETANJE
POSEBNIH MEDIJA)

Štampanje stranice sa uputstvom za
umetanje posebnog papira, kao što su
koverte i memorandumi.

PRINT BOTH SIDES (ODŠTAMPAJ
OBE STRANICE)

Štampanje stranice sa uputstvom za
korišćenje funkcije za dvostrano
(dupleks) štampanje.

SUPPORTED PAPER (PODRŽANI
TIPOVI PAPIRA)

Štampanje stranice sa vrstama i
veličinama papira koje uređaj podržava.

PRINT HELP GUIDE (VODIČ KROZ
POMOĆ ZA ŠTAMPANJE)

Štampanje stranice sa vezama ka
dodatnoj pomoći na Webu.

PRIKAZI PROIZVODA

Štampa stranicu s objašnjenjem delova
uređaja.

Štampanje stranica sa informacijama

1.

Pritisnite dugme

Menu (Meni)

.

2.

Pritisnite strelicu nadole da biste označili meni INFORMATION (INFORMACIJE), a zatim
pritisnite dugme

OK (U redu)

.

3.

Pritisnite dugme sa strelicom nadole da biste označili željenu informaciju, a zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste je odštampali.

Štampanje stranica sa uputstvima

1.

Pritisnite dugme

Menu (Meni)

.

2.

Proverite da li je meni SHOW ME HOW (POKAŽI MI KAKO) označen, a zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

.

3.

Pritisnite dugme sa strelicom nadole da biste označili željenu stranicu, a zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste je odštampali.

SRWW

Štampanje stranica sa informacijama i uputstvima 109