HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Instaliranje memorije uređaja

background image

Izvucite sve kablove interfejsa.

4.

Skinite panel sa desne strane tako što ćete je gurnuti ka zadnjoj strani uređaja da biste ga otključali.

2

1

128 Poglavlje 9 Upravljanje štampačem i održavanje

SRWW

background image

5.

Izvadite DIMM modul iz antistatičkog pakovanja.

OPREZ:

Da biste smanjili opasnost od oštećenja usled statičkog elektriciteta, uvek nosite

antistatičku narukvicu (ESD) ili dodirnite površinu antistatičkog pakovanja pre dodirivanja DIMM
modula.

6.

Držeći DIMM modul za ivice, pod uglom poravnajte useke na DIMM modulu sa ispupčenjima na
DIMM otvoru, a zatim gurnite DIMM modul u otvor dok se ne legne na mesto. Kada je ispravno
postavljen, metalni kontakti nisu vidljivi.

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XOXO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

X

IO

X

IO

X

IX

O

O

X

IX

O

X

IO

X

IO

X

IO

X

IO

X

IX

O

O

X

IX

O

X

IO

X

IO

X

IO

X

IO

X

IX

O

O

X

IX

O

X

IO

X

IO

X

IO

X

IO

X

IX

O

O

X

IX

O

X

IO

X

IO

SRWW

Instaliranje memorije, unutrašnjih USB uređaja i spoljnih kartica za servere za štampanje 129

background image

7.

Gurnite DIMM modul nadole dok se obe brave ne zatvore oko DIMM modula.

XOX

OX

OX

OX

OX

O

XOX

OX

OX

OX

OX

O

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XOXO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XO

XI

O

XI

O

XIXO

O

XIXO

XI

O

XIO

XI

O

XI

O

XIX

O

O

XIXO

XI

O

XIO

XI

O

XI

O

XIXO

O

XIXO

XI

O

XIO

X

IO

XI

O

XIXO

O

XIX

O

X

IO

XIO

NAPOMENA:

Ako imate problema sa instalacijom DIMM modula, vodite računa da usek za

poravnavanje na donjoj ivici DIMM modula bude poravnat sa ispupčenjem u otvoru. Ako DIMM
modul i dalje ne može da legne na mesto, proverite da li koristite odgovarajući tip DIMM modula.

8.

Vratite desni panel. Poravnajte jezičke na panelu sa otvorima na uređaju i gurnite panel ka
prednjem delu uređaja dok ne dođe na mesto.

2

1

130 Poglavlje 9 Upravljanje štampačem i održavanje

SRWW

background image

9.

Ponovo povežite kablove interfejsa i kabl za napajanje.

10.

Uključite uređaj.