HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Sekcije ugrađenog Web servera

background image

Sekcije ugrađenog Web servera

Kartica ili sekcija

Opcije

Kartica Information (Informacije)

Sadrži informacije o uređaju, stanju
i konfiguraciji.

Device Status (Stanje uređaja): Prikazuje status uređaja i preostali vek trajanja
HP potrošnog materijala. Stranica takođe prikazuje i tip i veličinu papira za štampanje
postavljene za svako ležište za papir. Za menjanje podrazumevanih postavki
pritisnite Change Settings (Promeni postavke).

Configuration Page (Stranica sa konfiguracijom): Prikazuje informacije
pronađene na stranici za konfiguraciju.

Supplies Status (Stanje potrošnog materijala): Prikazuje preostali životni vek
HP potrošnog materijala. Na ovoj stranici se nalazi i šifra za svaki potrošni materijal.
Ta naručivanje potrošnog materijala kliknite na Shop for Supplies (Kupovina
potrošnog materijala)
u oblasti Other Links (Druge veze) levom delu prozora.

Event Log (Evidencija događaja): Prikazuje listu svih događaja i grešaka u vezi sa
štampačem. Pomoću veze hp instant support (hp instant podrška) (u odeljku
Other Links (Druge veze) na svim stranicama ugrađenog Web servera) posetite
skup dinamičnih Web stranica na kojima možete naći pomoć za rešavanjeEvent Log
(Evidencija događaja)
problema, kao i drugih problema. Na ovim stranicama su
prikazane i dodatne usluge dostupne za ovaj uređaj.

Usage page (Stranica o korišćenju): Prikazuje rezime broja stranica koje je uređaj
odštampao, grupisano po veličini, vrsti i putanji štampanja papira.

Device Information (Informacije o uređaju).: Prikazuje mrežno ime uređaja,
adresu i informaciju o modelu. Da biste prilagodili ove stavke, izaberite stavku Device
Information (Informacije o uređaju).
na kartici Settings (Postavke).

Control Panel (Kontrolna tabla): Prikazuje poruke iz kontrolne table, kao što je
Ready (Spreman) ili Sleep mode on (Režim spavanja je uključen).

Print (Štampanje): Možete uređaju da pošaljete zadatke spremne za štampanje.

114 Poglavlje 9 Upravljanje štampačem i održavanje

SRWW

background image

Kartica ili sekcija

Opcije

Kartica Settings (Postavke)

Pruža mogućnost konfigurisanja
uređaja sa računara.

Configure Device (Podešavanje uređaja): Konfigurišite podrazumevane postavke
uređaja. Ova stranica sadrži tradicionalne menije sa displeja kontrolne table.

Tray Sizes/Types (Vrste/veličine ležišta za papir): Prikazuje vrstu i veličinu papira
i medija za štampanje koji je podešen za svako ulazno ležište posebno.

E-mail Server (Server e-pošte): Samo u mrežnom okruženju. Koristi se zajedno sa
stranicom Pretplate na upozorenja za postavljanje obaveštenja e-poštom.

Pretplate na upozorenja: Samo u mrežnom okruženju. Podesite obaveštenja preko
e-pošte za različite događaje u vezi sa uređajem i potrošnim materijalom.

Pragovi upozorenja: Podesite datum i vreme kada će uređaj poslati određena
obaveštenja.

AutoSend (Automatsko slanje): Konfigurišite uređaj tako da šalje automatske e-
poruke o konfiguraciji uređaja i potrošnom materijalu na određene e-adrese.

Security (Bezbednost): Postavite lozinku koja će biti neophodna za pristup kartici
Settings (Postavke) i kartici Networking (Umrežavanje), kao i nekim delovima
kontrolne table uređaja i HP Jetdirect umrežavanju. Omogućava i onemogućava
određene funkcije uređaja.

Edit Other Links (Uredi druge veze): Dodajte ili prilagodite vezu ka drugoj Web
lokaciji. Ova veza se prikazuje u polju Other Links (Druge veze) na svim stanicama
sa ugrađenog Web servera.

Device Information (Informacije o uređaju).: Dajte ime uređaju i dodelite mu broj
opreme. Unesite ime i e-adresu primarne kontakt osobe koja će primati informacije
o uređaju.

Language (Jezik): Odredite jezik na kojem će se prikazivati informacije sa
ugrađenog Web servera.

Date & Time (Datum i vreme): Sinhronizujte vreme sa mrežnim serverom za vreme.

Raspored spavanja: Postavite ili uredite vreme buđenja uređaja.

NAPOMENA:

Karticu Settings (Postavke) možete zaštititi lozinkom. Ukoliko je

štampač umrežen, uvek se posavetujte sa administratorom štampača pre nego što
promenite postavke na ovoj kartici.

SRWW

Korišćenje ugrađenog Web servera 115

background image

Kartica ili sekcija

Opcije

Kartica Networking
(Umrežavanje)

Pruža mogućnosti promene
mrežnih postavki sa računara

Administratori mreže mogu koristiti ovu karticu za kontrolisanje mrežnih postavki uređaja
kada je povezan na mrežu zasnovanu na IP protokolu. Ova kartica se ne pojavljuje ako
je uređaj direktno povezan na računar ili ako je uređaj povezan na mrežu, ali ne preko
servera za štampanje HP Jetdirect.

NAPOMENA:

Karticu Networking (Umrežavanje) možete zaštititi lozinkom.

Other Links (Druge veze)

Sadrži veze koje vas povezuju na
Internet

hp instant support (hp instant podrška): Povezuje vas na HP Web lokaciju gde
možete dobiti pomoć u rešavanju problema.

Shop for Supplies (Kupovina potrošnog materijala): Povezivanje na HP
SureSupply Web lokaciju gde ćete dobiti informacije o opcijama za poručivanje
originalnog HP potrošnog materijala, kao što su kertridži za štampanje i papir.

Product Support (Podrška za proizvod): Povezivanje na Web lokaciju za podršku
za vaš uređaj, gde možete da pronađete pomoć u vezi sa raznim temama.

Show Me How (Uputstva): Povezivanje sa informacijama koje pružaju
demonstracije za određene zadatke, poput uklanjanja zaglavljenog papira i
štampanja na raznim vrstama papira.

NAPOMENA:

Potrebno je da imate Internet vezu da biste koristili neku od ovih veza.

Ako koristite pozivnu vezu a niste se povezali kada ste prvi put otvorili ugrađeni Web
server, potrebno je da se povežete da biste mogli da posetite ove Web lokacije.
Povezivanje će možda zahtevati da zatvorite ugrađeni Web server i otvorite ga ponovo.

116 Poglavlje 9 Upravljanje štampačem i održavanje

SRWW