HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Podešavanje efekata za dokument

background image

Podešavanje efekata za dokument

Da biste obavili sledeće zadatke, otvorite upravljački program štampača i kliknite na karticu Effects
(Efekti).

Kako da

Koraci koje treba pratiti

Promena veličine stranice radi uklapanja na izabrani format
papira

Kliknite na stavku Print document on (Štampaj dokument na),
zatim sa padajuće liste izaberite željeni format.

Promena veličine stranice za određeni procenat u odnosu na
stvarnu veličinu

Kliknite na stavku % of actual size (% stvarne veličine), zatim
unesite procenat ili ga podesite pomoću klizača.

Štampanje vodenog žiga

a) Izaberite vodeni žig sa padajuće liste Watermarks (Vodeni
žigovi). b) Da biste vodeni žig odštampali samo na prvoj
stranici, kliknite na stavku First page only (Samo na prvoj
stranici). U suprotnom, vodeni žig će se odštampati na svakoj
stranici.

Dodavanje ili uređivanje vodenih žigova

NAPOMENA:

Da bi ovo bilo moguće, upravljački program

štampača mora biti sačuvan na vašem računaru.

a) U polju Watermarks (Vodeni žigovi), kliknite na stavku
Edit (Uredi). Otvara se dijalog Watermark Details (Detalji
vodenog žiga). b) Podesite postavke vodenog žiga, zatim
kliknite na dugme OK.