HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Podešavanje naprednih opcija za štampanje

background image

Podešavanje naprednih opcija za štampanje

Da biste obavili sledeće zadatke, otvorite upravljački program štampača i kliknite na karticu
Advanced (Više opcija).

Kako da

Koraci koje treba pratiti

Biranje naprednih opcija za štampanje

U bilo kojoj sekciji kliknite na trenutnu postavku da biste
aktivirali padajuću listu i promenili postavku.

Menjanje broja kopija koje se štampaju

NAPOMENA:

Ako program koji koristite ne nudi opciju za

štampanje određenog broja kopija, broj kopija možete
promeniti u upravljačkom programu.

Menjanje ove postavke utiče na broj kopija za sve zadatke za
štampanje. Nakon što se zadatak odštampa, vratite ovu
postavku na početnu vrednost.

Otvorite sekciju Paper/Output (Papir/izlaz), zatim unesite broj
kopija za štampanje. Ako izaberete 2 ili više kopija, možete
izabrati opciju za uparivanje stranica.

SRWW

Korišćenje funkcija upravljačkog programa za Windows 105

background image

Kako da

Koraci koje treba pratiti

Umetanje memoranduma ili unapred odštampanog papira na
isti način za svaki zadatak, bez obzira na to da li se štampa
jednostrano ili dvostrano.

a) Otvorite sekciju Document Options (Opcije dokumenta),
zatim otvorite sekciju Printer Features (Funkcije štampača).
b) Sa padajuće liste Alternative Letterhead Mode
(Alternativni režim za memorandum) izaberite opciju On
(Uključeno). c) Na štampaču papir umetnite kao za dvostrano
štampanje.

Menjanje redosleda za štampanje stranica

a) Otvorite sekciju Document Options (Opcije dokumenta),
zatim otvorite sekciju Layout Options (Opcije rasporeda).
b) Sa padajuće liste Page Order (Redosled stranica) izaberite
opciju Front to Back (Od prve ka poslednjoj) da biste štampali
stranice istim redosledom kao u dokumentu ili izaberite Back
to Front
(Od poslednje ka prvoj) da biste štampali stranice
obrnutim redosledom.

106 Poglavlje 8 Zadaci štampanja

SRWW

background image

9