HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Podešavanje opcija za završnu fazu štampanja dokumenta

background image

Podešavanje opcija za završnu fazu štampanja dokumenta

Da biste obavili sledeće zadatke, otvorite upravljački program štampača i kliknite na karticu Finishing
(Završna faza).

102 Poglavlje 8 Zadaci štampanja

SRWW

background image

Kako da

Koraci koje treba pratiti

Ručno štampanje sa obe strane (dvostrano)

NAPOMENA:

Ove informacije se primenjuju na uređaje koji

nemaju automatsku jedinicu za dvostrano štampanje.

1.

Stavite papir licem nagore u ležište 1 ili licem nadole u
ležište 2.

2.

U upravljačkom programu štampača potvrdite izbor Print
on both sides (manually)
(Štampanje sa obe strane,
ručno). Ako želite da povežete dokument duž gornje ivice
lista, potvrdite izbor Flip pages up (Okretanje stranica
nagore).

3.

Kliknite na dugme OK (U redu) da biste odštampali prvu
stranu zadatka.

4.

Uzmite odštampane papire iz izlazne korpe i postavite ih
odštampanom stranom nadole u ležište 2.

5.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste odštampali drugu

stranu zadatka.

Automatsko štampanje sa obe strane (dvostrano)

NAPOMENA:

Ove informacije se primenjuju na uređaje koji

imaju automatsku jedinicu za dvostrano štampanje.

1.

Stavite papir okrenut nagore u ležište 2.

2.

U upravljačkom programu štampača potvrdite izbor Print
on both sides
(Štampaj obostrano). Ako želite da
povežete dokument duž gornje ivice lista, potvrdite izbor
Flip pages up (Okretanje stranica nagore).

3.

Kliknite na dugme OK da biste odštampali zadatak.

Štampanje brošure

a) Označite polje za potvrdu Print on both sides (Štampaj
obostrano). b) U padajućoj listi Booklet layout (Raspored
brošure) izaberite opciju Left binding (Levo povezivanje) ili
Right binding (Desno povezivanje). Opcija Pages per
sheet
(Broj stranica po listu) automatski prelazi na postavku
2 pages per sheet (2 stranice po listu).

SRWW

Korišćenje funkcija upravljačkog programa za Windows 103

background image

Kako da

Koraci koje treba pratiti

Štampanje više stranica po listu

a) Sa padajuće liste Pages per sheet (Broj stranica po listu),
izaberite željeni broj stranica po listu. b) Izaberite odgovarajuće
opcije za Print page borders (Štampanje okvira stranice),
Page order (Redosled stranica) i Orientation (Orijentacija).

Izbor orijentacije stranice

a) U okviru Orientation (Položaj) izaberite opciju Portrait
(Uspravno) ili Landscape (Položeno). b) Da biste sliku na
stranici odštampali naopako, izaberite opciju Rotate by 180
degrees
(Rotiraj za 180 stepeni).