HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Pristup podršci i informacijama o statusu uređaja

background image

Pristup podršci i informacijama o statusu uređaja

Da biste obavili sledeće zadatke, otvorite upravljački program štampača i kliknite na karticu Services
(Usluge).

Kako da

Koraci koje treba pratiti

Pristup informacijama o podršci za uređaj i poručivanje
potrošnog materijala na mreži

Sa padajuće liste Internet Services (Internet usluge) izaberite
opciju podrške i kliknite na dugme Go! (Idi!)

Proveravanje statusa uređaja, uključujući i nivo potrošnog
materijala

Kliknite na ikonu Device and Supplies Status (Status uređaja
i potrošnog materijala). Otvoriće se stranica Device Status
(Status uređaja) ugrađenog HP Web servera.