HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Zaustavljanje zadatka za štampanje iz softvera

background image

Zaustavljanje zadatka za štampanje iz softvera

Kada pošaljete zahtev za štampanje, na ekranu će se nakratko pojaviti dijalog koji vam daje mogućnost
da otkažete zahtev za štampanje.

Ako je uređaju poslato više zahteva, možda su stavljeni u red za čekanje (na primer, u programu
Windows Print Manager). Za detaljna uputstva o otkazivanju zahteva za štampanje sa računara,
pogledajte dokumentaciju softvera.

Ako se zadatak za štampanje nalazi u redu za štampanje (u memoriji računara) ili spuleru štampača,
zadatak obrišite tamo.

1.

Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (pomoću podrazumevanog
prikaza menija Start):
Kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Settings (Postavke), a zatim
na stavku Printers and Faxes (Štampači i faksovi).

ili

Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (pomoću
klasičnog prikaza menija Start):
Kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Settings (Postavke),
a zatim na stavku Printers (Štampači).

ili

Windows Vista: Kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Control Panel (Kontrolna tabla), a
zatim u kategoriji Hardware and Sound (Hardver i zvuk) kliknite na stavku Printer (Štampač).

2.

U listi štampača dvaput kliknite na naziv ovog štampača kako biste otvorili red za štampanje ili
spuler.

3.

Izaberite zadatak za štampanje koji želite da otkažete, a zatim kliknite na

Delete

(Izbriši).

100 Poglavlje 8 Zadaci štampanja

SRWW