HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Enhetens säkerhetsinställningar

background image

Enhetens säkerhetsinställningar

EWS stöder två administrativa roller som identifieras som "service" och "admin". Dessa administrativa
roller är utformade till att tillgodose behoven av tjänsteleverantörer som leasar enheter till kunder.
Serviceanvändaren (som representerar serviceleverantören) måste kunna ställa in faktureringstjänster
där man endast betalar för den faktiska användningen, osv. Administratörsanvändaren (som
representerar kunden) måste tillåtas konfigurera enheten på deras lokala intranät, utföra administration
på distans osv.

När enheten levereras är admin-lösenordet inte inställt, vilket innebär att systemet är oskyddat. I det
fallet har vilken ESW-användare som helst automatiskt admin-behörigheter tills ett lösenord har ställts
in. När lösenordet ställts in har bara admin- och serviceanvändare åtkomst till sidan Enhetens
säkerhetsinställningar
. Admin-lösenordet kan återställas (ställs till ett tomt lösenord) på samma sätt
som standardkonfigurationen, om du vill få systemet oskyddat igen.

38

Kapitel 3 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

SVWW

background image

Använd skärmbilden Enhetens säkerhetsinställningar om du vill ange lämpliga säkerhetsnivåer.
Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

Bild 3-11

Skärmbilden Enhetens säkerhetsinställningar (1 av 2)

1

2

3

4

5

SVWW

Säkerhet

39

background image

Bild 3-12

Skärmbilden Enhetens säkerhetsinställningar (2 av 2)

6

7

8

9

10

11

Tabell 3-7

Konfigurera säkerhetsinställningar

Bild

Område på
skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds i området

1

Lösenord för
enheten

Använd avsnittet Lösenord för enheten om du vill ställa in admin-lösenordet för EWS,
med hjälp av 16 eller färre tecken. Avsnittet innehåller följande fält:

Gammalt lösenord – Fältet Gammalt lösenord är alltid synligt. Det korrekta
lösenordet krävs i detta fält innan du ändrar eller avaktiverar lösenordet. Om
enhetens lösenord inte konfigurerats, visar fältet Gammalt lösenord
meddelandet Ej konfigurerad i stället för textrutan.

Nytt lösenord – Fältet Nytt lösenord är alltid synligt. Ange ett nytt lösenord i
detta fält om du vill konfigurera lösenordet eller ändra det konfigurerade
lösenordet (om fältet Gammalt lösenord är fyllt med det korrekta lösenordet).
Lösenordet är inte längre konfigurerat om inställningarna tillämpas med fältet som
lämnats tomt.

Bekräfta lösenord – Fältet Bekräfta lösenord är alltid synligt. Det kräver av
användare att upprepa lösenordet från fältet nytt lösenord, för att kunna ändra
det nuvarande lösenordet.

40

Kapitel 3 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

SVWW

background image

Bild

Område på
skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds i området

2

Lösenord för PJL

Använd avsnittet PJL-lösenord när du vill konfigurera PJL-lösenord, vilket begränsar
åtkomst av utskrifter som skickats till enheten. Lösenordet är ett nummer från 1 till
2147483647. Avsnittet innehåller följande fält:

Gammalt lösenord – Fältet Gammalt lösenord är alltid synligt. Det korrekta
lösenordet krävs i detta fält innan du ändrar eller avaktiverar lösenordet. Om
enhetens lösenord inte konfigurerats, visar fältet Gammalt lösenord
meddelandet Ej konfigurerad i stället för textrutan.

Nytt lösenord – Fältet Nytt lösenord är alltid synligt. Ange ett nytt lösenord i
detta fält om du vill konfigurera lösenordet eller ändra det konfigurerade
lösenordet (om fältet Gammalt lösenord är fyllt med det korrekta lösenordet).
Lösenordet är inte längre konfigurerat om inställningarna tillämpas med fältet som
lämnats tomt.

Bekräfta lösenord – Fältet Bekräfta lösenord är alltid synligt. Det kräver av
användare att upprepa lösenordet från fältet nytt lösenord, för att kunna ändra
det nuvarande lösenordet.

3

Lösenord för
filsystem

Använd avsnittet Lösenord för filsystem om du vill konfigurera lösenordet för
filsystemet med hjälp av 8 tecken eller färre. Funktionen med lösenord för filsystemet
hjälper till att skydda enhetens alternativ för datalagringssystem från obehörig åtkomst.
När filsystemets lösenord är konfigurerat måste det uppges för enheten innan
funktioner som påverkar datalagringssystemet kan konfigureras. Vissa av dessa
funktioner är filraderingsläget, funktionen för säker lagringsradering och alternativen
för åtkomst till filsystemet. Avsnittet innehåller följande fält:

Gammalt lösenord – Fältet Gammalt lösenord är alltid synligt. Det korrekta
lösenordet krävs i detta fält innan du ändrar eller avaktiverar lösenordet. Om
enhetens lösenord inte konfigurerats, visar fältet Gammalt lösenord
meddelandet Ej konfigurerad i stället för textrutan.

Nytt lösenord – Fältet Nytt lösenord är alltid synligt. Ange ett nytt lösenord i
detta fält om du vill konfigurera lösenordet eller ändra det konfigurerade
lösenordet (om fältet Gammalt lösenord är fyllt med det korrekta lösenordet).
Lösenordet är inte längre konfigurerat om inställningarna tillämpas med fältet som
lämnats tomt.

Bekräfta lösenord – Fältet Bekräfta lösenord är alltid synligt. Det kräver av
användare att upprepa lösenordet från fältet nytt lösenord, för att kunna ändra
det nuvarande lösenordet.

4

Inställningar för
åtkomst till
filsystemet

Använd avsnittet Inställningar för åtkomst till filsystemet när du vill aktivera eller
avaktivera olika typer av diskåtkomst. Avsnittet innehåller följande kryssrutor:

PJL-diskåtkomst – fält för kryssruta, om rutan är markerad är PJL-
diskåtkomsten aktiverad.

SNMP-diskåtkomst – fält för kryssruta, om rutan är markerad är SNMP-
diskåtkomsten aktiverad.

NFS-diskåtkomst – fält för kryssruta, om rutan är markerad är NFS-
diskåtkomsten aktiverad.

PS-diskåtkomst – fält för kryssruta, om rutan är markerad är PS-diskåtkomsten
(PostScript) aktiverad. När PS-diskåtkomsten är aktiverad kan användare skriva
ut PS-typfiler.

5

USB-utskrift

Använd den här funktionen om du vill aktivera eller avaktivera omedelbar utskrift från
värd-USB-enhet.

Tabell 3-7

Konfigurera säkerhetsinställningar (fortsättning)

SVWW

Säkerhet

41

background image

Bild

Område på
skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds i området

6

Läget Filradering

Använd avsnittet Läget Filradering om du vill välja diskraderingsläget. Lösenordet för
åtkomst till filsystemet måste ställas in för att kunna välja ett läge. Avsnittet innehåller
följande:

Icke säker snabbradering – alternativknapp. Välj detta om du vill försätta
enheten i ett icke säkert filraderingsläge. Det är den snabbaste metoden som
rensar filer genom att ta bort deras identiteter.

Säker snabbradering – alternativknapp. Välj detta om du vill försätta enheten i
ett säkert snabbraderingsläge. Det är en något långsammare metod där du rensar
filer genom att skriva över dem med godtyckliga tecken.

Säker saneringsradering – alternativknapp. Välj detta om du vill försätta
enheten i läget säker saneringsradering. Det är den långsammaste metoden där
du rensar filer genom att skriva över dem tre gånger.

7

Låsning av
åtkomst till
kontrollpanelen

Använd avsnittet Låsning av åtkomst till kontrollpanelen om du vill välja låsnivå för
kontrollpanelen. Avsnittet innehåller följande:

Lås upp – alternativknapp. Välj Lås upp om du vill avaktivera kontrollpanelslåset
och tillåta användare tillgång till kontrollpanelens menyer (förutom menyn
Service).

Minimalt menylås – alternativknapp. Välj Minimalt menylås om du vill ställa in
kontrollpanelslåset till miniminivån. Med det här alternativet tar du endast bort
systeminställningsmenyer som påverkar enheten i nätverket.

Måttligt menylås – alternativknapp. Välj Måttligt menylås om du vill ställa in
kontrollpanelslåset till en måttlig nivå. Med det här alternativet tar du bort alla
inställningsmenyer med undantag för de för specifika utskrifter.

Mellanliggande menylås – alternativknapp. Välj Mellanliggande menylås om
du vill ställa in kontrollpanelslåset till en mellanliggande nivå. Med det här
alternativet tar du bort pappershanteringsmenyn och alla inställningsmenyer med
undantag för de för specifika utskrifter.

Maximalt menylås – alternativknapp. Välj Maximalt menylås om du vill ställa in
kontrollpanelslåset till en maximal nivå. Med det här alternativet tar du bort alla
konfigureringsmenyer.

När du har konfigurerat kontrollpanelens åtkomstlås kan ingen få åtkomst till de här
inställningarna på kontrollpanelen. Det finns inget sätt för behörig användning av de
här inställningarna för enheten.

Tabell 3-7

Konfigurera säkerhetsinställningar (fortsättning)

42

Kapitel 3 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

SVWW

background image

Bild

Område på
skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds i området

8

Alternativ för
inbyggd
webbserver

Använd avsnittet Alternativ för inbyggd webbserver om du vill välja vilka alternativ
som är aktiverade/avaktiverade på EWS webbsida. Avsnittet innehåller följande:

Visa sidan Skriv ut på fliken Information – kryssruta. Markera denna ruta om
du vill aktivera funktionen Skriv ut sida i EWS. Med alternativet Skriv ut sida kan
användarna bekvämt skriva ut via EWS.

Visa sidan Färganvändningslogg på fliken Information – kryssruta Markera
denna ruta för att visa sidan Färganvändningslogg på fliken Information.
Alternativet är bara tillgängligt på produkter för färgutskrift.

Knappen Avbryt utskrift – kryssruta. Markera denna ruta om du vill aktivera
knappen Avbryt på EWS webbsida. Genom att avaktivera detta alternativ
förhindrar du att användare mixtrar med operationer på enheten.

Knappen Paus/Återuppta – kryssruta. Markera denna ruta om du vill aktivera
knappen Paus/Återuppta på EWS webbsida. Genom att avaktivera detta
alternativ förhindrar du att användare mixtrar med operationer på enheten.

Knappen Fortsätt – kryssruta. Markera denna ruta om du vill aktivera knappen
Fortsätt på EWS webbsida. Genom att avaktivera detta alternativ förhindrar du
att användare mixtrar med operationer på enheten.

9

Alternativ för
tjänster

Använd avsnittet Alternativ för tjänster om du vill aktivera/avaktivera valda
enhetstjänster som har en inverkan på säkerheten. Avsnittet innehåller följande:

Fjärruppgradering av inbyggd programvara – kryssruta. Välj
Fjärruppgradering av inbyggd programvara för att tillåta enheten att acceptera
RFU-uppgraderingar.

Laddning av tjänster – kryssruta. Välj Laddning av tjänster om du vill tillåta
installation av tredjepartstjänster. Med många av dessa program tillhandahålls
nya funktioner, till exempel jobbredovisning.

Behåll utskrift – kryssruta. Välj Behåll utskrift om du vill tillåta att utskrifterna
lagras på enheten som lagrade utskrifter. Med den här funktionen tillhandahålls
alternativ för jobbminne såsom privata jobb och att hålla jobb. Användare kan se
till att de är närvarande vid utskriften för att upprätthålla sekretess för dokument
enhetens utmatningsfack.

Tidsgräns för att hålla utskrift–Urvalsfält med tillvalen Ta aldrig bort, Lagrad
1 tim
, Lagrad 4 tim, Lagrad 1 dag, och Lagrad 1 vecka. Alternativet är bara
tillgängligt när Behåll utskrift är aktiverad. De begränsar ett lagrat jobb till den
valda tiden, sedan tas det bort från enheten. Du bör välja ett rimligt tidsgränsvärde
för den här inställningen så att användaren har tillräckligt med tid att ta sig till
enheten för att skriva ut ett jobb eller för att jobb som är placerade i kö ska hinna
skrivas ut.

10

Direkta portar
(USB/IEEE 1284)

Använd avsnittet Direktportar (USB/IEEE 1284) om du vill aktivera/avaktivera
direktportarna. När portarna är avaktiverade kan du endast skriva ut genom en
nätverksanslutning. Avsnittet innehåller följande:

Avaktivera direktportar – kryssruta. Välj Avaktivera direktportar om du vill
avaktivera direktportar.

11

Verkställ
konfigurationen

Klicka på Använd om du vill konfigurera de nya inställningarna. Sidan Säkerhet
öppnas och visar den nya statusen för konfigurationerna. Klicka på knappen Avbryt
om du vill avbryta inställningarna som angavs.

Tabell 3-7

Konfigurera säkerhetsinställningar (fortsättning)

SVWW

Säkerhet

43

background image

OBS!

Ett avsnitt för Tjänstens lösenord blir synlig om en användare loggar in som en tjänst. Avsnittet

Tjänstens lösenord innehåller ett Gammalt lösenord, Nytt lösenord och fältet Bekräfta lösenord.
Tjänstens lösenord får innehålla 16 tecken eller färre.