HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Säkerhetsinställningar för hårddisk och masslagring

background image

Säkerhetsinställningar för hårddisk och masslagring

Sidan Säkerhetsinställningar för hårddisk och masslagring innehåller detaljerad status för varje
installerad disk, krypteringsstatus och tillgängliga konfigurationsalternativ.

Bild 3-13

Säkerhetsinställningar för hårddisk och masslagring – skärmbild

För varje drivrutin som är installerad i skrivaren visas en drivrutinspost inom avsnittet
Hårddiskstatus. Varje drivrutinspost kommer att innehålla följande fält:

Tabell 3-8

Hårddiskstatus

Etikett

Värde

Hårddisk:

Intern, EIO <plats>, Ingen installerad (krypteringsbar), (Ej krypteringsbar)

Serienummer:

<drivrutinens serienummer>, Ej tillämpligt

drivrutinsstatus:

Aktiverad, Avaktiverad, Ej tillämpligt, Drivrutin saknas

Krypteringsstatus:

Krypterad diskstatus

Värde

SDLPC

Krypterad

SDUPN

Ej krypterad

NDIPN

Ej tillämpligt

NSDPN

Kan inte användas

SDLPW, NSDPP, SDUPP, NDIPP

Förväntad drivrutin saknas

SDLPN

Krypterad av annan enhet

Ytterligare en drivrutin närvarande när en
krypterad drivrutin är närvarande

En annan krypterad drivrutin närvarande

44

Kapitel 3 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

SVWW

background image

Avsnittet HP säker hårddiskkonfiguration visar alternativ för sammanhangsberoende
drivrutinskonfiguration:

Tabell 3-9

Konfigurationsalternativ för hårddisk

Krypterat disktillstånd

Alternativ

NDIPN, NSDPN

Välj alternativet automatisk aktivering

SDUPN

Aktivera kryptering (slumpmässigt eller manuellt lösenord)

SDLPC, SDLPN, SDLPW

Starta om hårddisk

NSDPP, SDUPP, NDIPP

Avaktivera kryptering och fortsätt

En skrivare kommer alltid att befinna sig i en av en definierad uppsättning av krypterade disktillstånd,
baserade på drivrutinskonfiguration. Varje krypterat disktillstånd motsvarar en uppsättning av EWS-
textsträngar och konfigurationsalternativ.

Tabell 3-10

Krypterat disktillstånd

Krypterat disktillstånd

Beskrivning

NDIPN

Ingen drivrutin är installerad, inget lösenord för drivrutinen är
inställt.

NSDPN

Icke-FDE installerad, skrivaren är inte konfigurerad till att
använda FDE-funktioner (Full Disk Encryption).

SDUPN

FDE installerad, däremot har den inte konfigurerats till att
arbeta i låst läge.

SDLPC

Låst FDE installerad. Drivrutinen fungerar ordentligt.

SDLPW

Låst FDE installerad, skrivaren har däremot inte korrekt
lösenord.

NSDPP

Icke-FDE installerad, skrivaren förväntar sig skrivaren en låst
FDE i stället.

SDUPP

FDE installerad, den är däremot låst till en annan skrivare.

NDIPP

Ingen drivrutin är installerad, lösenord för drivrutinen är inställt.

SDLPN

Låst FDE installerad, skrivaren är däremot inte konfigurerad till
att använda FDE.

11

Enheten torkas av

12

Icke-HP FDE (till exempel Seagate Momentus FDE utan en
korrekt HP-identifierare).

13

Oanvändbar drivrutin (fungerar absolut inte)

14

Fungerande USB-enhet

15

Oanvändbar USB-enhet

16

Användbar enhet avaktiverad på grund av befintlig FDE-enhet.

Knappen Utför säker lagringsradering raderar hela innehållet av de valda permanenta lagringarna.

SVWW

Säkerhet

45

background image

VARNING:

När du klickar på Utför säker lagringsradering startas enheten om och alla data och

lösningar installerade på permanent lagring som du valt förstörs helt. Lagringsinformation som raderas
omfattar tredjepartsprogram, lagrade utskriftsjobb, vänta-jobb.

Säker lagringsradering är avsett för att användare ska kunna byta ut lagringsenheten på enheten utan
att någon ska kunna återställa data eller program som finns på lagringsenheterna. Använd endast den
här funktionen om du vill ta bort alla lagrade data och program på enhetens lagringsenhet innan du tar
bort den. Det kan ta mer än 2 timmar att utföra en säker lagringsradering beroende på materialets storlek
och vilket säkert filraderingsläge som har valts. Under den här tiden är enheten inte tillgänglig.

Använd funktionen Utför säker lagringsradering genom att välja lagringsenheterna och klicka på Utför
säker lagringsradering
. Enheten startas om och data tas bort. Data tas bort i enlighet med det säkra
filraderingsläge som har valts för enheten (se

Enhetens säkerhetsinställningar på sidan 38

för åtkomst

till Säkert filraderingsläge). Att utföra en säker lagringsradering med Filraderingsläge inställt på Säker
snabb radering (standard) tar upp till 30 minuter eller mer. Att utföra den med Filraderingsläge inställt
på Säker sanering tar upp till 2 timmar eller mer.

VARNING:

Enheten är inte tillgänglig för användning förrän funktionen Säker filradering är slutförd.