วิธีใช้ HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series

background image

www.hp.com/support/ljp3010series

background image
background image

HP LaserJet P3010 Embedded Web Server

คูมือผูใช

background image

ลิขสิทธิ์และการรับประกัน

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

หามทําซ้ํา ดัดแปลง หรือแปลขอมูลนี้ หากไมไดรับ
อนุญาตเปนลายลักษณอักษร เวนเสียแตจะไดรับ
อนุญาตตามกฎหมายลิขสิทธิ์

ขอมูลที่ปรากฏในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา

การรับประกันผลิตภัณฑและบริการของ HP จะอยูใน
หนังสือรับประกันที่มาพรอมกับผลิตภัณฑและบริการ
นี้เทานั้น หามนําขอมูลใดในที่นี้นําไปตีความเพื่อการ
รับประกันเพิ่มเติม HP จะไมรับผิดชอบตอขอผิด
พลาดทางเทคนิคหรือจากการตรวจแกขอความ หรือ
ความไมสมบูรณของขอความที่อยูภายใน

เครื่องหมายการคาและเจาของ

Adobe® , PostScript® และ Pantone® เปน
เครื่องหมายการคาของ Adobe Systems
Incorporated

Microsoft® และ Windows® เปนเครื่องหมายการ
คาจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ Microsoft Corp.

Edition 1, 9/2008

background image

สารบัญ

1 ภาพรวม

เว็บเซิรฟเวอรในตัวคืออะไร ......................................................................................................................... 2

คุณสมบัติ ............................................................................................................................... 2
HP Web Jetadmin และ HP Embedded Web Server ............................................................. 3

ความตองการของระบบ .............................................................................................................................. 4
การเปด HP Embedded Web Server ....................................................................................................... 5
ล็อกอินและล็อกออฟ ................................................................................................................................... 6

การล็อกอินเปนผูดูแลระบบ ......................................................................................................... 6
การล็อกออฟเปนผูดูแลระบบ ...................................................................................................... 6

การนาวิเกตใน HP Embedded Web Server .............................................................................................. 7

2 การดูสถานะเครื่องพิมพจากหนาจอขอมูล HP EWS

สถานะเครื่องพิมพ ................................................................................................................................... 10
หนาการกําหนดคา ................................................................................................................................... 11
หนาสถานะอุปกรณสิ้นเปลือง ..................................................................................................................... 13
หนาบันทึกการทํางาน ............................................................................................................................... 14
หนาแสดงการใช ..................................................................................................................................... 15
ขอมูลเครื่องพิมพ ..................................................................................................................................... 18
สแนปช็อตแผงควบคุม .............................................................................................................................. 19
พิมพ ..................................................................................................................................................... 20

การพิมพไฟลหรือการอัปเดตเฟรมแวรจากหนาจอ พิมพ ................................................................. 20

3 การกําหนดคาเครื่องพิมพจากหนาจอ การตั้งคา

กําหนดคาเครื่องพิมพ ............................................................................................................................... 22

การใชเมนูบนหนาจอ กําหนดคาเครื่องพิมพ ................................................................................. 22

ขนาด/ประเภทถาด ................................................................................................................................... 24
อีเมลเซิรฟเวอร ....................................................................................................................................... 25

การกําหนดคาอีเมลขาออก ........................................................................................................ 25
การกําหนดคาอีเมลแอดเดรสผูสง ............................................................................................... 26

การขอรับการแจงเตือน ............................................................................................................................. 27

การใชหนาจอ การขอรับการแจงเตือน-ตั้งคา กับเครื่องพิมพ ............................................................ 27

เกณฑการแจงเตือน .................................................................................................................................. 31
สงอัตโนมัติ ............................................................................................................................................ 32

ในการเปดคุณสมบัติ สงอัตโนมัติ ............................................................................................... 33

THWW

iii

background image

การรักษาความปลอดภัย ............................................................................................................................ 34

วิซารดการกําหนดคาการรักษาความปลอดภัย HP Jetdirect ........................................................... 35
การตั้งคาการรักษาความปลอดภัยเครื่องพิมพ ................................................................................ 36
การตั้งคาการรักษาความปลอดภัยฮารดดิสกและอุปกรณเก็บขอมูลความจุสูง ........................................ 41
สถานะของการตั้งคาการรักษาความปลอดภัย ............................................................................... 43

แกไขลิงคอื่นๆ ........................................................................................................................................ 44

การเพิ่มลิงค ........................................................................................................................... 45
การลบลิงค ............................................................................................................................. 45

ขอมูลเครื่องพิมพ ..................................................................................................................................... 46
ภาษา .................................................................................................................................................... 47
วันที่และเวลา .......................................................................................................................................... 48

วันที่และเวลา-ขั้นสูง ................................................................................................................. 49
วันที่และเวลา-การตั้งคา NTS .................................................................................................... 49

กําหนดเวลาพักเครื่อง ............................................................................................................................... 51

4 การจัดการการทํางานของเครือขายจากหนาจอ เครือขาย

ภาพรวม ................................................................................................................................................ 54

5 การใช ลิงคอื่นๆ เปนแหลงขอมูล

HP Instant Support ............................................................................................................................. 58

วิธีการทํางานของ HP Instant Support .................................................................................... 58
ขอมูลจาก HP Instant Support ............................................................................................... 58

เลือกซื้ออุปกรณสิ้นเปลือง .......................................................................................................................... 59
การสนับสนุนเครื่องพิมพ ........................................................................................................................... 60
แสดงวิธีใช ............................................................................................................................................. 61
ผูใหบริการของฉัน และ สัญญาบริการของฉัน ................................................................................................ 62

ดัชนี ..................................................................................................................................................................... 63

iv

THWW

background image

รายชื่อตาราง

ตาราง 1-1 HP Embedded Web Server ................................................................................................................. 7
ตาราง 2-1 สถานะเครื่องพิมพ .................................................................................................................................. 10
ตาราง 2-2 หนาการกําหนดคา ................................................................................................................................. 11
ตาราง 2-3 หนาสถานะอุปกรณสิ้นเปลือง .................................................................................................................... 13
ตาราง 2-4 หนาบันทึกการทํางาน .............................................................................................................................. 14
ตาราง 2-5 หนาแสดงการใช .................................................................................................................................... 17
ตาราง 2-6 หนาพิมพ ............................................................................................................................................. 20
ตาราง 3-1 กําหนดคาเครื่องพิมพ ............................................................................................................................. 22
ตาราง 3-2 ขนาด/ประเภทถาด ................................................................................................................................. 24
ตาราง 3-3 อีเมลเซิรฟเวอร ...................................................................................................................................... 25
ตาราง 3-4 การขอรับการแจงเตือน ........................................................................................................................... 27
ตาราง 3-5 สงอัตโนมัติ ........................................................................................................................................... 32
ตาราง 3-6 การรักษาความปลอดภัย .......................................................................................................................... 34
ตาราง 3-7 การตั้งคาการรักษาความปลอดภัยเครื่องพิมพ ............................................................................................... 38
ตาราง 3-8 สถานะฮารดไดรฟ .................................................................................................................................. 41
ตาราง 3-9 ตัวเลือกการกําหนดคาฮารดไดรฟ .............................................................................................................. 42
ตาราง 3-10 สถานะดิสกที่เขารหัส ............................................................................................................................ 42
ตาราง 3-11 แกไขลิงคอื่นๆ ..................................................................................................................................... 44
ตาราง 3-12 ภาษา ................................................................................................................................................. 47
ตาราง 3-13 วันที่และเวลา ...................................................................................................................................... 48
ตาราง 3-14 กําหนดเวลาพักเครื่อง ........................................................................................................................... 51
ตาราง 4-1 การตั้งคาเครือขาย ................................................................................................................................. 54

THWW

v

background image

vi

THWW

background image

รายชื่อภาพ

ภาพ 1-1 หนาจอตัวอยาง HP EWS .......................................................................................................................... 7
ภาพ 2-1 หนาจอ สถานะเครื่องพิมพ .......................................................................................................................... 10
ภาพ 2-2 หนาจอ หนาการกําหนดคา ......................................................................................................................... 11
ภาพ 2-3 หนาจอ หนาสถานะอุปกรณสิ้นเปลือง ............................................................................................................ 13
ภาพ 2-4 หนาจอ หนาบันทึกการทํางาน ..................................................................................................................... 14
ภาพ 2-5 หนาจอ หนาแสดงการใช (1 จาก 3) ............................................................................................................. 15
ภาพ 2-6 หนาจอ หนาแสดงการใช (2 จาก 3) ............................................................................................................. 16
ภาพ 2-7 หนาจอ หนาแสดงการใช (3 จาก 3) ............................................................................................................. 16
ภาพ 2-8 หนาจอ ขอมูลเครื่องพิมพ ........................................................................................................................... 18
ภาพ 2-9 หนาจอ สแนปช็อตแผงควบคุม .................................................................................................................... 19
ภาพ 2-10 หนาจอ พิมพ ......................................................................................................................................... 20
ภาพ 3-1 หนาจอ กําหนดคาเครื่องพิมพ ..................................................................................................................... 22
ภาพ 3-2 หนาจอ ขนาด/ประเภทถาด ......................................................................................................................... 24
ภาพ 3-3 หนาจอ อีเมลเซิรฟเวอร ............................................................................................................................. 25
ภาพ 3-4 หนาจอ การขอรับการแจงเตือน ................................................................................................................... 27
ภาพ 3-5 หนาจอ การขอรับการแจงเตือน-ตั้งคา ........................................................................................................... 28
ภาพ 3-6 หนาจอ การขอรับการแจงเตือน-ทดสอบ ........................................................................................................ 30
ภาพ 3-7 หนาจอ เกณฑการแจงเตือน ........................................................................................................................ 31
ภาพ 3-8 หนาจอ สงอัตโนมัติ ................................................................................................................................... 32
ภาพ 3-9 หนาจอ การรักษาความปลอดภัย .................................................................................................................. 34
ภาพ 3-10 วิซารดการกําหนดคาการรักษาความปลอดภัย HP Jetdirect .......................................................................... 36
ภาพ 3-11 หนาจอ การตั้งคาการรักษาความปลอดภัยเครื่องพิมพ (1 จาก 2) ...................................................................... 37
ภาพ 3-12 หนาจอ การตั้งคาการรักษาความปลอดภัยเครื่องพิมพ (2 จาก 2) ...................................................................... 37
ภาพ 3-13 หนาจอ การตั้งคาการรักษาความปลอดภัยฮารดดิสกและอุปกรณเก็บขอมูลความจุสูง ............................................ 41
ภาพ 3-14 หนาจอ แกไขลิงคอื่นๆ ............................................................................................................................. 44
ภาพ 3-15 หนาจอ ขอมูลเครื่องพิมพ ......................................................................................................................... 46
ภาพ 3-16 หนาจอ ภาษา ........................................................................................................................................ 47
ภาพ 3-17 หนาจอ วันที่และเวลา .............................................................................................................................. 48
ภาพ 3-18 หนาจอ รูปแบบวันที่/เวลา ......................................................................................................................... 49
ภาพ 3-19 หนาจอ วันที่และเวลา-การตั้งคา NTS ......................................................................................................... 49
ภาพ 3-20 หนาจอ กําหนดเวลาพักเครื่อง ................................................................................................................... 51
ภาพ 4-1 หนาจอ การตั้งคาเครือขาย ......................................................................................................................... 54
ภาพ 5-1 หนาจอ ลิงคอื่นๆ ...................................................................................................................................... 57

THWW

vii

background image

viii

THWW

background image

1