HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - ในการเปิดคุณสมบัติ ส่งอัตโนมัติ

background image

ในการเปดคุณสมบัติ สงอัตโนมัติ

ใชขั้นตอนตอไปนี้เพื่อใชคุณสมบัติ สงอัตโนมัติ

1.

ใชฟงกชันอีเมลขาออกโดยทําตามคําแนะนําที่ใหไวในบทนี้ (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่

อีเมลเซิรฟเวอร

ในหนา 25

)

2.

เลือกชอง ใชงานสงอัตโนมัติ

3.

คลิกตัวเลือกเพื่อระบุชวงที่คุณตองการใหเครื่องพิมพสงขอมูลการกําหนดคาเครื่องพิมพและการใชอุปกรณสิ้นเปลือง
ไปยังผูรับอีเมล (ซึ่งจะกําหนดในขั้นตอนถัดไป) จากนั้นพิมพจํานวนวัน สัปดาห เดือน หรือจํานวนหนาที่พิมพ

4.

กําหนดคาไดถึง 20 ปลายทาง (มีการติดตั้งฮารดดิสก) โดยใชรูปแบบที่ปรากฏบนหนาจอ

5.

ในการสงขอมูลการกําหนดคาเครื่องพิมพและการใชอุปกรณสิ้นเปลืองไปยัง HP เลือกชอง สงไปยัง HP

6.

คลิก ใช

THWW

สงอัตโนมัติ

33