HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - เกณฑ์การแจ้งเตือน

background image

เกณฑการแจงเตือน

ใชหนาจอ เกณฑการแจงเตือน เพื่อตั้งคาเกณฑสําหรับเวลาที่จะสงการแจงเตือน คาเกณฑ คือ เปอรเซ็นตของอุปกรณสิ้น
เปลืองที่ยังเหลืออยูเมื่อมีการสงแจงเตือน

เมื่อปริมาณอุปกรณสิ้นเปลืองถึงระดับคาเกณฑ ขอความจะปรากฏบนแผงควบคุม เพื่อแจงวาอุปกรณสิ้นเปลืองเหลือนอย และ
การแจงเตือนจะถูกสงไปทางอีเมลตามการขอรับการแจงเตือนที่กําหนดคาไวทั้งหมด

ภาพ 3-7

หนาจอ เกณฑการแจงเตือน

THWW

เกณฑการแจงเตือน

31