HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - หน้าการกำหนดค่า

background image

หนาการกําหนดคา

ใชหนาจอ หนาการกําหนดคา เพื่อดูการตั้งคาปจจุบันของเครื่องพิมพ ชวยแกไขปญหา และตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณเสริม
ตางๆ เชน dual inline memory module (DIMM) ภาพประกอบและตารางตอไปนี้อธิบายวิธีใชหนาจอนี้

ภาพ 2-2

หนาจอ หนาการกําหนดคา

1

2

3

4

5

6

7

ตาราง 2-2

หนาการกําหนดคา

หมายเลข

พื้นที่บนหนาจอ

ขอมูลหรือความสามารถที่มีอยูในพื้นที่

1

แท็บและเมนู HP EWS

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่

การนาวิเกตใน HP Embedded Web Server

ในหนา 7

2

ขอมูลเครื่องพิมพ

แสดงหมายเลขผลิตภัณฑ หมายเลขเวอรชัน และขอมูลอื่นๆ ของเครื่อง

THWW

หนาการกําหนดคา

11

background image

หมายเลข

พื้นที่บนหนาจอ

ขอมูลหรือความสามารถที่มีอยูในพื้นที่

3

ภาษาและตัวเลือกที่ติดตั้ง

แสดง:

รุนและ TCP/IP แอดเดรสสําหรับอุปกรณเครือขายทั้งหมดที่เชื่อมตอกับ
เครื่องพิมพ (Jetdirect หรือ Jetdirect ภายใน)

ภาษาของเครื่องพิมพที่ติดตั้ง (เชน Printer Command Language [PCL]
และ PostScript® [PS])

ตัวเลือกที่ติดตั้งในชอง DIMM และชอง EIO

อุปกรณ USB ที่สามารถเชื่อมตอกับเครื่องพิมพที่ใชเปนตัวควบคุม USB โฮสต
เชน อุปกรณเก็บขอมูลความจุสูง เครื่องรูดการด หรือแผงปุมกด

4

หนวยความจํา

แสดงขอมูลหนวยความจํา, PCL Driver Work Space (DWS) และขอมูลการบันทึก
แหลงขอมูล

5

บันทึกการทํางาน

แสดงจํานวนรายการที่ใชงานใน บันทึกการทํางาน, รายการลาสุด 3 รายการ และความ
จุรวมของ บันทึกการทํางาน

6

การรักษาความปลอดภัย

แสดงสถานะล็อคแผงควบคุม ตัวเลือกการปองกันการบันทึกดิสก และพอรตการเชื่อม
ตอโดยตรง (USB หรือแบบขนาน)

คุณสามารถเปลี่ยนสถานะของพอรตการเชื่อมตอโดยตรงบนหนาจอ การรักษาความ
ปลอดภัย ในแท็บ การตั้งคา โดยเลือกหรือยกเลิกการเลือกชอง ไมใชงานพอรตโดยตรง

7

ถาดกระดาษและตัวเลือก

แสดงขนาดและประเภทวัสดุพิมพที่กําหนดสําหรับแตละถาดของเครื่องพิมพ หากมีการ
ติดตั้งอุปกรณสําหรับพิมพงานสองดาน หรืออุปกรณเสริมการจัดการกระดาษที่
เครื่องพิมพ ขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณเหลานี้จะแสดงที่นี่

ตาราง 2-2

หนาการกําหนดคา (ตอ)

12

บท 2 การดูสถานะเครื่องพิมพจากหนาจอขอมูล HP EWS

THWW