HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - หน้าบันทึกการทำงาน

background image

หนาบันทึกการทํางาน

หนาบันทึกการทํางาน แสดงรายการการทํางานของเครื่องพิมพลาสุด รวมถึงกระดาษติด ขอผิดพลาดของบริการ และขอผิด
พลาดเครื่องพิมพอื่นๆ ภาพประกอบและตารางตอไปนี้อธิบายวิธีใชหนาจอนี้

ภาพ 2-4

หนาจอ หนาบันทึกการทํางาน

1

2

3

4

5

6

7

8

ตาราง 2-4

หนาบันทึกการทํางาน

หมายเลข

พื้นที่บนหนาจอ

ขอมูลหรือความสามารถที่มีอยูในพื้นที่

1

แท็บและเมนู HP EWS

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่

การนาวิเกตใน HP Embedded Web Server ในหนา 7

2

เลข

แสดงลําดับขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น ขอผิดพลาดสุดทายที่เกิดขึ้นมีหมายเลขสูงสุด

3

วันที่และเวลา

แสดงวันที่และเวลาสําหรับการทํางานแตละรายการที่บันทึกไว

4

รอบ

แสดงจํานวนรอบของเครื่องที่เครื่องพิมพดําเนินการเสร็จสิ้นเมื่อมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น การ
ดําเนินการเสร็จสิ้นของเครื่องพิมพสําหรับแตละหนาขนาด Letter/A4 ที่พิมพหรือทําสําเนาจะ
นับเปนหนึ่งรอบของเครื่อง

5

การทํางาน

แสดงรหัสการทํางานภายในของการทํางานแตละรายการ

6

Firmware

แสดงเวอรชันเฟรมแวรที่ติดตั้งเมื่อเกิดเหตุการณในเครื่องพิมพ

7

คําอธิบายหรือภาษาเครื่องพิมพ

แสดงคําอธิบายโดยยอของการทํางาน

8

ลิงค การสนับสนุนเครื่องพิมพ

ใหสามารถเขาใชเว็บไซตสนับสนุนของ HP สําหรับขอมูลการแกไขปญหาของเครื่องพิมพ

14

บท 2 การดูสถานะเครื่องพิมพจากหนาจอขอมูล HP EWS

THWW