HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Вбудовані меню Jetdirect та EIO <X> Jetdirect

background image

Вбудовані меню Jetdirect та EIO <X> Jetdirect

Елемент

Підпункт

Підпункт

Значення

Опис

INFORMATION
(Інформація)

PRINT SEC PAGE
(Друк сторінки із
переліком
параметрів
безпеки)

YES (Так)*

NO (Ні)

YES (Так): Друк сторінки із зазначеними
поточними параметрами безпеки сервера
друку HP Jetdirect.

NO (Ні): Сторінка із даними про параметри
безпеки не друкується.

TCP/IP

ENABLE
(Увімкнути)

ON (Увімк.)*

OFF (Вимк.)

ON (Увімк.): Увімкнення протоколу TCP/
IP.

OFF (Вимк.): Вимкнення протоколу TCP/
IP.

HOST NAME (Ім'я
хоста)

Буквено-цифровий рядок (до 32 символів),
що використовується для ідентифікації
виробу. Ця назва зазначається на сторінці
конфігурації серверу HP Jetdirect. Ім'я
хоста за замовчуванням - NPIxxxxxx, де
xxxxxx - це шість останніх цифр адреси
обладнання пристрою МАС локальної
мережі.

32

Розділ 2 Панель керування

UKWW

background image

Елемент

Підпункт

Підпункт

Значення

Опис

IPV4 SETTINGS
(Параметри IPV4)

CONFIG METHOD
(Спосіб
налаштування)

BOOTP

DHCP*

AUTO IP
(Автоматична ІР-
адреса)

MANUAL (Ручний)

Визначення методу налаштування
параметрів TCP/IPv4 на сервері друку
HP Jetdirect.

BOOTP: Автоматична конфігурація із
сервера BootP (протокол Bootstrap).

DHCP: Автоматична конфігурація із
сервера DHCPv4 (протокол динамічної
конфігурації мережевої адреси). Якщо
вибрано цей параметр і водночас діє
розподіл DHCP, можна скористатися меню
DHCP RELEASE (РОЗМИКАННЯ DHCP)
та DHCP RENEW (Відновлення DHCP)
для налаштування можливостей
розподілу DHCP.

AUTO IP (Автоматична ІР-адреса):
Автоматичне IPv4-адресування лінії
внутрішнього зв'язку. Адреса у вигляді
169.254.x.x призначається автоматично.

MANUAL (Ручний): Використання меню
MANUAL SETTINGS (Налаштування
вручну)
для налаштування параметрів
TCP/IPv4.

MANUAL
SETTINGS
(Налаштування
вручну)

IP ADDRESS (ІР-
адреса)

SUBNET MASK
(Маска підмережі)

DEFAULT
GATEWAY (Шлюз
за
замовчуванням)

(доступне лише, якщо в меню CONFIG
METHOD (Спосіб налаштування)
вибрано параметр MANUAL (Ручний) )
Конфігурація параметрів безпосередньо з
панелі керування пристрою:

IP ADDRESS (ІР-адреса): Унікальна IP-
адреса пристрою в форматі n.n.n.n, де n -
це значення від 0 до 255.

SUBNET MASK (Маска підмережі): Маска
підмережі для пристрою в форматі n.n.n.n,
де n - це значення від 0 до 255.

DEFAULT GATEWAY (Шлюз за
замовчуванням)
: IP-адреса шлюзу або
маршрутизатора, що використовується
для зв'язку з іншими мережами.

UKWW

Меню Configure device (Налаштування пристрою)

33

background image

Елемент

Підпункт

Підпункт

Значення

Опис

DEFAULT IP (ІР-
адреса за
замовчуванням)

AUTO IP
(Автоматична ІР-
адреса)
*

LEGACY
(Існуючий)

Зазначення IP-адреси за замовчуванням у
випадку, якщо серверу друку не вдається
отримати IP-адресу з мережі під час
примусового переналаштування TCP/IP
(наприклад, коли ручні налаштування
передбачають використання протоколів
BootP або DHCP).

ПРИМІТКА.

Завдяки цій функції

вказується статична IP-адреса, яка може
вступати в конфлікт із іншими пристроями
в мережі.

AUTO IP (Автоматична ІР-адреса):
Встановлення IP-адреси лінії
внутрішнього зв'язку 169.254.x.x.

LEGACY (Існуючий): Встановлення
адреси 192.0.0.192 у відповідності із
попередніми версіями продуктів
HP Jetdirect.

DHCP RELEASE
(РОЗМИКАННЯ
DHCP)

YES (Так)

NO (Ні)*

Дозволяє визначити, чи потрібно зберігати
поточний розподіл DHCP та виділену IP-
адресу.

ПРИМІТКА.

Це меню відображається

лише за умови встановлення для
параметра CONFIG METHOD (Спосіб
налаштування)
значення DHCP та
одночасної дії розподілу DHCP для
сервера друку.

DHCP RENEW
(Відновлення
DHCP)

YES (Так)

NO (Ні)*

Дозволяє визначити, чи сервер друку
виконує запит оновлення поточного
розподілу DHCP.

ПРИМІТКА.

Це меню відображається

лише за умови встановлення для
параметра CONFIG METHOD (Спосіб
налаштування)
значення DHCP та
одночасної дії розподілу DHCP для
сервера друку.

PRIMARY DNS
(Основний DNS)

Зазначення IP-адреси (n.n.n.n) основного
сервера DNS.

SECONDARY DNS
(Додатковий DNS)

Зазначення IP-адреси (n.n.n.n)
додаткового сервера DNS

IPV6 SETTINGS
(Параметри IPV6)

ENABLE
(Увімкнути)

ON (Увімк.)*

OFF (Вимк.)

Цей елемент використовується для
вмикання/вимикання роботи протоколу
IPv6 на сервері друку.

34

Розділ 2 Панель керування

UKWW

background image

Елемент

Підпункт

Підпункт

Значення

Опис

ADDRESS
(Адреса)

MANUAL
SETTINGS
(Налаштування
вручну)

ENABLE
(Увімкнути)

ADDRESS
(Адреса)

Використовується для ввімкнення і
ручного налаштування адреси TCP/IPv6.

ENABLE (Увімкнути): Для ввімкнення
налаштування вручну виберіть значення
ON (Увімк.), для вимкнення - виберіть OFF
(Вимк.)
. Налаштування за замовчуванням
- OFF (Вимк.).

ADDRESS (Адреса): Використовується
для введення адреси вузла IPv6 із 32
шістнадцяткових цифр, яка використовує
двокрапковий шістнадцятковий синтаксис.

DHCPV6 POLICY
(Політика DHCPV6)

ROUTER
SPECIFIED
(Зазначений
маршрутизатор)
*

ROUTER
UNAVAILABLE
(Маршрутизатор
недоступний)

ALWAYS (Завжди)

ROUTER SPECIFIED (Зазначений
маршрутизатор)
: Адресний метод
автоматичного налаштування, що
використовуватиметься сервером друку,
визначається маршрутизатором.
Маршрутизатор зазначає, чи сервер друку
отримав свою адресу, інформацію щодо
налаштування або і те, і інше із сервера
DHCPv6.

ROUTER UNAVAILABLE
(Маршрутизатор недоступний)
: Якщо
маршрутизатор недоступний, сервер
друку має виконати спробу отримання
адресної конфігурації із сервера DHCPv6.

ALWAYS (Завжди): Незалежно від того,
доступний маршрутизатор чи ні, сервер
друку завжди виконує спроби отримати
адресну конфігурацію із сервера DHCPv6.

PRIMARY DNS
(Основний DNS)

Застосовується для зазначення IPv6-
адреси для основного сервера DNS, яку
повинен використовувати сервер друку.

SECONDARY DNS
(Додатковий DNS)

Застосовується для зазначення IPv6-
адреси для вторинного сервера DNS, яку
повинен використовувати сервер друку.

PROXY SERVER
(Проксі-сервер)

Зазначення проксі-сервера, що
використовуватиметься вбудованими
програмами виробу. Проксі-сервер
зазвичай використовується мережевими
клієнтами для доступу до Інтернет. Він
перехоплює веб-сторінки і сповіщає про
рівень Інтернет-безпеки клієнтам.

Для зазначення проксі-сервера введіть
його IPv4-адресу або повне доменне ім'я.
Ім'я може містити до 255 октетів.

У деяких мережах за адресою проксі-
сервера вам, можливо, доведеться
звернутися до постачальника Інтернет-
послуг (ISP).

UKWW

Меню Configure device (Налаштування пристрою)

35

background image

Елемент

Підпункт

Підпункт

Значення

Опис

PROXY PORT
(Проксі-порт)

Введіть номер порту, що
використовується проксі-сервером для
підтримки клієнтів. Номер порту позначає
порт, зарезервований для функціонування
проксі у мережі, і може мати значення від
0 до 65535.

IDLE TIMEOUT (Час
очікування)

Встановлення відрізка часу (у секундах),
після якого підключення даних друку TCP,
що перебуває у стані очікування,
закривається (налаштування за
замовчуванням - 270 секунд, значення 0
вимикає функцію очікування).

IPX/SPX

ENABLE
(Увімкнути)

ON (Увімк.)*

OFF (Вимк.)

Увімкнення/вимкнення протоколу IPX/
SPX.

FRAME TYPE (Тип
кадру)

AUTO (Авто)*

EN_8023

EN_II

EN_8022

EN_SNAP

Вибір параметра типу кадру для мережі.

AUTO (Авто): Автоматичне встановлення
і обмеження відповідно до першого
виявленого типу кадру.

EN_8023, EN_II, EN_8022 та EN_SNAP -
варіанти вибору типу кадру для мереж
Ethernet

APPLETALK

ENABLE
(Увімкнути)

ON (Увімк.)*

OFF (Вимк.)

Налаштування мережі AppleTalk.

DLC/LLC

ENABLE
(Увімкнути)

ON (Увімк.)*

OFF (Вимк.)

Увімкнення/вимкнення протоколу DLC/
LLC.

SECURITY
(Безпека)

SECURE WEB
(Безпечний
Інтернет)

HTTPS REQUIRED
(HTTPS
(обов'язково))
*

HTTPS OPTIONAL
(HTTPS
(необов'язково))

Для керування конфігурацією слід вказати,
чи вбудований веб-сервер прийме зв'язок,
що використовує сам лише протокол
HTTPS (безпечний HTTP) або обидва
HTTP та HTTPS.

IPSEC

KEEP
(Утримувати)

DISABLE
(Вимкнути)
*

Зазначення стану IPsec на сервері друку.

KEEP (Утримувати): Поточне
налаштування стану IPsec не змінюється.

DISABLE (Вимкнути): Функціонування
IPsec на сервері друку буде вимкнено.

802.1X

RESET (Скидання
налаштувань)

KEEP
(Утримувати)
*

Зазначення параметра, за різних значень
якого параметри мережі 802.1X на сервері
друку буде збережено або скинуто до
заводських налаштувань.

RESET SECURITY
(Скидання
параметрів
безпеки)

YES (Так)

NO (Ні)*

Зазначення, чи поточні параметри безпеки
на сервері друку буде збережено, чи
скинуто до заводських налаштувань.

36

Розділ 2 Панель керування

UKWW

background image

Елемент

Підпункт

Підпункт

Значення

Опис

DIAGNOSTICS
(Діагностика)

EMBEDDED TESTS
(Вбудовані
програми
перевірки)

Це меню забезпечує тести для виконання
діагностики обладнання мережі або
проблем із підключенням мережі TCP/IP.

Вбудовані тестування допомагають
визначити, чи мережева проблема є
внутрішньою чи зовнішньою по
відношенню до виробу. Вбудоване
тестування використовується для
перевірки обладнання та каналів зв'язку
на сервері друку. Після вибору та активації
тестування, а також встановлення часу
його виконання для його запуску необхідно
вибрати параметр EXECUTE (Виконати).

Залежно від часу виконання, обране
тестування триває неперервно, поки
пристрій не буде вимкнено або не виникне
помилка і не видрукується сторінка
діагностики.

LAN HW TEST
(Перевірка
обладнання
локальної мережі)

YES (Так)

NO (Ні)*

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

Запуск вбудованого

тестування видалить усі налаштування
TCP/IP.

Виконання внутрішньої петельної
перевірки, яка надсилатиме і
отримуватиме пакети лише на
внутрішньому мережевому обладнанні.
Зовнішні передачі даних у вашій мережі
відсутні.

HTTP TEST
(Перевірка HTTP)

YES (Так)

NO (Ні)*

Перевірка роботи протоколу HTTP
шляхом отримання із виробу попередньо
визначених сторінок, а також тестування
вбудованого веб-сервера.

SNMP TEST
(Перевірка SNMP)

YES (Так)

NO (Ні)*

Перевірка роботи зв'язку SNMP із
отриманням доступу до об'єктів SNMP на
виробі.

DATA PATH TEST
(Перевірка тракту
даних)

YES (Так)

NO (Ні)*

Визначення тракту даних та проблем
пошкодження на виробі з емуляцією HP
postscript level 3. Це тестування надсилає
попередньо визначений файл PS на виріб.
Проте, оскільки тест проводиться без
використання паперу, файл не друкується.

SELECT ALL
TESTS (Вибрати
усі перевірки)

YES (Так)

NO (Ні)*

Вибір усіх доступних вбудованих
тестувань.

EXECUTION TIME
[M] (Тривалість
виконання)

Використовується для зазначення
тривалості виконання вбудованого
тестування (у хвилинах). Можна вибрати
значення від 0 до 24 хвилин. У разі вибору
значення (0), тестування виконується без
обмежень у часі доти, доки не виникне
помилка або виріб не буде вимкнено.

Дані, отримані із тестувань HTTP, SNMP
та тракту даних, друкуються після їх
завершення.

UKWW

Меню Configure device (Налаштування пристрою)

37

background image

Елемент

Підпункт

Підпункт

Значення

Опис

EXECUTE
(Виконати)

YES (Так)

NO (Ні)*

Визначення початку виконання вибраних
тестувань.

PING TEST
(ПІНГУВАННЯ)

Перевірка мережевого зв'язку. Ця
перевірка надсилає пакети канального
зв'язку до віддаленого мережевого вузла,
а потім очікує на відповідь. Для запуску
пінгування потрібно вказати перелічені
нижче параметри

DEST TYPE (Тип
призначення)

IPV4

IPV6

Зазначення, чи цільовий пристрій є
вузлом IPv4 чи IPv6.

DEST IPV4
(Призначення
IPV4)

Введення адреси IPv4.

DEST IPV6
(Призначення
IPV6)

Введення адреси IPv6.

PACKET SIZE
(Розмір пакета)

Зазначення розміру кожного пакета (в
байтах), який буде надіслано до
віддаленого вузла. Мінімальне значення -
64 (за замовчуванням), максимальне -
2048.

TIMEOUT
(Очікування)

Зазначення тривалості очікування
відповіді із віддаленого вузла (у секундах).
Значення за замовчуванням - 1,
максимальне значення -100.

COUNT
(Підрахунок)

Зазначення кількості пакетів пінгування.
Можна вибрати значення від 0 до 100.
Значення за замовчуванням - 4. Щоб
налаштувати тестування на безперервне
виконання, виберіть значення 0.

PRINT RESULTS
(Результати
друку)

YES (Так)

NO (Ні)*

Якщо пінгування не було налаштовано на
безперервне функціонування, можна
надрукувати його результати.

EXECUTE
(Виконати)

YES (Так)

NO (Ні)*

Зазначення того, чи потрібно запускати
пінгування.

PING RESULTS
(Результати PING)

Використовується для перегляду стану і
результатів пінгування за допомогою
дисплея панелі керування. Для цього
можна вказати такі параметри.

PACKETS SENT
(Надіслані пакети)

Зазначення кількості пакетів (0 - 65535),
надісланих на віддалений вузол із
моменту початку або завершення
останньої перевірки. Значення за
замовчуванням - 0.

PACKETS
RECEIVED
(Отримані пакети)

Зазначення кількості пакетів (0 - 65535),
отриманих із віддаленого вузла із моменту
початку або завершення останньої
перевірки. Значення за замовчуванням - 0.

38

Розділ 2 Панель керування

UKWW

background image

Елемент

Підпункт

Підпункт

Значення

Опис

PERCENT LOST
(Відсоток
втрачених)

Відображення відсоткової частки (від 0 до
100) пакетів пінгування, які було надіслано
на віддалений вузол без отримання
відповіді з моменту початку або
завершення останньої перевірки.
Значення за замовчуванням - 0.

RTT MIN
(Мінімальний час
на передачу і
підтвердження
отримання)

Відображення виявленого мінімального
часу на передачу і підтвердження
отримання пакета (RTT) - від 0 до 4096
мілісекунд. Значення за замовчуванням -
0.

RTT MAX
(Максимальний
час на передачу і
підтвердження
отримання)

Відображення виявленого максимального
часу на передачу і підтвердження
отримання пакета (RTT) - від 0 до 4096
мілісекунд. Значення за замовчуванням -
0.

RTT AVERAGE
(Середній час на
передачу і
підтвердження
отримання)

Відображення виявленого середнього
часу на передачу і підтвердження
отримання пакета (RTT) - від 0 до 4096
мілісекунд. Значення за замовчуванням -
0.

PING IN
PROGRESS
(Виконується
пінгування)

YES (Так)

NO (Ні)*

Вибір параметра відображення на панелі
керування перебігу пінгування.

UKWW

Меню Configure device (Налаштування пристрою)

39

background image

Елемент

Підпункт

Підпункт

Значення

Опис

REFRESH
(Оновити)

YES (Так)

NO (Ні)*

Під час перегляду результатів пінгування
цей елемент оновлює його дані відповідно
до поточних результатів. Однак
оновлення відбувається автоматично,
коли меню переходить у стан очікування
або вручну виконується повернення до
головного меню.

LINK SPEED
(Швидкість
зв'язку)

AUTO (Авто)*

10T HALF

10T FULL

100TX HALF

100TX FULL

100TX AUTO

1000TX FULL

Швидкість та режим з'єднання сервера
друку повинні відповідати параметрам
мережі. Доступні налаштування залежать
від виробу і встановленого сервера
друку.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

У разі зміни

параметрів з'єднання зв'язок мережі із
сервером друку та мережевим пристроєм
може бути втрачено.

AUTO (Авто): Сервер друку використовує
автоматичне узгодження, щоб
налаштуватись на найвищу швидкість
з'єднання та дозволений режим зв'язку.
Якщо автоматичне узгодження не
вдається, залежно від виявленої
швидкості роботи порту мережевого
концентратора встановлюється значення
100TX HALF або 10T HALF. (Можливість
вибору напівдуплексного друку 1000T не
підтримується).

10T HALF: 10 Mбіт/с, напівдуплексний
режим.

10T FULL: 10 Mбіт/с, дуплексний режим.

100TX HALF: 100 Mбіт/с, напівдуплексний
режим.

100TX FULL: 100 Mбіт/с, дуплексний
режим.

100TX AUTO: Обмеження автоматичного
узгодження до максимальної швидкості
з'єднання 100 Mбіт/с.

1000TX FULL: 1000 Mбіт/с, режим
двостороннього друку.