Hỗ trợ HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series

background image
background image
background image

Máy In Dòng sản phẩm HP LaserJet P3010

Hướng Dẫn Sử Dụng

background image

Bản Quyền và Giấy Phép

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Nghiêm cấm việc sao chép lại, phóng tác
hoặc dịch mà không có sự chấp thuận trước
bằng văn bản, ngoại trừ trường hợp được
luật bản quyền cho phép.

Thông tin có trong tài liệu này có thể được
thay đổi mà không cần phải thông báo.

Các bảo hành duy nhất dành cho các sản
phẩm và dịch vụ HP đều được lập ra ở trên
trong các bản tuyên bố bảo hành rõ ràng đi
cùng với những sản phẩm và dịch vụ như
thế. Không có gì trong tài liệu này được hiểu
như là sự tạo thành một bảo hành phụ. HP
sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các
lỗi hoặc sai sót kỹ thuật hoặc biên tập ở trong
tài liệu này.

Số bộ phận: CE524-90944

Edition 1, 4/2009

Công Nhận Nhãn Hiệu

Adobe

®

, Acrobat

®

, và PostScript

®

là các

nhãn hiệu thương mại của Adobe Systems
Incorporated.

Intel® Core™ là nhãn hiệu của Intel
Corporation tại Mỹ và các quốc gia/vùng lãnh
thổ khác khác.

Java™ là nhãn hiệu tại Mỹ của Sun
Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, và Windows®XP là
các nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft
Corporation tại Mỹ.

Windows Vista® là một nhãn hiệu hoặc nhãn
hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation ở
Mỹ và/hoặc các quốc gia/vùng lãnh thổ khác.

UNIX

®

là nhãn hiệu thương mại đã được

đăng ký của The Open Group.

Nhãn ENERGY STAR và ENERGY STAR là
các nhãn hiệu đã được đăng ký tại Mỹ.

background image

Mục lục

1 Thông tin cơ bản về sản phẩm

Các nguyên tắc được sử dụng trong hướng dẫn này .......................................................................... 2
So sánh sản phẩm ............................................................................................................................... 3
Các tính năng môi trường .................................................................................................................... 5
Tính năng của Sản phẩm ..................................................................................................................... 6
Các hình sản phẩm .............................................................................................................................. 8

Mặt trước ............................................................................................................................. 8
Mặt sau ................................................................................................................................ 9

2 Bảng điều khiển

Sơ đồ panen điều khiển ..................................................................................................................... 12
Sử dụng các menu trên panen điều khiển ......................................................................................... 14

Sử dụng các menu ............................................................................................................ 14

Menu Cách thức Thực hiện ................................................................................................................ 15
Menu truy lục lệnh in .......................................................................................................................... 16
Menu thông tin .................................................................................................................................... 18
Menu quản lý giấy .............................................................................................................................. 19
Menu quản lý nguồn cung cấp ........................................................................................................... 20
Menu cấu hình thiết bị ........................................................................................................................ 21

Menu in .............................................................................................................................. 21

Menu phụ PCL .................................................................................................. 22

Menu Chất lượng In ........................................................................................................... 23
Mục nhập cài đặt hệ thống ................................................................................................ 25
I/O menu ............................................................................................................................ 29

Các menu EIO <X> Jetdirect và Jetdirect nhúng .............................................. 30

Xác lập lại menu ................................................................................................................ 36

Menu chẩn đoán ................................................................................................................................. 38
Menu dịch vụ ...................................................................................................................................... 40

3 Phần mềm dành cho Windows

Hệ điều hành được hỗ trợ dành cho máy Windows ........................................................................... 42
Các trình điều khiển máy in được hỗ trợ cho Windows ..................................................................... 43
HP Universal Print Driver (Trình Điều khiển In Chung HP - UPD) ..................................................... 44

Các chế độ cài đặt UPD .................................................................................................... 44

VIWW

iii

background image

Chọn đúng trình điều khiển máy in cho Windows .............................................................................. 45
Ưu tiên cho cài đặt in ......................................................................................................................... 46
Thay đổi cài đặt trình điều khiển máy in cho Windows ...................................................................... 47
Xóa phần mềm cho Windows ............................................................................................................. 48
Các tiện ích được hỗ trợ dành cho Windows ..................................................................................... 49

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 49
Máy chủ Web nhúng .......................................................................................................... 49
HP Easy Printer Care (Chăm sóc Máy in Dễ dàng HP) ..................................................... 49

Phần mềm cho các hệ điều hành khác .............................................................................................. 51

4 Sử dụng sản phẩm với máy Macintosh

Phần mềm dành cho Macintosh ......................................................................................................... 54

Các hệ điều hành được hỗ trợ cho Macintosh .................................................................. 54
Các trình điều khiển được hỗ trợ cho Macintosh .............................................................. 54
Xóa phần mềm khỏi hệ điều hành Macintosh .................................................................... 54
Ưu tiên cho cài đặt in cho Macintosh ................................................................................. 54
Thay đổi cài đặt trình điều khiển máy in cho Macintosh .................................................... 55
Phần mềm cho máy tính Macintosh .................................................................................. 55

HP Printer Utility (Tiện ích Máy in HP) .............................................................. 55

Mở HP Printer Utility (Tiện ích Máy in HP) ....................................... 56
Các tính năng HP Printer Utility (Tiện Ích Máy In HP) ...................... 56

Các tiện ích được hỗ trợ dành cho Macintosh .................................................................. 57

Máy chủ Web nhúng ......................................................................................... 57

Sử dụng các tính năng trong trình điều khiển máy in Macintosh ....................................................... 58

Tạo và sử dụng các cài đặt sẵn máy in trong Macintosh .................................................. 58
Chỉnh lại kích thước tài liệu hoặc in trên kích thước giấy tùy chỉnh .................................. 58
In trang bìa ......................................................................................................................... 58
Sử dụng các hình mờ ........................................................................................................ 59
In nhiều trang tài liệu trên một trang giấy trong Macintosh ................................................ 59
In trên cả hai mặt giấy (in hai mặt) .................................................................................... 60
Lưu trữ nhiệm vụ ............................................................................................................... 60
Sử dụng menu Services (Dịch Vụ) .................................................................................... 61

5 Khả năng kết nối

Kết nối USB ........................................................................................................................................ 64
Cấu hình mạng ................................................................................................................................... 65

Các giao thức mạng được hỗ trợ ...................................................................................... 65
Cấu hình sản phẩm mạng ................................................................................................. 67

Xem hoặc thay đổi cài đặt mạng ....................................................................... 67
Đặt hoặc thay đổi mật khẩu mạng. ................................................................... 67
Lập cấu hình các thông số IPv4 TCP/IP từ panen điều khiển theo cách thủ
công .................................................................................................................. 67

iv

VIWW

background image

Lập cấu hình các thông số IPv6 TCP/IP từ panen điều khiển theo cách thủ
công .................................................................................................................. 68
Không cho phép các giao thức mạng (tùy chọn) .............................................. 69

Không cho phép IPX/SPX, AppleTalk hoặc DLC/LLC. ..................... 69

Cài đặt in hai mặt và tốc độ liên kết .................................................................. 69

6 Giấy và vật liệu in

Hiểu cách sử dụng giấy và phương tiện in ........................................................................................ 72
Các cỡ giấy và vật liệu in được hỗ trợ ............................................................................................... 73
Tùy chỉnh cỡ giấy ............................................................................................................................... 75
Các kích thước giấy và vật liệu in được hỗ trợ .................................................................................. 76
Dung tích ngăn và khay giấy .............................................................................................................. 77
Các nguyên tắc đối với giấy hay các vật liệu in đặc biệt .................................................................... 78
Nạp khay ............................................................................................................................................ 79

Định hướng giấy khi nạp khay giấy ................................................................................... 79
Nạp Khay 1 ....................................................................................................................... 79
Nạp Khay 2 hoặc khay giấy tùy chọn 500 tờ ..................................................................... 81

Cấu hình các khay .............................................................................................................................. 85

Lập cấu hình cho khay khi nạp giấy .................................................................................. 85
Lập cấu hình khay phù hợp với cấu hình lệnh in ............................................................... 85
Lập cấu hình khay bằng cách sử dụng menu Paper Handling (Xử Lý Giấy) .................... 86
Chọn giấy theo nguồn, loại hoặc kích thước ..................................................................... 86

Nguồn ................................................................................................................ 86
Loại và kích thước ............................................................................................ 86

Sử dụng các tùy chọn giấy ra ............................................................................................................ 87

In ra ngăn giấy ra trên (chuẩn) .......................................................................................... 87
In ra ngăn giấy ra sau ........................................................................................................ 87

7 Sử dụng tính năng của sản phẩm

Cài đặt tiết kiệm .................................................................................................................................. 90

EconoMode (Chế độ Tiết kiệm) ......................................................................................... 90
Thời gian hoãn chế độ Sleep (Nghỉ) .................................................................................. 90

Đặt thời gian hoãn chế độ nghỉ ......................................................................... 90
Bật hoặc tắt chế độ nghỉ ................................................................................... 91

Thời gian đánh thức .......................................................................................................... 91

Đặt đồng hồ thời gian thực ............................................................................... 91
Đặt thời gian đánh thức .................................................................................... 92

Sử dụng tính năng lưu trữ lệnh in ...................................................................................................... 93

Tạo lệnh in đã lưu .............................................................................................................. 93
In lệnh in đã lưu ................................................................................................................. 93
Xóa lệnh in đã lưu .............................................................................................................. 94

In Walk-up USB .................................................................................................................................. 95

VIWW

v

background image

8 Tác vụ in

Hủy lệnh in ......................................................................................................................................... 98

Dừng lệnh in in hiện tại từ bảng điều khiển ....................................................................... 98
Dừng lệnh in hiện tại từ chương trình phần mềm ............................................................. 98

Sử dụng các tính năng trong trình điều khiển máy in Windows ......................................................... 99

Mở trình điều khiển máy in ................................................................................................ 99
Sử dụng các lối tắt in ......................................................................................................... 99
Đặt các tùy chọn chất lượng và giấy in ............................................................................. 99
Đặt các hiệu ứng cho tài liệu ........................................................................................... 100
Đặt các tùy chọn hoàn thành tài liệu ................................................................................ 100
Đặt tùy chọn lưu trữ lệnh in ............................................................................................. 102
Xem thông tin hỗ trợ và thông tin về tình trạng sản phẩm ............................................... 103
Đặt các tùy chọn in nâng cao .......................................................................................... 103

9 Quản lý và bảo trì sản phẩm

In trang thông tin và cách thức thực hiện ......................................................................................... 106
Sử dụng phần mềm HP Easy Printer Care (Chăm sóc Máy in Dễ dàng HP) ................................. 108

Mở phần mềm HP Easy Printer Care (Chăm sóc Máy in Dễ dàng HP) ......................... 108
Các thành phần của phần mềm HP Easy Printer Care (Chăm sóc Máy in Dễ dàng
HP) ................................................................................................................................... 108

Sử dụng máy chủ Web nhúng .......................................................................................................... 111

Mở máy chủ Web nhúng bằng cách sử dụng một kết nối mạng. .................................... 111
Các mục của máy chủ Web nhúng .................................................................................. 112

Sử dụng phần mềm Web Jetadmin software của HP ...................................................................... 114
Sử dụng tính năng an toàn ............................................................................................................... 115

Bảo mật IP ....................................................................................................................... 115
Bảo vệ máy chủ Web nhúng ............................................................................................ 115
Xóa Đĩa An toàn .............................................................................................................. 115

Dữ liệu bị ảnh hưởng ...................................................................................... 116
Thông tin Bổ sung ........................................................................................... 116

Ổ cứng Hiệu suất Cao được Mã hóa của HP .................................................................. 116
Ổ tích hợp phần cứng ...................................................................................................... 116
Bảo vệ các lệnh in đã lưu ................................................................................................ 116
Khóa các menu của bảng điều khiển ............................................................................... 117
Khóa bộ định dạng ........................................................................................................... 117

Quản lý nguồn cung cấp .................................................................................................................. 119

Lưu giữ hộp mực ............................................................................................................. 119
Chính sách của HP về các loại hộp mực in không phải của HP ..................................... 119
Đường dây nóng và trang web về gian lận của HP ......................................................... 119
Thời gian sử dụng nguồn cung cấp ................................................................................. 119

Thay thế nguồn cung cấp và bộ phận .............................................................................................. 120

Hướng dẫn thay thế nguồn cung cấp .............................................................................. 120
Thay đổi hộp mực in ........................................................................................................ 120

vi

VIWW

background image

Lắp bộ nhớ, các thiết bị USB trong và các bảng mạch I/O .............................................................. 124

Tổng quan ........................................................................................................................ 124
Cài đặt bộ nhớ ................................................................................................................. 124

Cài đặt bộ nhớ sản phẩm ................................................................................ 124

Kiểm tra cài đặt DIMM ..................................................................................................... 128
Lưu tài nguyên (tài nguyên cố định) ............................................................................... 128
Bật bộ nhớ dành cho Windows ........................................................................................ 129
Lắp các thiết bị USB nội .................................................................................................. 129
Lắp bảng mạch EIO ......................................................................................................... 132

Lau dọn sản phẩm ............................................................................................................................ 135

Lau dọn mặt ngoài ........................................................................................................... 135
Hãy làm sạch đường dẫn giấy ......................................................................................... 135

Nâng cấp chương trình cơ sở .......................................................................................................... 136

Xác định phiên bản hiện tại của chương trình cơ sở ...................................................... 136
Tải về chương trình cơ sử mới từ trang Web của HP ..................................................... 136
Chuyển chương trình cơ sở mới vào sản phẩm .............................................................. 136

Sử dụng tệp thi hành flash để cập nhật chương trình cơ sở .......................... 136
Sử dụng FTP để tải lên chương trình cơ sở thông qua trình duyệt ................ 137
Sử dụng FTP để nâng cấp chương trình cơ sở thông qua kết nối mạng ....... 137
Sử dụng HP Web Jetadmin để nâng cấp chương trình cơ sở ........................ 138
Sử dụng các lệnh của Microsoft Windows để nâng cấp chương trình cơ
sở .................................................................................................................... 138

Nâng cấp chương trình cơ sở HP Jetdirect ..................................................................... 138

10 Giải quyết sự cố

Xử lý vấn đề chung .......................................................................................................................... 142

Danh sách kiểm tra xử lý sự cố ....................................................................................... 142
Những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất sản phẩm .............................................. 143

Khôi phục lại cài đặt gốc .................................................................................................................. 144
Hiểu các thông báo ở bảng điều khiển ............................................................................................. 145

Các loại thông báo ở bảng điều khiển ............................................................................. 145
Các thông báo ở bảng điều khiển .................................................................................... 145

Kẹt giấy ............................................................................................................................................ 160

Những nguyên nhân kẹt giấy thường gặp ....................................................................... 160
Xử lý kẹt giấy ................................................................................................................... 161

Xử lý kẹt giấy từ Khay 1 .................................................................................. 161
Xử lý kẹt giấy từ Khay 2 hoặc khay giấy tùy chọn 500 tờ ............................... 162
Xử lý giấy kẹt từ nắp trên cùng. ...................................................................... 165
Xử lý kẹt giấy từ khu vực cửa sau và cuộn sấy .............................................. 167
Xử lý kẹt giấy từ khay in hai mặt ..................................................................... 170

Khôi phục khỏi tình trạng kẹt giấy .................................................................................... 174

Vấn đề về quản lý giấy ..................................................................................................................... 175

Sản phẩm tiếp nhiều trang cùng lúc ................................................................................ 175
Sản phẩm tiếp khổ giấy không đúng. .............................................................................. 175

VIWW

vii

background image

Sản phẩm không kéo giấy từ đúng khay ......................................................................... 176
Giấy không tự động được tiếp vào. ................................................................................. 176
Giấy không tiếp vào từ Khay 2, 3 hoặc 4 ......................................................................... 176
Phim trong suốt hoặc giấy láng sẽ không tiếp vào máy .................................................. 177
Phong bì bị kẹt hoặc không đi vào sản phẩm .................................................................. 177
Giấy in ra bị cong hoặc nhăn ........................................................................................... 178
Sản phẩm không in hai mặt theo đúng cách. .................................................................. 178

Xử lý vấn đề về chất lượng in .......................................................................................................... 180

Vấn đề về chất lượng in liên quan đến giấy .................................................................... 180
Vấn đề về chất lượng in liên quan đến môi trường ......................................................... 180
Vấn đề về chất lượng in liên quan đến kẹt giấy .............................................................. 180
Ví dụ về lỗi hình ảnh ........................................................................................................ 181
Thước lỗi lặp lại ............................................................................................................... 186

Xử lý vấn đề về hoạt động ............................................................................................................... 187
Xử lý vấn đề về khả năng kết nối ..................................................................................................... 188

Xử lý vấn đề kết nối trực tiếp ........................................................................................... 188
Xử lý vấn đề về mạng ...................................................................................................... 188

Khắc phục vấn đề in walk-up USB ................................................................................................... 189
Các vấn đề về phần mềm của sản phẩm ......................................................................................... 191
Các sự cố thông thường của Windows ........................................................................................... 192
Xử lý vấn đề thường gặp đối với máy Macintosh ............................................................................ 193

Phụ lục A Nguồn cung cấp và phụ kiện

Đặt mua các chi tiết máy, bộ phận, và mực in ................................................................................. 198
Số của bộ phận ................................................................................................................................ 199

Phụ kiện xử lý giấy .......................................................................................................... 199
Hộp mực .......................................................................................................................... 199
Bộ nhớ ............................................................................................................................. 199
Dây cáp và mạch ghép nối .............................................................................................. 200

Phụ lục B Dịch vụ và hỗ trợ

Chế độ bảo hành có giới hạn của Hewlett-Packard ......................................................................... 202
Bảo hành Bảo vệ Đặc biệt của HP: Tuyên bố bảo hành có giới hạn dành cho hộp mực in
LaserJet ............................................................................................................................................ 204
Thỏa thuận Cấp giấy phép Ngýời dùng cuối .................................................................................... 205
Dịch vụ bảo hành khách hàng tự sửa chữa ..................................................................................... 208
Hỗ trợ khách hàng ............................................................................................................................ 209
Đóng gói lại sản phẩm ...................................................................................................................... 210
Biểu mẫu thông tin dịch vụ ............................................................................................................... 211

Phụ lục C Thông số kỹ thuật

Các đặc điểm kỹ thuật về hình thể ................................................................................................... 214
Lượng điện tiêu thụ, thông số kỹ thuật điện và độ ồn ...................................................................... 215

viii

VIWW

background image

Môi trường sử dụng ......................................................................................................................... 216

Phụ lục D Thông tin về Tuân Thủ Quy Định

Các qui định của FCC ...................................................................................................................... 218
Chương trình quản lý sản phẩm bảo vệ môi trường ........................................................................ 219

Bảo vệ môi trường ........................................................................................................... 219
Sản sinh ra khí ozone ...................................................................................................... 219
Điện năng tiêu thụ ............................................................................................................ 219
Tiêu hao mực in ............................................................................................................... 219
Sử dụng giấy ................................................................................................................... 219
Bộ phận làm bằng chất dẻo ............................................................................................. 219
Nguồn cung cấp HP LaserJet .......................................................................................... 219
Hướng dẫn Hoàn trả và Tái chế ...................................................................................... 220

Hợp chủng quốc Hòa Kỳ và Puerto Rico ........................................................ 220

Hoàn trả nhiều sản phẩm (nhiều hơn một hộp mực) ..................... 220
Hoàn trả đơn lẻ ............................................................................... 220
Vận chuyển ..................................................................................... 220

Hoàn trả ngoài phạm vi Hoa Kỳ ...................................................................... 220

Giấy in .............................................................................................................................. 221
Giới hạn về vật liệu .......................................................................................................... 221
Vứt bỏ thiết bị thải ra bởi người dùng ở hộ gia đình riêng tại Liên minh Châu Âu .......... 221
Hóa chất .......................................................................................................................... 222
Tờ Thông tin An toàn đối với Nguyên Liệu (MSDS) ........................................................ 222
Thông tin thêm ................................................................................................................. 222

Tuyên bố về tính thích hợp .............................................................................................................. 223
Tuyên bố về an toàn ......................................................................................................................... 224

An toàn laser .................................................................................................................... 224
Các quy định DOC tại Canada ........................................................................................ 224
Tuyên bố VCCI (Nhật) ..................................................................................................... 224
Tuyên bố về dây dẫn (Nhật) ............................................................................................ 224
Tuyên bố EMC (Hàn Quốc) ............................................................................................. 224
Tuyên bố về laser cho Phần Lan ..................................................................................... 224
Bộ phận Hóa chất (Trung Quốc) ...................................................................................... 225

Bảng chú dẫn .................................................................................................................................................. 227

VIWW

ix

background image

x

VIWW

background image

1