HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Menu Chất lượng In

background image

Menu Chất lượng In

Để hiển thị: Bấm nút

Menu

, chọn menu CẤU HÌNH THIẾT BỊ, và sau đó chọn menu CHẤT LƯỢNG

IN.

GHI CHÚ:

Những giá trị có dấu hoa thị (*) là các giá trị mặc định gốc. Hiển thị các mục menu không

có giá trị mặc định.

Mục

Mục con

Mục phụ

Giá trị

Mô tả

ĐẶT ĐĂNG KÝ

Với mỗi khay, cài đặt dịch chuyển đăng ký
dóng lề trang thành dóng giữa hình ảnh
trên trang, tính từ trên xuống dưới và từ
trái sang phải. Bạn cũng có thể dóng hình
ảnh in ra ở mặt trước với hình ảnh in ra ở
mặt sau.

ĐIỀU CHỈNH KHAY <X>

IN TRANG KIỂM
TRA

DỊCH CHUYỂN X1

DỊCH CHUYỂN Y1

DỊCH CHUYỂN X2

DỊCH CHUYỂN Y2

Dịch chuyển từ -20
đến 20 Dọc trục X
hoặc Y. 0 là giá trị
mặc định.

In trang thử và thực hiện qui trình canh
chỉnh cho từng khay.

Khi tạo một hình, sản phẩm sẽ quét dọc
trang từ bên này sang bên kia khi giấy
được nạp vào sản phẩm từ trên xuống
dưới.

Hướng quét được đề cập đến như là X.
X1 là hướng quét cho trang in một mặt
hoặc cho mặt đầu tiên của trang in hai
mặt. X2 là hướng quét cho mặt thứ hai
của trang in hai mặt.

Hướng nạp giấy được đề cập đến như là
Y. Y1 là hướng nạp cho trang in một mặt
hoặc cho mặt đầu tiên của trang in hai
mặt. Y2 là hướng nạp cho mặt thứ hai của
trang in hai mặt.

VIWW

Menu cấu hình thiết bị

23

background image

Mục

Mục con

Mục phụ

Giá trị

Mô tả

CHẾ ĐỘ CUỘN SẤY Danh sách các loại giấy sẽ

hiển thị.

THƯỜNG

CAO2

CAO1

THẤP

THẤP1

Mỗi loại giấy có một chế độ cuộn sấy mặc
định. Chỉ thay đổi chế độ nhiệt áp nếu bạn
gặp sự cố khi in trên một số loại giấy cụ
thể. Sau khi bạn chọn loại giấy, bạn có thể
chọn chế độ nhiệt áp sẵn có dành cho loại
giấy đó.

CHẾ ĐỘ KHÔI PHỤC

Khôi phục lại tất cả cài đặt chế độ cuộn
sấy về cài đặt gốc.

TỐI ƯU HÓA

Tối ưu hóa các chế độ in khác nhau để
giải quyết các vấn đề về chất lượng in.

KHÔI PHỤC TỐI ƯU HÓA

Khôi phục lại tất cả cài đặt trong menu
TỐI ƯU HÓA về cài đặt mặc định ban
đầu.

ĐỘ PHÂN GIẢI

300

600

FASTRES 1200*

PRORES 1200

Đặt độ phân giải mà sản phẩm sẽ in ra.

300: Tạo ra chất lượng in nháp.

600: Tạo ra chất lượng in cao cho văn
bản.

FASTRES 1200: Cho chất lượng in 1200
dpi để in nhanh, chất lượng cao dành cho
văn bản văn phòng và đồ họa.

PRORES 1200: Cho chất lượng in 1200
dpi để in nhanh, chất lượng cao dành cho
hình ảnh đồ họa và vẽ nét đơn.

RET

TẮT

NHẠT

TRUNG BÌNH*

ĐẬM

Sử dụng cài đặt Công nghệ Tăng cường
Độ Phân giải (REt) để cho kết quả in các
góc, đường cong và cạnh được mịn.

REt không ảnh hưởng tới chất lượng in
nếu độ phân giải được đặt là FASTRES
1200
hoặc PRORES 1200. Tất cả các độ
phân giải khác được lợi từ REt.

CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM

TẮT*

BẬT

EconoMode (Chế độ Tiết kiệm) là tính
năng cho phép sản phẩm sử dụng ít bột
mực hơn trên mỗi trang. Việc chọn tùy
chọn này sẽ kéo dài tuổi thọ nguồn cung
cấp bột mực và có thể giảm được chi phí
cho mỗi trang. Tuy nhiên, việc này cũng
làm giảm chất lượng in. Trang đã in đủ
tiêu chuẩn cho in nháp.

HP không khuyến khích bạn sử dụng
EconoMode (Chế độ Tiết kiệm) vào mọi
lúc. Nếu lúc nào cũng sử dụng
EconoMode (Chế độ Tiết kiệm), nguồn
bột mực có thể dùng được lâu hơn so với
các bộ phận máy móc khác trong hộp
mực. Nếu chất lượng in bắt đầu giảm đi
trong những trường hợp này, bạn sẽ phải
lắp hộp mực in mới, ngay cả khi vẫn còn
nguồn bột mực trong hộp mực.

24

Chương 2 Bảng điều khiển

VIWW

background image

Mục

Mục con

Mục phụ

Giá trị

Mô tả

MẬT ĐỘ BỘT MỰC

1 to 5 (1 đến 5)

In nhạt hoặc đậm hơn trên trang. Cài đặt
nhạt nhất là 1, và đậm nhất là 5. Cài đặt
mặc định của 3 thường cho kết quả tốt
nhất.

TỰ ĐỘNG LAU DỌN

TẮT*

BẬT

Khi tự động lau dọn được bật, sản phẩm
sẽ in một trang trang lau dọn khi số đếm
trang đạt tới cài đặt KHOẢNG THỜI
GIAN LAU DỌN
.

KHOẢNG THỜI
GIAN LAU DỌN

500*

1000

2000

5000

10000

20000

Khi TỰ ĐỘNG LAU DỌN được bật, tùy
chọn này xác định số trang được in trước
khi một trang lau dọn tự động được in.

KÍCH THƯỚC TỰ
ĐỘNG LAU DỌN

LETTER*

A4

Khi TỰ ĐỘNG LAU DỌN được bật, tùy
chọn này xác định khổ giấy được sử dụng
để in trang lau dọn.

TẠO TRANG LAU
DỌN

In một trang hướng dẫn lau dọn bột mực
thừa trên trục nạp áp suất trong cuộn sấy.

GHI CHÚ:

Tùy chọn này chỉ khả dụng

trên máy in HP LaserJet P3011, máy in
HP LaserJet P3015, và máy in
HP LaserJet P3015n.

XỬ LÝ TRANG LAU
DỌN

Tạo và xử lý một trang lau dọn để lau dọn
trục nạp áp suất trong cuộn sấy. Khi thực
hiện quá trình lau dọn, một trang lau dọn
sẽ được in ra. Trang này có thể bỏ đi.